صادق سرمد
  • اشعار صادق سرمد

      دربارهٔ صادق سرمد سید صادق سرمد متخلص به سرمد ، فرزند سید محمد علی از شاعران نام دار معاصر ایران ب ...

      دربارهٔ صادق سرمد سید صادق سرمد متخلص به سرمد ، فرزند سید محمد علی از شاعران نام دار معاصر ایران بوده است ، اما سیر روزگار چنان چرخیده که نسل جدید با او آشنا ندارد. اگر چند شعری از او، گاه و بی ...

    بیشتر بخوانید