فوج

ای بچه‌ها این ساعت آخر است و چنانكه شنیده‌اید كه دجال می‌آید
امروز سه شنبه 15 اسفند 1402
تبليغات تبليغات

انجیل_23- او‌ّل یوحنا,john

23- او‌ّل یوحنا

نویسنده: یوحنا

محل نگارش: افسس یا نزدیكی آن

مربوط به تاریخ: ــــــــــــ

اتمام نگارش: 98 د.م

 

اول یوحنا فصل 1

 

1 آنچه از ابتدا بود و آنچه شنیده‌ایم و به چشم خود دیده آنچه بر آن نگریستیم و دستهای ما لمس كرد دربارة كلمة حیات. 2 و حیات ظاهر شد و آنرا دیده‌ایم و شهادت میدهیم و به شما خبر میدهیم از حیات جاودانی كه نزد پدر بود و بر ما ظاهر شد. 3 از آنچه دیده‌ و شنیده‌ایم شما را اعلام می‌نماییم تا شما هم با ما شراكت داشته باشید. و اما شراكت ما با پدر و با پسرش عیسی مسیح است. 4 و اینرا به شما مینویسم تا خوشی ما كامل گردد.

 

5 و اینست پیغامی كه از او شنیده‌ایم و به شما اعلام می‌نماییم كه خدا نور است و هیچ ظلمت در وی هرگز نیست. 6 اگر گوییم كه با وی شراكت داریم در حالیكه در ظلمت سلوك می‌نماییم دروغ میگوییم و براستی عمل نمی‌كنیم. 7 لكن اگر در نور سلوك می‌نماییم چنانكه او نور است با یكدیگر شراكت داریم و خون پسر او عیسی مسیح ما را از هر گناه پاك میسازد. 8 اگر گوییم كه گناه نداریم خود را گمراه میكنیم و راستی در ما نیست. 9 اگر به گناهان خود اعتراف كنیم او امین و عادل است تا گناهان ما را بیامرزد و ما را از هر ناراستی پاك سازد. 10 اگر گوییم كه گناه نكرده‌ایم او را دروغگو میشماریم و كلام او در ما نیست.

اول یوحنا فصل 2

1 ای فرزندانِ من اینرا به شما می‌نویسم تا گناه نكنید و اگر كسی گناهی كند شفیعی داریم نزد پدر یعنی عیسی مسیح عادل. 2 و اوست كفّاره بجهت گناهان ما و نه گناهان ما فقط بلكه بجهت تمام جهان نیز. 3 و از این میدانیم كه او را میشناسیم اگر احكام او را نگاه داریم. 4 كسی كه گوید او را میشناسم و احكام او را نگاه ندارد دروغگوست و در وی راستی نیست. 5 لكن كسی كه كلام او را نگاه دارد فی‌الواقع محبت خدا در وی كامل شده است و از این میدانیم كه در وی هستیم. 6 هركه گوید كه در وی میمانم به همین طریقی كه او سلوك می‌نمود او نیز باید سلوك كند.

7 ای حبیبان حكمی تازه به شما نمی‌نویسم بلكه حكمی كهنه كه آنرا از ابتدا داشتید و حكم كهنه آن كلام است كه از ابتدا شنیدید. 8 و نیز حكمی تازه به شما می‌نویسم كه آن در وی و در شما حق‌ّ است زیرا كه تاریكی درگذر است و نور حقیقی الآن می‌درخشد.

9 كسی كه میگوید كه در نور است و از برادر خود نفرت دارد تا حال در تاریكی است. 10 و كسی كه برادر خود را محبت نماید در نور ساكن است و لغزش در وی نیست. 11 اما كسی كه از برادر خود نفرت دارد در تاریكی است و در تاریكی راه میرود و نمیداند كجا میرود زیرا كه تاریكی چشمانش را كور كرده است.

12 ای فرزندان به شما مینویسم زیرا كه گناهان شما بخاطر اسم او آمرزیده شده است. 13 ای پدران به شما مینویسم زیرا او را كه از ابتدا است می‌شناسید. ای جوانان به شما مینویسم از آنجا كه بر شریر غالب شده‌اید. ای بچه‌ها به شما نوشتم زیرا كه پدر را می‌شناسید. 14 ای پدران به شما نوشتم زیرا او را كه از ابتداست می‌شناسید. ای جوانان به شما نوشتم از آن جهت كه توانا هستید و كلام خدا در شما ساكن است و بر شریر غلبه یافته‌اید. 15 دنیا را و آنچه در دنیاست دوست مدارید زیرا اگر كسی دنیا را دوست دارد محبت پدر در وی نیست.

