شماره ۵۵۶: بیشتر گردد دل نازک ز غمخواران فگار

صبا 1 468
بـــیــشــتــر گــردد دل نــازک ز غــمــخــواران فــگــاروای بـر چـشـمی کـه از دسـتـش بـود بـیمـاردار
هــر تــهــی مــغــزی نــدارد جــوهــر مــیـدان فــقــرکـز تـهـیـدسـتـی زنـد فوجـان خـود آتــش چـنـار
آنـچـه مـی آیـد بــه کـار از شـعـر، مـی مـانـد بـه جـاسـوده گـردد از جـواهر آنـچـه نـنـشـینـد بـه کـار
ســســت در گــفــتــار مـانـنـد گــنـهـکــاران مـبــاشسعی کن چون بیگناهان بر سخن باشی سوار
پله ای کز عشق و رسوایی مرا قسمت شده استهسـت طـفـل نی سـوارم در نـظـر مـنـصـورودار
بـاشـد از نـقـص جـنـون پـهـلـو تـهی کـردن ز سـنـگکــز مــحــک پــروانــمــی دارد زرکــامــل عــیــار
حــســن رابــا خــال بــاشــد گـوشــه چــشــم دگــرمـهـر کـوچـک را بــود از مـهـرهـا بـیـش اعـتـبــار
وحــشـتــی دارم کـه چــون حــرف بــیـابــان بــگـذردمــی دود از ســیـنــه مــن دل بــرون دیـوانـه وار
بــر شــهــیـدان پــرتــو مــنــت گــرانــی مــی کــنــدلـالـه خــونـیـن کـفــن دارد ز خــود شــمـع مـزار
در دویـدن خــواب نـتــوان کـرد بــر پــشــت ســمـنـداهل دولـت را بـه غـفـلـت چـون سـرآمـد روزگـار
سـرو از بـی حـاصـلـی بــر یـک قـرار اسـتـاده اسـتاز تـزلـزل نـیـسـت ایـمـن هـیـچ نـخـل مـیـوه دار
بــا تــزلــزل چــشــم نــگــشــایـنــد از خــواب غــروروای اگــر مــی بــود دولــتــهــای دنــیــا پــایــدار
شــد فــزون نــاز وغــرورحـــســـن او صــائب ز خـــطمـی شـود خـواب سـبـک ،سـنگـین درایام بـهار

تلگرام

درباره نویسنده

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تلگرام