nisantasi escort istanbul escort istanbul escort istanbul escort

احکام طهارت

احکام طهارت

 

احکام طهارت

 

در بیان آنچه متعلق به تطهیر و طهارت است‌

 

مسأله ۶-:در خانه‌ای که بعضی جاها و فرش نجس باشد به سبب طول مدت خصوص موضع نجس فراموش شده باشد به رطوبت ملاقات فرش خانه چه حکم دارد؟

 

 

جواب:

 

ظاهر این است که موضعی که به رطوبت به چنین فرشی رسیده باشد، حکم به نجس بودن نتوان کرد، اما احتیاط بهتر است‌

 

مسأله ۷-:زمین نجس را که بر و بند گرد آن چه حکم دارد؟

 

 

جواب

 

آن گرد نجس نیست.

 

مسأله ۸-:ازاله نجاست از بول و غیر آن به چه روش باید کرد که پاک شود؟

 

 

جواب

 

ازاله نجاست بول دو نوبت باید شستن، و احتیاطا دونوبت به فشارد، یکی در نوبت میان، و یکی در آخر. و در باقی نجاسات به غیر از لیسیدن سگ بعد از ازاله نجاست یک مرتبه باید شست.

 

مسأله ۹-:مثلا که نجس شود به محض آب ریختن پاک می‌شود یا نه؟

 

 

جواب

 

پاک می‌شود به شرط آن که آن مقدار آب بریزند بعد از بر طرف کردن نجاست که آب نفوذ کند در آن موضع نجاست، و در نجاست بول دو مرتبه آب بریزد.

 

مسأله ۱۰-:رخت خواب که نجاست در آن نفوذ کرده باشد، بلکه از آن طرف نیز بیرون آمده باشد، طریقه شستن آن چه روش است؟

 

 

جواب

 

بعد از ازاله نجاست آن مقدار آب بریزند که همه جا جاری شود و به کوبند، و در نجاست بول دو مرتبه برسانند.

 

مسأله ۱۱-:قالی یا پلاس و نمد که نجس شود بدون فشردن به محض آب ریختن دو مرتبه پاک می‌شود یا نه؟

 

 

جواب

 

پاک می‌شود به شرط آن که به جای فشردن احتیاطا به کوبند.

 

مسأله ۱۲-:در وضو ساختن و غسل کردن بعد از آب جاری شدن به اعتبار چربی که در بدن می‌باشد بعضی جاها و بیخ موها خشک می‌ماند، آیا دست مالیدن بسیار ضرور است به قدری که بر طرف شود یا نه؟

 

 

جواب:

 

به قدری که ظن غالب بهم رسد که آب به جمیع موضع غسل جاری شده کافی است و آنها ضرر ندارد، و مبالغه در دست مالیدن سنت است.

 

مسأله ۱۳-:زنی که دختری شیر دهد در شیر او، و آهن در نجاست و طهارت چه اعتقاد دارید؟

 

 

جواب‌

 

ظاهرا شیر و آهن هر دو پاک است.

 

مسأله ۱۴-:هر گاه چیزی که نتوان به آن خاک مالید سگ به لیسد چگونه تطهیر باید داد؟

 

 

جواب:

 

خلاف است، بعضی می‌گویند نجاست باقی می‌ماند، و حدیثی در این باب ندیده‌ام که مطهر آن چه چیز است.

 

مسأله ۱۵-:با خون جراحت و دنبل یا خونی که از خارج به بدن یا به جامه کسی رسیده زیاده بر قدر معفو عنه باشد، یا رخت نجسی به غیر نجاست خون نجس شده باشد، داخل مسجد و روضه ائمه علیهم السلام می‌توان شد یا نه؟ و رخت نجس را داخل می‌توان کرد یا نه؟

 

 

جواب:

 

هر گاه نجاست آنها تعدی نکند در جمیع صور می‌توان کرد.

 

مسأله ۱۶-:آب چاه به ملاقات نجاست نجس می‌شود یا نه؟

 

 

جواب:

 

نجس نمی‌شود.

