کسائی مروزی
  • دیوان اشعار کسائی مروزی

    دیوان اشعار کسائی مروزی سرشناسه : کسائی مروزی، ۳۴۱ - ۳۹۴؟ق. زندگینامه مجدالدین ابوالحسن کسایی مروزی (زاده ...

    دیوان اشعار کسائی مروزی سرشناسه : کسائی مروزی، ۳۴۱ - ۳۹۴؟ق. زندگینامه مجدالدین ابوالحسن کسایی مروزی (زادهٔ ۳۴۱ ه.ق در مرو) ، شاعر ایرانی در نیمهٔ دوم سده چهارم هجری و (شاید) آغاز سده پنجم هجری است. چن ...

    بیشتر بخوانید