16 زیرا كه آنچه در دنیاست از شهوت جسم و خواهش چشم و غرور زندگانی از پدر نیست بلكه از جهان است. 17 و دنیا و شهوات آن درگذر است لكن كسی كه به ارادة خدا عمل میكند تا به ابد باقی میماند.

 

18 ای بچه‌ها این ساعت آخر است و چنانكه شنیده‌اید كه دجال می‌آید الحال هم دجالان بسیار ظاهر شده‌اند و از این میدانیم كه ساعت آخر است. 19 از ما بیرون شدند لكن از ما نبودند زیرا اگر از ما می‌بودند با ما میماندد لكن بیرون رفتند تا ظاهر شود كه همة ایشان از ما نیستند. 20 و اما شما از آن قد‌ّوس مسح را یافته‌اید و هرچیز را میدانید. 21 ننوشتم به شما از این جهت كه راستی را نمیدانید بلكه از اینرو كه آنرا میدانید و اینكه هیچ دروغ از راستی نیست. 22 دروغگو كیست جز آنكه مسیح بودن عیسی را انكار كند. آن دجال است كه پدر و پسر را انكار مینماید. 23 كسی كه پسر را انكار كند پدر را هم ندارد و كسی كه اعتراف به پسر نماید پدر را نیز دارد.

24 و اما شما آنچه از ابتدا شنیدید در شما ثابت بماند زیرا اگر آنچه از اول شنیدید در شما ثابت بماند شما نیز در پسر و در پدر ثابت خواهید ماند. 25 و اینست آن وعده‌ای كه او به ما داده است یعنی حیات جاودانی. 26 و اینرا به شما نوشتم دربارة آنانی كه شما را گمراه میكنند. 27 و اما در شما آن مسح كه از او یافته‌اید ثابت است و حاجت ندارید كه كسی شما را تعلیم دهد بلكه چنانكه خود آن مسح شما را از همه چیز تعلیم میدهد و حق‌ّ است و دروغ نیست پس بطوری كه شما را تعلیم داد در او ثابت میمانید. 28 الآن ای فرزندان در او ثابت بمانید تا چون ظاهر شود اعتماد داشته باشیم و در هنگام ظهورش از وی خجل نشویم. 29 اگر فهمیده‌اید كه او عادل است پس میدانید كه هركه عدالت را بجا آو‌َر‌َد از وی تولّد یافته است.

اول یوحنا فصل 3

 

1 ملاحظه كنید چه نوع محبت پدر به ما داده است تا فرزندان خدا خوانده شویم و چنین هستیم و از این جهت دنیا ما را نمی‌شناسد زیرا كه او را نشناخت. 2 ای حبیبان الآن فرزندان خدا هستیم و هنوز ظاهر نشده است آنچه خواهیم بود لكن میدانیم كه چون او ظاهر شود مانند او خواهیم بود زیرا او را چنانكه هست خواهیم دید. 3 و هركس كه این امید را بر وی دارد خود را پاك میسازد چنانكه او پاك است.

4 و هركه گناه را بعمل می‌آورد برخلاف شریعت عمل میكند زیرا گناه مخالف شریعت است. 5 و میدانید كه او ظاهر شد تا گناهان را بردارد و در وی هیچ گناه نیست. 6 هركه در وی ثابت است گناه نمیكند و هركه گناه میكند او را ندیده است و نمی‌شناسد.

7 ای فرزندان كسی شما را گمراه نكند كسی كه عدالت را بجا می‌آورد عادل است چنانكه او عادل است. 8 و كسی كه گناه میكند از ابلیس است زیرا كه ابلیس از ابتدا گناهكار بوده است. و از این جهت پسر خدا ظاهر شد تا اعمال ابلیس را باطل سازد. 9 هركه از خدا مولود شده است گناه نمیكند زیرا تخم او در وی میماند و او نمیتواند گناهكار بوده باشد زیرا كه از خدا تولّد یافته است. 10 فرزندان خدا و فرزندان ابلیس از این ظاهر میگردند. هر كه عدالت را بجا نمی‌آورد از خدا نیست و همچنین هركه برادر خود را محبت نمی‌نماید.

 

11 زیرا همین است آن پیغامی كه از او‌ّل شنیدید كه یكدیگر را محبت نماییم. 12 نه مثل قائن كه از آن شریر بود و برادر خود را كشت و از چه سبب او را كشت؟ از این سبب كه اعمال خودش قبیح بود و اعمال برادرش نیكو. 13 ای برادرانِ من تعجب مكنید اگر دنیا از شما نفرت گیرد. 14 ما میدانیم كه از موت گذشته داخل حیات گشته‌ایم از اینكه برادران را محبت می‌نماییم. هركه برادر خود را محبت نمی‌نماید در موت ساكن است. 15 هركه از برادر خود نفرت نماید قاتل است و میدانید كه هیچ قاتل حیات جاودانی در خود ثابت ندارد.