 

مسأله ۱۷-:خانه‌ای که آفتاب نیفتد به سبب آب قلیل ریختن پاک می‌شود یا نه؟

 

 

جواب

 

هر گاه آب بریزند که آب مستاما شود پاک می‌شود.

 

مسأله ۱۸-:جامه نجس به احتلام یا غیر آن که دیگری به شوید تا یقین به طهارت هم نرسد محض زوال عین و افعال مسلمانان را محمول بر صحت دانستن پاک می‌شود یا نه؟

 

 

جواب

 

هر گاه فی الجمله صلاح و تدین داشته باشد کسی که
بیست و پنج رساله فارسی، متن، ص: ۵۶۲
می‌شوید حکم به طهارت می‌توان کرد.

 

مسأله ۱۹-در زمستان و بهار در کوچه‌ها بعضی جاها که آب متصل است و گل و برف آب شده و نجاست ظاهری در آن کوچه باشد، آن آب و گل در نجاست و طهارت و ترشح کردن بر رخت این کس چه حکم دارد؟

 

 

جواب

 

چنانچه نجاست متصل باشد تا هر جا که آن آب اتصال دارد نجس است، و گل چنانچه تلیین در آن باشد که نجاست نفوذ به اطراف آن کند آن اطراف نجس خواهد بود.

 

مسأله ۲۰-:هر گاه سگی از دلوی آب بخورد، دلو را به آب چاه رسانند چه باید کرد؟

 

 

جواب:

 

چهل دلو احتیاطا بکشند.

 

مسأله ۲۱-:رنگ خون که بعد از ازاله عین و غسل در جامه می‌ماند چون است؟

 

 

جواب:

 

ببعد از تطهیر شرعی قصور ندارد.

 

مسأله ۲۲-:ازاله مخرج بول را به چه روش باید کرد؟

 

 

جواب

 

ابه دو قدر آبی که بر سر حشفه ایستاده می‌توان کرد، اما احتیاط دو مرتبه شستن و سه مرتبه نهایت احتیاط است.

 

مسأله ۲۳-:چون مردم شعر باف ریسمان پنبه را به خون گوسفند رنگ می‌کنند چه حکم دارد؟

 

 

جواب

 

ظاهرا توان، اگر کسی احتیاط کند بد نیست.

 

مسأله ۲۴-:سلس البول که مشهور میان فقها است که برای هر نماز یک وضو بسازد حدش کدام است؟ و بر صاحب سلس چه چیز لازم است؟

 

 

جواب:

 

ظاهر این است که مراد از سلس البول آن باشد که بول
بیست و پنج رساله فارسی، متن، ص: ۵۶۳
را محافظت نتواند در اثنای نماز نمود، و ظاهر این است که حدیثی که موجب وضو باشد همان بول معتاد است، و آن که برای هر نماز وضو باید ساخت فقها نقل کرده‌اند، حدیثی به نظر نرسیده است، و احوط عمل به مشهور است.

 

مسأله ۲۵-:آب کاریز بدون معرفت و اذن صاحب که آیا مال صغیر است یا نه وضو ساختن و غسل کردن و آب برداشتن و رخت شستن چه حکم دارد؟

 

 

جواب

 

استعمال ضروری هر یک از اینها تا عدم رضا مشخص نباشد جایز است.

 

مسأله ۲۶-:در قریه‌ها و مزرعه‌ها حمامی دارند، و عادت چنین جاری شده که آب هر کس باشد می‌برند، و کسی هم مانع نمی‌شود، و گاه می‌شود که صغیر یا غائب دخلی داشته باشد، در آب مذکور غسل کردن و وضو ساختن چه حکم دارد؟ و استدلال کردن به اینکه از قدیم همچنین استمرار یافته

 

 

جواب:

 

با وجود دانستن که صغیر شریک است غسل کردن مشکل است، هر گاه ملک ایشان باشد احتیاط این است که شخصی قدری آب بخرد و وقف کند بر حمام که هر روز حمام را از آن آب پر کند، و در صورت اضطرار که به هیچ وجه صورت نتوان داد و آب دیگر یافت نشود، دور نیست که به اعتبار ضرورت جایز باشد.

