هفت اورنگ جامی
 • هفت اورنگ جامی۳

   هفت اورنگ جامی۳   بخش ۴۳ - عقد نکاح بستن یوسف با زلیخا چو فرمان یافت یوسف از خداوند****که بندد با ز ...

   هفت اورنگ جامی۳   بخش ۴۳ - عقد نکاح بستن یوسف با زلیخا چو فرمان یافت یوسف از خداوند****که بندد با زلیخا عقد پیوند اساس انداخت جشن خسروانه****نهاد اسباب جشن اندر میانه شه مصر و سران ملک را خواند* ...

  بیشتر بخوانید
 • هفت اورنگ جامی۲

    هفت اورنگ جامی۲ بخش ۲۶ - در سماع ای درین خوابگه بی‌خبران!****بی‌خبر خفته چو کوران و کران! سر برآور ...

    هفت اورنگ جامی۲ بخش ۲۶ - در سماع ای درین خوابگه بی‌خبران!****بی‌خبر خفته چو کوران و کران! سر برآور! که درین پرده‌سرای****می‌رسد بانگ سرود از همه جای بلبل از منبر گل نغمه‌نواز****قمری از سرو سهی ...

  بیشتر بخوانید
 • هفت اورنگ جامی۱

    هفت اورنگ جامی۱ مشخصات کتاب ‏شماره بازیابی : ۵-۱۶۹۲۴ ‏سرشناسه : جامی عبدالرحمن‌بن احمد،‏ ۸۱۷ - ‏۸۹ ...

    هفت اورنگ جامی۱ مشخصات کتاب ‏شماره بازیابی : ۵-۱۶۹۲۴ ‏سرشناسه : جامی عبدالرحمن‌بن احمد،‏ ۸۱۷ - ‏۸۹۸ ق.‏، پدید‌آور ‏عنوان و نام پدیدآور : هفت اورنگ[نسخه خطی]/نور الد ین عبد الرحمن جامی ‏وضعیت اس ...

  بیشتر بخوانید