سنائی غزنوی
 • سنائی غزنوی_طریق التحقیق

    طریق التحقیق بسم الله الرحمن الرحیم ابتدای سخن به نام خداست****آنکه بی مثل وشبه وبی همتاست خالق ال ...

    طریق التحقیق بسم الله الرحمن الرحیم ابتدای سخن به نام خداست****آنکه بی مثل وشبه وبی همتاست خالق الخلق و باعث الاموات**** عالم الغیب سامع الاصوات ذات بیچونش را بدایت نیست**** پادشاهیش را نهایت ن ...

  بیشتر بخوانید
 • سنائی غزنوی_رباعیات۲۵۰تا۴۰۰

    سنائی غزنوی_رباعیات۲۵۰تا۴۰۰ رباعی شماره ۲۵۱: زین پیش به شبهای سیاه شبه‌ناک زین پیش به شبهای سیاه ش ...

    سنائی غزنوی_رباعیات۲۵۰تا۴۰۰ رباعی شماره ۲۵۱: زین پیش به شبهای سیاه شبه‌ناک زین پیش به شبهای سیاه شبه‌ناک****خورشید همی نمودی از عارض پاک امروز به عارضت همی گوید خاک****ای روز زمانه «انعم الله م ...

  بیشتر بخوانید
 • سنائی غزنوی_رباعیات۱تا۲۵۰

    سنائی غزنوی_رباعیات۱تا۲۵۰ رباعیات حرف ا رباعی شماره ۱: عشقست مرا بهینه‌تر کیش بتا عشقست مرا بهینه‌ ...

    سنائی غزنوی_رباعیات۱تا۲۵۰ رباعیات حرف ا رباعی شماره ۱: عشقست مرا بهینه‌تر کیش بتا عشقست مرا بهینه‌تر کیش بتا****نوشست مرا ز عشق تو نیش بتا من می‌باشم ز عشق تو ریش بتا****نه پای تو گیرم نه سر خو ...

  بیشتر بخوانید
 • سنائی غزنوی_ترجیحات

    سنائی غزنوی_ترجیحات ترجیعات شمارهٔ ۱ - ترجیع در مدح تاج‌الدین ابوبکربن محمد ای پیشرو هر چه نکوییست ...

    سنائی غزنوی_ترجیحات ترجیعات شمارهٔ ۱ - ترجیع در مدح تاج‌الدین ابوبکربن محمد ای پیشرو هر چه نکوییست جمالت****وی دور شده آفت نقصان ز کمالت ای مردمک دیدهٔ ما بندهٔ چشمت****وی خاک پسندیدهٔ ما چاکر ...

  بیشتر بخوانید
 • سنائی غزنوی_قصاید و قطعات

    سنائی غزنوی_قصاید و قطعات قصاید و قطعات حرف ا شماره ۱: امتحان واجب نیامد سفتن الماس را ذات رومی مح ...

    سنائی غزنوی_قصاید و قطعات قصاید و قطعات حرف ا شماره ۱: امتحان واجب نیامد سفتن الماس را ذات رومی محرم آمد پاک دل کرباس را****امتحان واجب نیامد سفتن الماس را تو کمان راستی را بشکنی در زیر زه****ت ...

  بیشتر بخوانید