 

مسأله ۲۷-:در آب غصبی وضو می‌توان ساخت؟

 

 

جواب:

 

آب غصبی دو قسم است، اگر چنانچه آبی در ظرف بوده و حیازت کرده‌اند غصب کرده، وضو ساختن و غسل کردن و
بیست و پنج رساله فارسی، متن، ص: ۵۶۴
آشامیدن و باقی از استعمالات صحیح نیست. و اگر نهر را غصب کرده یا کاریز را، ظاهر آن است که استعمالات ضروری مثل وضو ساختن و آشامیدن و غیر آن جایز است.

 

مسأله ۲۸-:در زمین غصبی وضو ساختن و غسل کردن و نماز کردن چه حکم دارد؟

 

 

جواب:

 

حکم به بطلان نمی‌توان کرد.

 

مسأله ۲۹-:در آب نشستن از برای طهارت وقتی که آب روان باشد با کر احتمال دارد که از بابت عاری که نهی دارد که بی‌لنگ داخل آب شود یا نه؟

 

 

جواب

 

از تعلیل حدیث ظاهر می‌شود که مکروه باشد، اما حدیث چون در این صورت نیست حکم به کراهت نمی‌توان کرد.

 

مسأله ۳۰-:هر گاه کسی خواهد که زمینی که دغدغه داشته باشد و کری از آب یا زیاده بریزد، اگر منفصل نشود صورتی دارد یا نه؟

 

 

جواب

 

مشکل است به این طریق، و مطلق کر گرفتن نیز سندی ندارد.

 

مسأله ۳۱-:کسی که فصد کند یا جراحتی داشته باشد که مانع از شستن یا مسح کردن بعض اعضا باشد، جبیره مقدم است یا تیمم باید کرد، و جبیره چه روش است؟

 

 

جواب:

 

هر گاه مانع باشد غسل نباید کرد، و تیمم بدل غسل کرد، و جبیره کردن درست نیست. و اگر مانع در موضع وضو باشد، اگر آن موضع شکسته باشد و بسته باشد جاهای صحیح را باید شست و دست تری به بالای اعضاء بسته باید مالید.
اما اگر فصد کرده باشد یا دمبل جراحتی داشته باشد آنچه
بیست و پنج رساله فارسی، متن، ص: ۵۶۵
مقدور باشد پاک کردن می‌شوید، و آنچه مقدور نشود غسل و مسح ساقط است، اگر احتیاطا دست تری بر بالای آنها که موضعش پاک نباشد بکشید خوب است، و اگر در این صورت تیمم کند جایز است.

 

مسأله ۳۲-:بعضی اعضا که کوبیده می‌شود و خون در زیر پوست جمع می‌شود، وضو ساختن چه حکم دارد؟ بر فرضی که پوست بالای خون حس ندارد.

 

 

جواب

 

چنانچه پوست سوراخ نشده باشد وضو درست است، و آن خون ضرری ندارد. و اگر سوراخ شده باشد کهنه تری بر او بکشند، اگر رنگ دارد به قدر مقدور که جراحت نشود ازاله کنند، و اگر رنگ ندهد احتیاج به ازاله ندارد وضو درست است.

 

مسأله ۳۳-:چرک داشتن بیخ ناخن مانع صحت وضو و غسل می‌شود یا نه؟

 

 

جواب

 

مانع شدنش محل اشکال است.

اشاره

 

جامع الاحکام، ج‌۱، ص: ۲۵

طهارت

 

اسامی متبرکه

 

س ۵۳

 

اشاره

 

– آیا در کلماتی مثل «بسمه تعالی» یا «هو» و یا کلمات فارسی مانند «خدا» و غیره، اجتناب از دست زدن بدون وضو به آن لازم است و حکم اسماء جلاله را دارد یا خیر؟

 

ج

 

– مسّ نام خداوند متعال بهر لغتی که باشد بدون طهارت از حدث جائز نیست و نسبت به ضمیری که به خداوند برمی‌گردد نیز احتیاط ترک است.