16 از این امر محبت را دانسته‌ایم كه او جان خود را در راه ما نهاد و ما باید جان خود را در راه برادران بنهیم. 17 لكن كسی كه معیشت دنیوی دارد و برادر خود را محتاج بیند و رحمت خود را از او باز دارد چگونه محبت خدا در او ساكن است؟ 18 ای فرزندان محبت را بجا آریم نه در كلام و زبان بلكه در عمل و راستی. 19 و از این خواهیم دانست كه از حق‌ّ هستیم و دلهای خود را در حضور او مطمئن خواهیم ساخت 20 یعنی در هرچه دلِ ما ما را مذمت میكند زیرا خدا از دل ما بزرگتر است و هر چیز را میداند.

21 ای حبیبان هرگاه دلِ ما ما را مذمت نكند در حضور خدا اعتماد داریم. 22 و هرچه سؤآل كنیم از او می‌یابیم از آنجهت كه احكام او را نگاه میداریم و به آنچه پسندیدة اوست عمل می‌نماییم. و این است حكم او كه به اسم پسر او عیسی مسیح ایمان آوریم و یكدیگر را محبت نماییم چنانكه به ما امر فرمود. 23 و هركه احكام او را نگاه دارد در او ساكن است و او در وی و از این میشناسیم كه در ما ساكن است یعنی از آن روح كه به ما داده است.

اول یوحنا فصل 4

 

1 ای حبیبان هر روح را قبول مكنید بلكه روح‌ها را بیازمایید كه از خدا هستند یا نه. زیرا كه انبیای كَذَبة بسیار به جهان بیرون رفته‌اند. 2 به این روح خدا را می‌شناسیم: هر روحی كه به عیسی مسیح مجسم شده اقرار نماید از خداست 3 و هر روحی كه عیسی مسیح مجسم شده را انكار كند از خدا نیست. و اینست روح دجال كه شنیده‌اید كه او می‌آید و الآن هم در جهان است.

4 ای فرزندان شما از خدا هستید و بر ایشان غلبه یافته‌اید زیرا او كه در شماست بزرگتر است از آنكه در جهان است. 5 ایشان از دنیا هستند از این جهت سخنان دنیوی میگویند و دنیا ایشانرا میشنود. 6 ما از خدا هستیم و هركه خدا را میشناسد ما را میشنود و آنكه از خدا نیست ما را نمی‌شنود. روحِ حق‌ّ و روحِ ضلالت را از این تمییز میدهیم.

 

7 ای حبیبان یكدیگر را محبت بنماییم زیرا كه محبت از خداست و هركه محبت مینماید از خدا مولود شده است و خدا را میشناسد 8 و كسی كه محبت نمی‌نماید خدا را نمی‌شناسد زیرا خدا محبت است. 9 و محبت خدا به ما ظاهر شده است به اینكه خدا پسر یگانة خود را به جهان فرستاده است تا به وی زیست نماییم. 10 و محبت در همین است نه آنكه ما خدا را محبت نمودیم بلكه اینكه او ما را محبت نمود و پسر خود را فرستاد تا كفّارة گناهان ما شود. 11 ای حبیبان اگر خدا با ما چنین محبت نمود ما نیز می‌باید یكدیگر را محبت نماییم. 12 كسی هرگز خدا را ندید اگر یكدیگر را محبت نماییم خدا در ما ساكن است و محبت او در ما كامل شده است.

13 از این میدانیم كه در وی ساكنیم و او در ما زیرا كه از روح خود به ما داده است. 14 و ما دیده‌ایم و شهادت میدهیم كه پدر پسر را فرستاد تا نجات‌دهندة جهان بشود. 15 هركه اقرار میكند كه عیسی پسر خداست خدا در وی ساكن است و او در خدا. 16 و ما دانسته و باور كرده‌ایم آن محبتی را كه خدا با ما نموده است. خدا محبت است و هركه در محبت ساكن است در خدا ساكن است و خدا در وی.

17 محبت در همین با ما كامل شده است تا در روز جزا ما را دلاوری باشد زیرا چنانكه او هست ما نیز در این جهان همچنین هستیم. 18 در محبت خوف نیست بلكه محبتِ كامل خوف را بیرون می‌اندازد زیرا خوف عذاب دارد و كسی كه خوف دارد در محبت كامل نشده است. 19 ما او را محبت می‌نماییم زیرا كه او او‌ّل ما را محبت نمود. 20 اگر كسی كه گوید كه خدا را محبت می‌نمایم و از برادر خود نفرت كند دروغگوست زیرا كسی كه برادری را كه دیده است محبت ننماید چگونه ممكن است خدایی را كه ندیده است محبت نماید؟ 21 و این حكم را از وی یافته‌ایم كه هركه خدا را محبت می‌نماید برادر خود را نیز محبت بنماید.

