ملک الشعرا بهار
 • ملک الشعرا بهار۸

    حکایت مرغ پیر که به دام افتاد خواندم اندر حدیث « کنفوسیوس» داستانی به طبع ها مانوس روزی آن رهبر نک ...

    حکایت مرغ پیر که به دام افتاد خواندم اندر حدیث « کنفوسیوس» داستانی به طبع ها مانوس روزی آن رهبر نکوکاران به رهی می گذشت با یاران دید صیادی اندر آن رسته مرغکی چند را به هم بسته می نهد جفت جفت در ...

  بیشتر بخوانید
 • ملک الشعرا بهار۷

    شمارهٔ ۷۱ آن کس که رموز غیب داند، نه تویی وان کو خط نابوده بخواند، نه تویی اندیشهٔ عاقبت مکن کز پس ...

    شمارهٔ ۷۱ آن کس که رموز غیب داند، نه تویی وان کو خط نابوده بخواند، نه تویی اندیشهٔ عاقبت مکن کز پس مرگ چیزی هم اگر از تو بماند، نه تویی منظومه ها آیینۀ عبرت بخش اول - از کیومرث تا سربداران پاسب ...

  بیشتر بخوانید
 • ملک الشعرا بهار۶

    ملک الشعرا بهار_بخش ۶ ناتمام شمارهٔ ۶۸ - راستی شنیدم که شاهنشهی نقش بست ابر خاتم خویشتن: «راست رست ...

    ملک الشعرا بهار_بخش ۶ ناتمام شمارهٔ ۶۸ - راستی شنیدم که شاهنشهی نقش بست ابر خاتم خویشتن: «راست رست» درین باغ تا راستی، رسته ای وگر شاخ ناراستی خسته ای بگو راست، ور بیم جان داردت که خود راستی در ...

  بیشتر بخوانید
 • ملک الشعرا بهار۵

  ملک الشعرا بهار_بخش۵ خداوند هنر، استاد بهزاد//که نقش از خامهٔ بهزاد به زاد حسین رادکِش بهزاد نام است//کما ...

  ملک الشعرا بهار_بخش۵ خداوند هنر، استاد بهزاد//که نقش از خامهٔ بهزاد به زاد حسین رادکِش بهزاد نام است//کمال الدین بهزادش غلام است اگر بود او نخست، این هست اول//اگر بود او کمال، این هست اکمل ...

  بیشتر بخوانید
 • ملک الشعرا بهار۴

    ملک الشعرا بهار_بخش ۴ شمارهٔ ۱۲ رقم قتل ما به دست حبیب چون مخالف نداشت شد تصویب خامشی به مجلسی که ...

    ملک الشعرا بهار_بخش ۴ شمارهٔ ۱۲ رقم قتل ما به دست حبیب چون مخالف نداشت شد تصویب خامشی به مجلسی که در آن نیست یک تن سخن شناس و لبیب خوبشتن را میان خیل خران خر نسازد به حکم عقل، ادیب گورخر را چه ...

  بیشتر بخوانید