 

س ۵۴

 

اشاره

 

– آیه و یا کلمه ای از قران مثل اللّه نوشته شد و بقصد قرآنیت هم نوشته شده بعد طوری اللّه قیچی شده فقط که یک سوم از الف اللّه مانده اگر به این یک سوم از الف بدون وضو دست زده شود حرامست یا نه و اصلًا قیچی کردن بدون قصد بی‌احترامی چه صورت دارد و اگر اللّه را بقصد ننویسد حکم بالا را دارد یا نه؟

 

ج

 

– در مورد سؤال بدون وضوء احتیاط در ترک مسح حروف باقی مانده است 

جامع الاحکام، ج‌۱، ص: ۲۶

و قیچی کردن اگر صدق اهانت کند اشکال دارد و کلمه اللّه بقصد قرآنیت نوشته شود یا غیر قرآنیت حکمش یکی است. و اللّه العالم.

 

س ۵۵

 

اشاره

 

– اگر قرآن نجس شود و بدانیم در صورت آب کشیدن خراب می‌شود چه باید کرد؟

 

ج

 

– باید آن را آب کشید اگر چه موجب محو کلمات آن شود. و اللّه العالم.

 

س ۵۶

 

اشاره

 

– چند ورق قرآن و اسم اللّه ریخته شده در یک ظرف آب و جوهر قرآن نوشته شده در آب ظرف حل شده آیا دست زدن بدون وضو به آب ظرف حرام است یا نه و آیا نوشتن «اللّه» روی دست شخص بدون وضوء جایز است؟

 

ج

 

– دست بی‌وضو زدن به آن آب اشکال ندارد و اما نوشتن کلمه اللّه به بدن شخص بی‌وضو اشکال دارد.

و اللّه العالم.

 

س ۵۷

 

اشاره

 

– آیا قرآنی که قابل استفاده نیست و کهنه شده را می‌توانیم دفن کنیم یا بسوزانیم؟

 

ج

 

– در محل پاکی که معرض هتک نباشد دفن کنند و سوزاندن آن حرام است.

 

س ۵۸

 

اشاره

 

– لفظ جلاله اللّه یا آیه قرآن روی سنگ‌های قبر نوشته شده عابر هم روی آنها قدم می‌گذارد اجازه می‌دهید آنها را بدون اجازه صاحب آنها که دست رسی به آنها ممکن نیست محو نمائیم؟

 

ج

 

– اگر معرض اهانت باشد و دسترسی به صاحبان قبور نباشد پاک کردن آنها واجب است.

 

س ۵۹

 

اشاره

 

– آیا حکاکی آیات کلام اللّه مجید بر روی سنگهای مزار جایز است یا خیر؟

 

ج

 

– در صورتی که سنگ مزار در معرض زیر پا قرار گرفتن و توهین باشد نباید آیات قرآنی و اسم جلاله و اسامی مقدّسه بر آن حک شود. و اللّه العالم.

 

س ۶۰

 

اشاره

 

– اگر در آیه حکاکی شده کلمه مبارک اللّه را حذف و یا پاک کنند کفایت می‌کند یا باید همه آیه حذف شود؟

 

ج

 

– پاک کردن اسم جلاله اثری در حکم بقیه آیه ندارد.

جامع الاحکام، ج‌۱، ص: ۲۷

 

س ۶۱

 

اشاره

 

– در صورتی که باید کلمه مبارکه اللّه و یا همه کلمات آیه پاک شود این امر بر عهده چه کسی است؟

 

ج

 

– پا گذاشتن و توهین بر آن نوشته‌ها حرام است و پاک کردن آنها بر هر کسی که متمکن باشد لازم است.

و اللّه العالم.

 

س ۶۲

 

اشاره

 

– آیا مسئامان گورستان می‌توانند از حکاکی آیات مبارک کلام اللّه جلوگیری نموده و یا آنهایی را که قبلًا حک شده پاک کنند؟

 

ج

 

– لازم است مسئامان گورستان به اشخاص تذکّر دهند که اسامی مقدسه و آیات قرآنی را در سنگهائی که ممکن است زیر پا واقع شوند ننویسند. و اللّه العالم.

