وحشی کرمانی
 • خلد برین_ وحشی بافقی۵

  خلد برین_ وحشی بافقی۵ در بیان وصل و هجران نکویان و رفتن شیرین به تماشای بیستون بهر جا وصل از دوری نکوتر ب ...

  خلد برین_ وحشی بافقی۵ در بیان وصل و هجران نکویان و رفتن شیرین به تماشای بیستون بهر جا وصل از دوری نکوتر بجز یک جا که مهجوری نکوتر رهد عطشان ز مردن آب خوردن بجز یک جا که بهتر تشنه مردن چه جا آنجا که یا ...

  بیشتر بخوانید
 • خلد برین_ وحشی بافقی۴

  خلد برین_ وحشی بافقی۴ در افزونی محبت فرهاد و شور عشق او در فراق شیرین عجب دردیست خو با کام کردن به نا گه ...

  خلد برین_ وحشی بافقی۴ در افزونی محبت فرهاد و شور عشق او در فراق شیرین عجب دردیست خو با کام کردن به نا گه زهر غم در جام کردن به سر بردن به شادی روزگاران به ناگه دور افتادن ز یاران عجب کاریست بعد از شهر ...

  بیشتر بخوانید
 • خلد برین_ وحشی بافقی۳

   خلد برین_ وحشی بافقی۳ نشستن شاهزاده بر تخت شهریاری و بلند آوازه گشتن در خطبهٔ کامکاری و در اختصار قصه کو ...

   خلد برین_ وحشی بافقی۳ نشستن شاهزاده بر تخت شهریاری و بلند آوازه گشتن در خطبهٔ کامکاری و در اختصار قصه کوشیدن و لباس تمامی بر شاهد فسانه پوشیدن چنین از یاری کلک جوانبخت نشیند شاه بیت فکر بر تخت که مدت ...

  بیشتر بخوانید
 • خلد برین_ وحشی بافقی۲

  خلد برین_ وحشی بافقی۲ لوح معنی در دامن حکایت نهادن و زبان به درس نکته گشادن در تعریف مکتبی که لعبت خانهٔ ...

  خلد برین_ وحشی بافقی۲ لوح معنی در دامن حکایت نهادن و زبان به درس نکته گشادن در تعریف مکتبی که لعبت خانهٔ چین از او نشانه ایست و حدیث خلدبرین افسانه ای دبیر مکتب نادر بیانی چنین گوید ز پیر نکته دانی که ...

  بیشتر بخوانید
 • خلد برین_ وحشی بافقی۱

  خلد برین_ وحشی بافقی۱ خلد برین سر آغاز خامه برآورد صدای صریر بلبلی از خلدبرین زد صفیر خلدبرین ساحت این گل ...

  خلد برین_ وحشی بافقی۱ خلد برین سر آغاز خامه برآورد صدای صریر بلبلی از خلدبرین زد صفیر خلدبرین ساحت این گلشن است خامه در او بلبل دستان زن است بلبل این باغ پرآوازه باد دم به دمش زمزمه ای تازه باد طرفه ر ...

  بیشتر بخوانید