صائب تبریزی
 • اشعار .صائب تبریزی۶

     اشعار .صائب تبریزی۶ غزل شماره ۵۹: جذبهٔ شوق اگر از جانب کنعان نرسد جذبهٔ شوق اگر از جانب کنعان نر ...

     اشعار .صائب تبریزی۶ غزل شماره ۵۹: جذبهٔ شوق اگر از جانب کنعان نرسد جذبهٔ شوق اگر از جانب کنعان نرسد****بوی پیراهن یوسف به گریبان نرسد در مقامی که ضعیفان کمر کین بندند****آه اگر مور به فریاد سل ...

  بیشتر بخوانید
 • اشعار صائب تبریزی۵

    اشعار صائب تبریزی۵ بر لب ساغر ازان بوسهٔ سیراب زنند بر لب ساغر ازان بوسهٔ سیراب زنند****که نیارد س ...

    اشعار صائب تبریزی۵ بر لب ساغر ازان بوسهٔ سیراب زنند بر لب ساغر ازان بوسهٔ سیراب زنند****که نیارد سخن از مجلس مستان بیرون زلیخا همتی در عرصهٔ عالم نمی‌یابد زلیخا همتی در عرصهٔ عالم نمی‌یابد****ب ...

  بیشتر بخوانید
 • اشعار .صائب تبریزی۴

  اشعار صائب تبریزی۴ ز اکسیر قناعت می‌شمارم نعمت الوان ز اکسیر قناعت می‌شمارم نعمت الوان****اگر رنگین به خو ...

  اشعار صائب تبریزی۴ ز اکسیر قناعت می‌شمارم نعمت الوان ز اکسیر قناعت می‌شمارم نعمت الوان****اگر رنگین به خون گردد لب نانی که من دارم امیدم به بی دست و پایی است، ورنه امیدم به بی دست و پایی است، ورنه**** ...

  بیشتر بخوانید
 • اشعار صائب تبریزی۳

  غفلت زدگان دیدهٔ بیدار ندانند****از مرده‌دلی قدر شب تار ندانند اشعار صائب تبریزی۳ غفلت زدگان دیدهٔ بیدار ...

  غفلت زدگان دیدهٔ بیدار ندانند****از مرده‌دلی قدر شب تار ندانند اشعار صائب تبریزی۳ غفلت زدگان دیدهٔ بیدار ندانند غفلت زدگان دیدهٔ بیدار ندانند****از مرده‌دلی قدر شب تار ندانند غافلی از حال دل، ترسم که ...

  بیشتر بخوانید
 • اشعار صائب تبریزی۲

    اشعار صائب تبریزی۲ نیست صائب ملک تنگ بی‌غمی جای دو شاه نیست صائب ملک تنگ بی‌غمی جای دو شاه****زین ...

    اشعار صائب تبریزی۲ نیست صائب ملک تنگ بی‌غمی جای دو شاه نیست صائب ملک تنگ بی‌غمی جای دو شاه****زین سبب طفلان جدل دارند با دیوانه‌ها چو فرد آینه با کاینات یکرو باش چو فرد آینه با کاینات یکرو باش* ...

  بیشتر بخوانید