 

س ۶۳

 

اشاره

 

– آیه قرآن مانند بسم اللّه الرحمن الرحیم را آهن بری کرده‌اند سایه آیه بر زمین یا دیوار نمودار است دست زدن بدون وضو به سایه آیه چه صورت دارد؟

 

ج

 

– اشکال ندارد.

 

س ۶۴

 

اشاره

 

– در عصر حاضر معمول شده که مردان بدن خود را خال‌کوبی می‌کنند و بعضی افراد حتی اسامی ائمه علیهم السلام را نیز در بدن خود خال می‌کوبند. اولًا بیان فرمائید اصل عمل خالکوبی چگونه است و ثانیاً اگر بعد از خال‌کوبی شخص جنب شود حکم مسأله چه خواهد بود؟

 

ج

 

– خال‌کوبی اگر برای غرض عقلائی مثل درمان باشد جایز است و در غیر این صورت چون فی الجمله مضر است حکم بجواز محلّ تأمّل است اما عدم طهارت برای شخص مذکور اشکال ندارد بلی آنچه با خال نوشته شده مس آن با فرض صدق مسّ در حال عدم طهارت حرام است. و اللّه العالم.

 

س ۶۵

 

اشاره

 

– نوارهائی که آیات قرآن در آنها ضبط شده اگر احیاناً مورد حریق قرار بگیرد یا در بالوعه (فاضلاب) بیفتد حفظ آن از سوختن و خارج کردن آن از بالوعه لازم است یا خیر؟

 

ج

 

– بعید نیست که چون در نظر عرف توهین محسوب می‌شود حفظ آن از سوختن و خارج کردن از بالوعه لازم باشد.

جامع الاحکام، ج‌۱، ص: ۲۸

 

س ۶۶

 

اشاره

 

– آیا کلماتی نظیر «اللّه»، «بسمه تعالی»، «هو الحکیم» و … اگر به زبان خارجی بطور مثال به زبان انگلیسی نوشته شود، جزء اسماء متبرکه می‌باشند یا نه؟

 

ج

 

– احکام اسامی متبرکه بر آنها مترتب است و باید احترام آنها رعایت شود. و اللّه العالم.

 

س ۶۷

 

اشاره

 

– مستدعی است نظر مبارک را در مورد چاپ لفظ جلاله، بعض آیات قرآن کریم و اسامی معصومین علیهم الصلاه و السلام روی جا کلیدی بیان بفرمایید.

 

ج

 

– اصل چاپ و نوشتن این کلمات مبارکه بر روی جا کلیدی یا اشیاء دیگری که شخص همراه خود دارد اشکال ندارد فقط باید دارندگان این اشیاء محترمه رعایت قداست و احترام آنها را بنمایند و به طور بی‌احترامی و توهین‌آمیز از آن استفاده نکنند. و اللّه العالم.

 

س ۶۸

 

اشاره

 

– فروش روزنامه و مجلّات که گاهی به یقین در آنها اسماء مبارکه حقتعالی و ائمه معصومین علیهم السلام یا مضامین و آیات قرآنی نوشته و چاپ شده است، بعنوان کاغذ بلا استفاده و با عدم آگاهی از چگونگی مصرف توسط خریدار چه حکمی دارد؟ آیا تحقیق اینکه این اوراق که فروخته می‌شود در چه محلّی (مثلًا جهت بسته‌بندی پوشاک یا میوه و تبدیل به پاکت) مصرف خواهد شد لازم است؟

 

ج

 

– در مورد سؤال، روزنامه و هر ورقی که مشتمل بر آیات قرآنی و اسامی متبرکه انبیاء و ائمه علیهم السلام باشد دور ریختن آنها بطوری که زیردست و پا بیفتد و باعث اهانت بشود حرام است و همچنین اگر در اختیار کسانی قرار دهند چه بعنوان فروش و یا غیر فروش که می‌دانند نحوه استفاده موجب توهین است اشکال دارد و در صورت شک در نحوه استفاده آنها فروش آن اشکال ندارد و تحقیق لازم نیست.

