عطار
 • عطار_هیلاج نامه_بخش اول

  هیلاج نامه_عطار.بخش اول بسم الله الرحمن الرحیم بنام کردگار فرد بی چون که ما را از عدم آورد بیرون خداوندی ...

  هیلاج نامه_عطار.بخش اول بسم الله الرحمن الرحیم بنام کردگار فرد بی چون که ما را از عدم آورد بیرون خداوندی که جان بخشید و ادراک نهاد اسرار خود را در کف خاک علیمی کاینهمه اسرار و انوار ز عشق خویش آورد او ...

  بیشتر بخوانید
 • هیلاج نامه_عطار.بخش دوم:بانضمام مظهر

  هیلاج نامه_عطار.بخش دوم.بانضمام مظهر سؤال کردن سلطان بایزید از منصور از جان و جانان حقیقت با یزید آن پیر ...

  هیلاج نامه_عطار.بخش دوم.بانضمام مظهر سؤال کردن سلطان بایزید از منصور از جان و جانان حقیقت با یزید آن پیر عشاق که بیشک اوست در جان و جهان طاق زبان بگشاد زیر دار منصور که بد از جان ارادت دار منصور بدو گ ...

  بیشتر بخوانید
 • فتوت نامه_عطار

  فتوت نامه_عطار فتوت نامه الا! ای هوشمند خوب کردار بگویم با تو رمزی چند ز اسرار چو دانش داری و هستی خردمند ...

  فتوت نامه_عطار فتوت نامه الا! ای هوشمند خوب کردار بگویم با تو رمزی چند ز اسرار چو دانش داری و هستی خردمند بیاموز از فتوت نکتهای چند که تادر راه مردان ره دهندت کلاه سروری بر سر نهندت اگر خواهی شنیدن گو ...

  بیشتر بخوانید
 • تذکره الأولیاء_عطار

    تذکره الأامااء_عطار ذکر ابن محمد امام صادق(ع) آن سلطان ملت مصطفوی، آن برهان حجت نبوی، آن عامل صدیق ...

    تذکره الأامااء_عطار ذکر ابن محمد امام صادق(ع) آن سلطان ملت مصطفوی، آن برهان حجت نبوی، آن عامل صدیق، آن عالم تحقیق، آن میوه دل اامااء، آن جگرگوشه انبیاء، آن ناقد علی، آن وارث نبی، آن عارف عاشق: ...

  بیشتر بخوانید
 • اشترنامه_عطار

  اشترنامه_عطار بسم الله الرحمن الرحیم ابتدا برنام حی لایزال صانع اشیاء و ابداع جلال آن خردبخشی که آدم ذات ...

  اشترنامه_عطار بسم الله الرحمن الرحیم ابتدا برنام حی لایزال صانع اشیاء و ابداع جلال آن خردبخشی که آدم ذات اوست جمله اشیا مصحف آیات اوست خاک را بر روی آب او گسترید عقل و جان و دین و دل زو شد پدید کره چر ...

  بیشتر بخوانید