هاتف اصفهانی
  • دیوان هاتف اصفهانی

      دیوان هاتف اصفهانی سرشناسه : هاتف اصفهانی، احمد، - ق ۱۱۹۸ زندگینامه سید احمد حسینی متخلص به هاتف ا ...

      دیوان هاتف اصفهانی سرشناسه : هاتف اصفهانی، احمد، - ق ۱۱۹۸ زندگینامه سید احمد حسینی متخلص به هاتف از شاعران قرن دوازدهم و دوران زندیه و افشاریه است. وی درنیمهٔ اول قرن دوازدهم هجری در شهر اصفهان ...

    بیشتر بخوانید