فوج

تورات و انجیل
امروز یکشنبه 16 بهمن 1401
تبليغات تبليغات

انجیل_27- مكاشفه,revelation

دیدم بر دست راست تخت نشین كتابی را كه مكتوب است از درون و بیرون و مختوم به هفت مهر. 

2 و فرشته‌ای قوی را دیدم كه به آواز بلند ندا میكند كه “كیست مستحقِ اینكه كتاب را بگشاید و مهر

هایش را بردارد؟” 3 و هیچكس در آسمان و زمین و در زیر زمین نتوانست آن كتاب را باز كند یا

بر آن نظر كند. 4 و من بشد‌ّت می‌گریستم زیرا هیچكس كه شایستة گشودن كتاب...

دسته بندي: کتاب انلاین,کتاب عهد عتیق و جدید,

انجیل_26- رسالة یهودا,jude

ای حبیبان بخاطر آورید آن سخنانی كه رسولان سرور ما عیسی مسیح پیش گفته‌اند 18 چون به شما

خبر دادند كه در زمان آخر مستهزئین خواهند آمد كه بر حسب شهوات بی‌دینی خود رفتار خواهند كرد

19 اینانند كه تفرقه‌ها پیدا میكنند و نفسانی هستند كه روح را ندارند...

دسته بندي: کتاب انلاین,کتاب عهد عتیق و جدید,

انجیل_23- او‌ّل یوحنا,john

ای فرزندانِ من اینرا به شما می‌نویسم تا گناه نكنید و اگر كسی گناهی كند شفیعی داریم نزد پدر یعنی

عیسی مسیح عادل. 2 و اوست كفّاره بجهت گناهان ما و نه گناهان ما فقط بلكه بجهت تمام جهان نیز.

 3 و از این میدانیم كه او را میشناسیم اگر احكام او را نگاه داریم. 4 كسی كه گوید او را میشناسم و

احكام او را نگاه ندارد دروغگوست و در وی راستی نیست. 5 لكن كسی كه كلام او...

دسته بندي: کتاب انلاین,کتاب عهد عتیق و جدید,

انجیل_21- او‌ّل پطرس,1_peter

 بلكه هرگاه برای عدالت زحمت كشیدید خوشابحال شما. پس از خوفِ ایشان ترسان و مضطرب

مشوید. 15 بلكه سرور مسیح را در دل خود تقدیس نمایید و پیوسته مستعد باشید تا هركه سبب

امیدی را كه دارید از شما بپرسد او را جواب دهید لیكن با حلم و ترس. 16 و ضمیر خود را

نیكو بدارید تا آنانی كه بر سیرت نیكوی شما در مسیح طعن میزنند در همان چیزی...

دسته بندي: کتاب انلاین,کتاب عهد عتیق و جدید,

انجیل_20- رسالة یعقوب,james

ایمان دارم” وقتی كه عمل ندارد؟ آیا ایمان میتواند او را نجات بخشد؟ 15 پس اگر برادری یا خواهری

برهنه و محتاج خوراك روزینه باشد 16 و كسی از شما بدیشان گوید: “به سلامتی بروید و گرم و سیر

شوید” لیكن مایحتاج بدن را بدیشان ندهد چه نفع دارد؟ 17 همچنین ایمان نیز اگر اعمال ندارد در خود

مرده است. 18 بلكه كسی خواهد گفت: “تو ایمان داری و من اعمال دارم. ایمان ...

دسته بندي: کتاب انلاین,کتاب عهد عتیق و جدید,

مطالب تصادفي

مطالب پربازديد