فرخی سیستانی
 • اشعار فرخی سیستانی_قصاید۲

  اشعار فرخی سیستانی_قصاید۲ شمارهٔ ۱۰۶ - در مدح سلطان محمدبن سلطان محمود گوید مرا سلامت روی تو باد ای سرهنگ ...

  اشعار فرخی سیستانی_قصاید۲ شمارهٔ ۱۰۶ - در مدح سلطان محمدبن سلطان محمود گوید مرا سلامت روی تو باد ای سرهنگ چه باشدار بسلامت نباشد این دل تنگ دلم به عشق تو در سختی و عنا خو کرد چنانکه آینه زنگ خورده اند ...

  بیشتر بخوانید
 • فرخی سیستانی_قصاید۱

  فرخی سیستانی_قصاید۱ شمارهٔ ۱ - در مدح یمین الدوله سلطان محمود بن ناصر الدین سبکتگین غزنوی بر آمد پیلگون ا ...

  فرخی سیستانی_قصاید۱ شمارهٔ ۱ - در مدح یمین الدوله سلطان محمود بن ناصر الدین سبکتگین غزنوی بر آمد پیلگون ابری ز روی نیلگون دریا چو رای عاشقان گردان چو طبع بیدلان شیدا چو گردان گشته سیلابی میان آب آسوده ...

  بیشتر بخوانید
 • اشعار فرخی سیستانی_ترجیحات و رباعیات

  زباغ ای باغبان ما را همی بوی بهار آید//کلیدباغ ما را ده که فردامان به کار آید کلید باغ را فردا هزاران خوا ...

  زباغ ای باغبان ما را همی بوی بهار آید//کلیدباغ ما را ده که فردامان به کار آید کلید باغ را فردا هزاران خواستار آید//تو لختی صبر کن چندانکه قمری بر چنار آید چواندر باغ تو بلبل به دیدار بهار آید//ترا مهم ...

  بیشتر بخوانید
 • فرخی سیستانی_قصایدو قطعات

    دربارهٔ فرخی سیستانی ابوالحسن علی بن جولوغ سیستانی معروف به فرخی سیستانی از غلامان امیرخلف بانو آخ ...

    دربارهٔ فرخی سیستانی ابوالحسن علی بن جولوغ سیستانی معروف به فرخی سیستانی از غلامان امیرخلف بانو آخرین امیر صفاری بود. علی بن جولوغ، از سر ناچاری شعری در قالب قصیده سرود و آن را « با کاروان حله» ...

  بیشتر بخوانید