 

س ۶۹

 

اشاره

 

– با توجه به وسعت و تعداد اسماء متبرکه در روزنامه و سایر نامه‌ها و کاغذهای باطله دور ریختن آنها چه حکمی دارد؟

 

ج

 

– دور ریختن آنها با اشتمال بر اسامی متبرکه و آیات قرآنی اشکال دارد.

جامع الاحکام، ج‌۱، ص: ۲۹

 

س ۷۰

 

اشاره

 

– آیا نشستن بر روی روزنامه‌هائی که احتمالًا ممکن است آیات و احادیث بر روی آنها نوشته باشد چه صورتی دارد؟

 

ج

 

– اگر بدانید آیات و احادیث بر روی آن‌ها نوشته شده نشستن بر روی آنها جایز نیست.

 

احکام آبها

 

س ۷۱

 

اشاره

 

– آبی که کمتر از کر باشد و نجس شود بمجرد اتصال با کر و یا آب جاری پاک می‌شود و یا امتزاج لازم است؟

 

ج

 

– امتزاج لازم است همانطور که در رساله مرقوم است.

 

س ۷۲

 

اشاره

 

– آب مضاف حتی اگر به اندازه یک رودخانه باشد (گل‌آلود) حکمش چیست؟

 

ج

 

– مجرّد گل‌آلود بودن موجب مضاف بودن آب نیست بلی اگر طوری باشد که بآن آب گفته نشود مضاف است و در فرض سؤال که خیلی زیاد است اگر یک قسمت از آن با نجس برخورد کند نجس شدن قسمت دیگر محل تأمل است.

 

س ۷۳

 

اشاره

 

– اگر به واسطه بمب‌های باران‌زا ایجاد ابر و باران نمایند در طهارت همان حکم باران طبیعی را دارد یا خیر؟

 

ج

 

– مورد اشکال است.

 

س ۷۴

 

اشاره

 

– مستدعی است بیان فرمائید که اولًا پس آبهای تصفیه شده فاضلاب منازل که اثری از نجاست همراه ندارد حکمشان از جهت نجاست و طهارت چگونه است؟

اگر نجس است از چه طریقی پاک می‌شود؟

 

ج

 

– در صورت نجس بودن تصفیه آن را پاک نمیکند باید بوسیله آب جاری و یا کر و یا باران تطهیر شود با شرائطی که در رساله عملیه ذکر شده.

 

س ۷۵

 

اشاره

 

– اگر از پس آبهای تصفیه‌شده فاضلاب منازل برای مشروب نمودن سبزیجات و پرورش آبزیان نظیر ماهی و میگو بهره‌برداری شود، در این صورت 

جامع الاحکام، ج‌۱، ص: ۳۰

استفاده از محصولات بعمل آمده چگونه است؟

 

ج

 

– استفاده از آب مذکور در کشاورزی و پرورش آبزیان اشکال ندارد.

 

س ۷۶

 

اشاره

 

– مردم محله‌ای در کوچه‌ای دارای جوی باریکی هستند و آب‌های حمّام و حیاط منازل این محله به جوی می‌رود و آنهایی که بچه کوچک دارند نجاسات بچه را در حمّام یا حیاط می‌شویند آیا این گناه است و باعث ضمان است (در ضمن آب در این جوی خیلی کم جریان دارد).

 

ج

 

– اگر این کار موجب اذیّت دیگران بشود گناه دارد و اگر در فاضلاب‌ها خون یا بول یا هر چیز نجسی وجود داشته باشد آن جوی نجس می‌شود بلی اگر آب جاری یا کر به مقداری که فاضلاب نجس، رنگ یا بو یا طعم آن را تغییر ندهد جریان داشته باشد جوی نجس نمی‌شود. و اللّه العالم.

 

آب کشیدن و تطهیر چیزهای نجس

 

س ۷۷

 

اشاره

 

– کیفیت پاک شدن چرم و چوب نجس با فرض عدم استحاله را بیان فرمائید.

 

ج

 

– بوسیله آب ظاهر چرم متنجس و چوب پاک می‌شود. و اللّه العالم.

 

س ۷۸

 

اشاره

 

– کیفیت تطهیر موکت نجس که به زمین چسبیده را بیان فرمائید.

