نظامی گنجوی
 • پنج گنج نظامی گنجوی۸

    پنج گنج نظامی گنجوی_بخش۸ بخش ۵۰ - انجامش اقبال‌نامه چو گوهر برون آمد از کان کوه****ز گوهرخران گشت ...

    پنج گنج نظامی گنجوی_بخش۸ بخش ۵۰ - انجامش اقبال‌نامه چو گوهر برون آمد از کان کوه****ز گوهرخران گشت گیتی ستوه میان بسته هر یک به گوهرخری****خریدار گوهر بود گوهری من آن گوهر آورده از ناف سنگ****به ...

  بیشتر بخوانید
 • پنج گنج نظامی گنجوی۷

    خردنامه بخش ۱ - به نام ایزد بخشاینده خرد هر کجا گنجی آرد پدید****ز نام خدا سازد آنرا کلید خدای خرد ...

    خردنامه بخش ۱ - به نام ایزد بخشاینده خرد هر کجا گنجی آرد پدید****ز نام خدا سازد آنرا کلید خدای خرد بخش بخرد نواز****همان ناخردمند را چاره ساز رهائی ده بستگان سخن****توانا کن ناتوانان کن نهان آش ...

  بیشتر بخوانید
 • پنج گنج نظامی گنجوی۶

    بخش ۴ - در معراج پیغمبر اکرم شبی کاسمان مجلس افروز کرد****شب از روشنی دعوی روز کرد سراپرده هفت سلط ...

    بخش ۴ - در معراج پیغمبر اکرم شبی کاسمان مجلس افروز کرد****شب از روشنی دعوی روز کرد سراپرده هفت سلطان سریر****برآموده گوهر به چینی حریر سرسبزپوشان باغ بهشت****به سرسبزی آراسته کار و کشت محمد که ...

  بیشتر بخوانید
 • پنج گنج نظامی گنجوی۵

    پنج گنج نظامی گنجوی_بخش۵ شرف نامه بخش ۱ - به نام ایزد بخشاینده خدایا جهان پادشاهی تو راست****ز ما ...

    پنج گنج نظامی گنجوی_بخش۵ شرف نامه بخش ۱ - به نام ایزد بخشاینده خدایا جهان پادشاهی تو راست****ز ما خدمت آید خدائی تو راست پناه بلندی و پستی توئی****همه نیستند آنچه هستی توئی همه آفریدست بالا و پ ...

  بیشتر بخوانید
 • پنج گنج نظامی گنجوی۴

  پنج گنج نظامی گنجوی_بخش۴   پنج گنج نظامی گنجوی_بخش۴ بخش ۲۶ - نشستن بهرام روز شنبه در گنبد سیاه و افس ...

  پنج گنج نظامی گنجوی_بخش۴   پنج گنج نظامی گنجوی_بخش۴ بخش ۲۶ - نشستن بهرام روز شنبه در گنبد سیاه و افسانه گفتن دختر پادشاه اقلیم اول چونکه بهرام شد نشاط پرست****دیده در نقش هفت پیکر بست روز شنبه ز ...

  بیشتر بخوانید