دیوان سعدی
 • دیوان اشعار سعدی(مثنویات)

     مثنویات  دیوان اشعار سعدی(مثنویات) شمارهٔ ۱ - در پند و اخلاق- ای چشم و چراغ اهل بینش****مقصود وجو ...

     مثنویات  دیوان اشعار سعدی(مثنویات) شمارهٔ ۱ - در پند و اخلاق- ای چشم و چراغ اهل بینش****مقصود وجود آفرینش صاحب دل لاینام قلبی****مهمان أبیت عند ربی در وصف تو لانبی بعدی****خود وصف تو و زبان سع ...

  بیشتر بخوانید
 • دیوان اشعار سعدی(قطعات)

  دیوان اشعار سعدی(قطعات)   قطعات حرف ا شماره ۱: بری از شبه و مثل و جنس و همتا خداوندیست تدبیر جهان را ...

  دیوان اشعار سعدی(قطعات)   قطعات حرف ا شماره ۱: بری از شبه و مثل و جنس و همتا خداوندیست تدبیر جهان را****بری از شبه و مثل و جنس و همتا اگر روزی مرادت بر نیارد****جزع سودی ندارد صبر کن تا شماره ۲: ...

  بیشتر بخوانید
 • دیوان اشعار سعدی(قصاید)

    مواعظ غزلیات حرف ا غزل ۱: ثنا و حمد بی‌پایان خدا را ثنا و حمد بی‌پایان خدا را****که صنعش در وجود آ ...

    مواعظ غزلیات حرف ا غزل ۱: ثنا و حمد بی‌پایان خدا را ثنا و حمد بی‌پایان خدا را****که صنعش در وجود آورد ما را الها قادرا پروردگارا****کریما منعما آمرزگارا چه باشد پادشاه پادشاهان****اگر رحمت کنی ...

  بیشتر بخوانید
 • دیوان اشعار سعدی(گلستان)

    گلستان باب اول در سیرت پادشاهان حکایت شمارهٔ ۱ پادشاهی را شنیدم به کشتن اسیری اشارت کرد بیچاره درآ ...

    گلستان باب اول در سیرت پادشاهان حکایت شمارهٔ ۱ پادشاهی را شنیدم به کشتن اسیری اشارت کرد بیچاره درآن حالت نومیدی ملک را دشنام دادن گرفت و سقط گفتن که گفته‌اند هر که دست از جان بشوید هر چه در دل ...

  بیشتر بخوانید
 • دیوان اشعار سعدی۶(بوستان)

    دیوان اشعار سعدی۶(بوستان  بخش ۲) گفتار اندر پروردن فرزندان پسر چون زده بر گذشتش سنین****ز نامحرمان ...

    دیوان اشعار سعدی۶(بوستان  بخش ۲) گفتار اندر پروردن فرزندان پسر چون زده بر گذشتش سنین****ز نامحرمان گو فراتر نشین بر پنبه آتش نشاید فروخت****که تا چشم بر هم زنی خانه سوخت چو خواهی که نامت بماند ...

  بیشتر بخوانید