 

ج

 

– بعد از زوال عین نجاست آن را بوسیله شلنگ متصل به آب لوله‌کشی تطهیر نمایند و پس از تطهیر لازم نیست غساله آن گرفته شود.

 

س ۷۹

 

اشاره

 

– اگر بول و نجاست بچه به قالی و از آن به سیمان کف اتاقهای آپارتمان برسد آیا با آب کشیدن سطحی سیمان نجاست بر طرف می‌گردد یا خیر (با توجه به اینکه آب تا حدودی از سیمان عبور می‌کند)؟

 

ج

 

– ظاهر آن پاک می‌شود اما باطن آن که بواسطه نفوذ رطوبت نجس نجس شده است بمجرد رسیدن رطوبت آب پاک نمی‌شود.

 

س ۸۰

 

اشاره

 

– ماشینهای لباسشوئی تمام اتوماتیکی که لباسها را پس از شستشو با مواد شوینده سه الی پنج مرتبه با آب قلیل آبکشی مینماید، با توجه به اینکه در هنگام شستشوی ااماه، کف متنجس را با توجه به حجیم بودن آن به قسمتهائی از

جامع الاحکام، ج‌۱، ص: ۳۱

درب شیشه‌ای و لاستیک دور آن میرساند در صورتی که هنگام آبکشی آب به قسمتهای مورد نظر نمی‌رسد آیا البسه از نظر شرعی پاک میشود در صورتی که جواب منفی باشد چگونه باید عمل کرد؟

 

ج

 

– اگر بدانید قسمتهائی از شیشه یا لاستیک اطراف درب بوسیله آب قلیل پاک نمیشود و ترشحات آن به لباسهای داخل ماشین می‌رسد موجب تنجیس لباسها میگردد و باید آنها را در خارج ماشین تطهیر نمائید.

 

س ۸۱

 

اشاره

 

– من در منزلی زندگی می‌کنم که شخصی در این منزل رفت و آمد داشت و تصور می‌کردم ایشان کافر و نجس است. اما پس از تحقیق متوجه شدم که ایشان کافر نیست. اما متأسفانه طی مدتی که من تصور می‌کردم ایشان نجس است و کافر، دیگر خودم را موظف به رعایت طهارت و پرهیز از نجس کردن اشیاء نمی‌دانستم زیرا ایشان را نجاستی سیّار می‌دانستم که همه چیز و همه جا را نجس کرده و فکر می‌کردم دیگر بر من واجب نیست از نجس کردن اشیاء پرهیز کنم. مثلًا وقتی دستم خون می‌آمد بدون اینکه دستم را بشویم به در، دیوار، تلویزیون، یخچال، همه چیز و همه جا می‌زدم.

اکنون که دانسته‌ام آن شخص نه کافر بوده و نه نجس متأسفانه نه تنها مشکلم حل نشده بلکه در حال حاضر خودم را در خانه‌ای می‌بینم که همه چیز و همه جایش نجس است من خودم با دست خودم آنها را با نجاست واقعی نجس کرده‌ام.

آیا از غذای تهیه شده در این خانه که نجس است بخورم؟ و نمازم را بدون طهارت که باطل می‌شود بخوانم؟ و با دیگران معاشرت کنم تا این نجاست را انتقال بدهم؟ یا اینکه وسایل خانه را در حد توان تطهیر کنم؟

 

ج

 

– اولًا در بسیاری از اشیاء و اثاث منزل مثل فرش و در و دیوار و وسائل، غیر از خوراک و نوشیدن شرط استفاده طهارت نیست ثانیاً تطهیر چیزی که شک دارید عین آن نجس شده یا نه لازم نیست و محکوم بطهارت است و ملاقی شبهه محصوره تا چه رسد به غیر محصوره محکوم بنجاست نیست می‌توانید ظرفهائی را که یقین دارید نجس شده بشوئید و غذائی را که یقین ندارید ظرف آن نجس بوده نیز

جامع الاحکام، ج‌۱، ص: ۳۲

می‌توانید بخورید خلاصه در حکم به نجاست بشرحی که در رساله نوشته شده علم و یقین لازم است و با عدم علم هر چیزی را شک داشته باشد نجس شده محکوم بپاکی است و در موارد شک احتیاط لازم نیست خود را به زحمت و حرج نیاندازید.

