نعمت‌الله ولی
 • نعمت‌الله ولی_غزلیات۳

  نعمت‌الله اما_غزلیات۳ غزل شمارهٔ ۱۰۰۱ بایزید است جان و هم جانان دل بایزید است سرور و سلطان دل بایزید است ...

  نعمت‌الله اما_غزلیات۳ غزل شمارهٔ ۱۰۰۱ بایزید است جان و هم جانان دل بایزید است سرور و سلطان دل بایزید است پیشوای اهل دل بایزید است مقتدای جان دل بایزید است کاشف اسرار غیب بایزید است واقف سبحان دل بایزی ...

  بیشتر بخوانید
 • نعمت‌الله ولی غزلیات۲

  نعمت‌الله اما غزلیات۲ غزل شمارهٔ ۵۰۰ عاشقی از عاقلی خوشتر بود غرقهٔ دریای ما خوشتر بود یک سر مو میل غیری ...

  نعمت‌الله اما غزلیات۲ غزل شمارهٔ ۵۰۰ عاشقی از عاقلی خوشتر بود غرقهٔ دریای ما خوشتر بود یک سر مو میل غیری کی کند هر که را سودای او بر سر بود عقل را نقش و خیالی دیگر است ذوق عشق و حال او دیگر بود ای که ...

  بیشتر بخوانید
 • شاه نعمت‌الله ولی_غزلیات۱

  شاه نعمت‌الله اما_غزلیات۱ غزل شمارهٔ ۱ هر چه گفتم عیان شود به خدا پیر ما هم جوان شَود به خدا در میخانه را ...

  شاه نعمت‌الله اما_غزلیات۱ غزل شمارهٔ ۱ هر چه گفتم عیان شود به خدا پیر ما هم جوان شَود به خدا در میخانه را گشاد یقین ساقی عاشقان شود به خدا هر چه گفتم همه چنان گردید هر چه گویم همان شود به خدا از سر ذو ...

  بیشتر بخوانید
 • نعمت‌الله ولی_قصاید.قطعات.رباعیات

  دربارهٔ شاه نعمت‌الله اما سید نورالدین نعمت‌الله بن محمد کوه بنانی کرمانی (۷۳۰، ۷۳۱ ــ ۸۳۲، ۸۳۴) از صوفیا ...

  دربارهٔ شاه نعمت‌الله اما سید نورالدین نعمت‌الله بن محمد کوه بنانی کرمانی (۷۳۰، ۷۳۱ ــ ۸۳۲، ۸۳۴) از صوفیان بنام ایران و قطب دراویش نعمت‌اللهی است. قصاید قصیدهٔ شمارهٔ ۱ از تتق کبریا صورت لطف خدا بسته ...

  بیشتر بخوانید