اسدی توسی
 • اسدی توسی(گرشاسپ نامه)۳

  گرشاسپ نامه(اسدی توسی)۳ بازگشت گرشاسب به ایران پذیره فرستاد بر چند میل بر آراست گاه از بر زنده پیل ز دیبا ...

  گرشاسپ نامه(اسدی توسی)۳ بازگشت گرشاسب به ایران پذیره فرستاد بر چند میل بر آراست گاه از بر زنده پیل ز دیبا زده سایبان بر سرش بزرگان پیاده به پیش اندرش چو نزدیک شد شادمان رفت پیش نشاندش سوی راست بر تخت ...

  بیشتر بخوانید
 • گرشاسپ نامه(اسدی توسی)۲

  گرشاسپ نامه(اسدی توسی)بخش۲ دیدن گرشاسب دخمه سیامک را ز ملاّح گرشاسب پرسید و گفت که این حصن را چیست اندر ن ...

  گرشاسپ نامه(اسدی توسی)بخش۲ دیدن گرشاسب دخمه سیامک را ز ملاّح گرشاسب پرسید و گفت که این حصن را چیست اندر نهفت چنین گفت کاین حصن جایی نکوست ستودان فرّخ سیامک در اوست بُنش بر ز پولاد ارزیز پوش برآورده دی ...

  بیشتر بخوانید
 • گرشاسپ نامه(اسدی توسی)

    دربارهٔ اسدی توسی ابونصر علی بن احمد اسدی توسی شاعر ایرانی قرن پنجم هجری و سرایندهٔ اثر حماسی گرشا ...

    دربارهٔ اسدی توسی ابونصر علی بن احمد اسدی توسی شاعر ایرانی قرن پنجم هجری و سرایندهٔ اثر حماسی گرشاسپ‌نامه است. وی به نقل مجمع الفصحاء در سال ۴۶۵ هجری درگذشت. آرامگاه وی در تبریز است. اسدی نظم گ ...

  بیشتر بخوانید