 

س ۸۲

 

اشاره

 

– اگر لباس یا ظرفی را شخص وسواسی چند بار آب بریزد اشکال دارد؟

 

ج

 

– در آب کر یا با آب جاری یک مرتبه شستن کافی است و وسواسی نباید به شک خود اعتناء کند و مثل متعارف مردم عمل نماید.

 

س ۸۳

 

اشاره

 

– آیا حائض بعد از بیرون آمدن از توالت باید دستهایش را غسل دهد یا آب کشیدن تنها کافی است؟

 

ج

 

– اگر دستش به نجاستی مانند خون یا غیر آن آلوده نشده شستن لازم نیست و اگر آلوده شده بشوید و در هر دو صورت غسل ندارد.

 

س ۸۴

 

اشاره

 

– اگر بخواهیم چیز نجس را آب بکشیم و در آن مانعی از آب ببینم که ندانیم قبل از نجس شدن بوده یا بعد تکلیف چیست؟

 

ج

 

– در صورت مذکور مانع را بر طرف نمائید و آن چیز را بشوئید.

 

س ۸۵

 

اشاره

 

– کسی که طریقه طهارت با آب قلیل را نمی‌دانسته و بعداً متوجه شد که طهارت او صحیح نبوده آیا نمازهایی که خوانده باید قضا نماید یا خیر؟

 

ج

 

– اگر یقین دارد به خاطر ندانستن مسأله وضوی او از جهت نجس بودن مواضع وضو باطل بوده باید آن نمازها را قضا کند و همچنین اگر یقین دارد از جهت مذکوره با لباس یا بدن نجس نماز خوانده باید به احتیاط لازم آن نمازها را قضا کند. و اللّه العالم.

 

س ۸۶

 

اشاره

 

– اگر لباسی آلوده به خون حیض یا خون‌های دیگر باشد و بعد از شستن آن لباس رنگ خون بر آن بماند آیا این رنگ نجس می‌باشد یا خیر؟

 

ج

 

– اگر عین خون زایل شده و فقط رنگ خون مانده با آب کشیدن پاک می‌شود و در این جهت تفاوتی بین خون حیض و غیر آن نیست. و اللّه العالم.

جامع الاحکام، ج‌۱، ص: ۳۳

 

س ۸۷

 

اشاره

 

– آب اوّل که مرد برای تطهیر مخرج بول می‌ریزد چنانچه مسیر طرف راست عورت را طی اما آب مرتبه دوم به مسیر طرف چپ عورت برود آیا هر دو مسیر پاک است یا یک بار دیگر آب بر هرکدام از این مسیرها برساند؟

 

ج

 

– در فرض سؤال یک مرتبه دیگر به هر یک از دو مسیر آب بریزد. و الله العالم.

 

س ۸۸

 

اشاره

 

– آبی که در هنگام طهارت به بدن می‌پاشد آیا پاک است یا نجس؟ اگر این آب بر روی دستشویی و بعد به بدن بپاشد حکم چیست؟ اگر ندانیم به چه صورت آب پاشیده حکم مسأله چیست؟

 

ج

 

– در مورد سؤال، اگر تطهیر بوسیله شلنگ که متصل به آب لوله‌کشی که حکم آب جاری را دارد و آبی که به بدن می‌پاشد مشتمل بر اجزاء نجس نباشد پاک است و اگر تطهیر با آب قلیل باشد از ترشّحات آن اجتناب نمائید و آبی که از دستشوئی ترشح میکند اگر دستشوئی نجس شده و آبی که بآن میریزد و ترشح میکند متصل بکرّ نباشد اجتناب کنید و اگر ندانید به چه صورت پاشیده محکوم بطهارت است.

آیت‌الله العظمی حاج شیخ علی صافی گلپایگانی

ممکن است به این موارد نیز علاقه مند باشید:

0 دیدگاه در “احکام طهارت”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: