رضی الدین ارتیمانی
  • دیوان رضی الدین ارتیمانی

      دیوان رضی الدین ارتیمانی: مشتمل بر ساقی نامه و سوگندنامه، غزلیات، قصائد، رباعیات، مقطعات، مفردات س ...

      دیوان رضی الدین ارتیمانی: مشتمل بر ساقی نامه و سوگندنامه، غزلیات، قصائد، رباعیات، مقطعات، مفردات سرشناسه : رضی الدین آرتیمانی، قرن ۱۱ق. زندگینامه میرزا محمد رضی معروف به میررضی آرتیمانی از شاعر ...

    بیشتر بخوانید