اول یوحنا فصل 5

 

1 هر كه ایمان دارد كه عیسی مسیح است از خدا مولود شده است و هر كه والد را محبت می‌نماید مولود او را نیز محبت مینماید. 2 از این میدانیم كه فرزندان خدا را محبت می‌نماییم چون خدا را محبت می‌نماییم و احكام او را بجا می‌آوریم. 3 زیرا همین است محبت خدا كه احكام او را نگاه داریم و احكام او گران نیست. 4 زیرا آنچه از خدا مولود شده است بر دنیا غلبه می‌یابد و غلبه‌ای كه دنیا را مغلوب ساخته است ایمان ماست. 5 كیست آنكه بردنیا غلبه یابد؟ جز آنكه ایمان دارد كه عیسی پسر خداست.

6 همین است او كه به آب و خون آمد یعنی عیسی مسیح. نه به آب فقط بلكه به آب و خون و روح است آنكه شهادت میدهد زیرا كه روح حق‌ّ است. 7 زیرا سه هستند كه شهادت میدهند 8 یعنی روح و آب و خون و این سه یك هستند. 9 اگر شهادت انسان را قبول كنیم شهادت خدا بزرگتر است زیرا این است شهادت خدا كه دربارة پسر خود شهادت داده است. 10 آنكه به پسر خدا ایمان نیاورد او را دروغگو شمرده است زیرا به شهادتی كه خدا دربارة پسر خود داده است ایمان نیاورده است. 11 و آن شهادت اینست كه خدا حیات جاودانی به ما داده است و این حیات در پسر اوست. 12 آنكه پسر را دارد حیات را دارد و آنكه پسر خدا را ندارد حیات را نیافته است.

 

13 اینرا نوشتم به شما كه به اسم پسر خدا ایمان آورده‌اید تا بدانید كه حیات جاودانی دارید و تا به اسم پسر خدا ایمان بیاورید. 14 و اینست آن دلیری كه نزد وی داریم كه هرچه برحسب ارادة او سؤال نماییم ما را میشنود. 15 و اگر دانیم كه هرچه سؤال كنیم ما را میشنود پس میدانیم كه آنچه از او درخواست كنیم می‌یابیم. 16 اگر كسی برادر خود را بیند كه گناهی را كه منتهی به موت نباشد میكند دعا بكند و او را حیات خواهد بخشید به هركه گناهی منتهی به موت نكرده باشد. گناهی منتهی به موت هست بجهت آن نمیگویم كه دعا باید كرد. 17 هر ناراستی گناه است ولی گناهی هست كه منتهی به موت نیست. 18 و میدانیم كه هركه از خدا مولود شده است گناه نمیكند بلكه كسی كه از خدا تولّد یافت خود را نگاه میدارد و آن شریر او را لمس نمیكند. 19 و میدانیم كه از خدا هستیم و تمام دنیا در شریر خوابیده است. 20 اما آگاه هستیم كه پسر خدا آمده است و به ما بصیرت داده است تا حق‌ّ را بشناسیم و در حق‌ّ یعنی در پسر او عیسی مسیح هستیم. اوست خدای حق‌ّ و حیات جاودانی. 21 ای فرزندان خود را از بتها نگاه دارید. آمین.

 

24- دو‌ّم یوحنا

نویسنده: یوحنا

محل نگارش: افسس یا در نزدیكی آن

مربوط به تاریخ: ــــــــــــ

اتمام نگارش: 98د.م

 

1 من كه پیرم

به خاتون برگزیده و فرزندانش كه ایشانرا در راستی محبت می‌نمایم و نه من فقط بلكه همة كسانی كه راستی را میدانند 2 بخاطر آن راستی كه در ما ساكن است و با ما تا به ابد خواهد بود.

3 فیض و رحمت و سلامتی از جانب خدای پدر و عیسی مسیح سرور و پسر پدر در راستی و محبت با ما خواهد بود.

4 بسیار مسرور شدم چونكه بعضی از فرزندان تو را یافتم كه در راستی رفتار میكنند چنانكه از پدر حكم یافتیم. 5 و الآن ای خاتون از تو التماس دارم نه آنكه حكمی تازه به تو بنویسم بلكه همان را كه از ابتداء داشتیم كه یكدیگر را محبت بنماییم. 6 و اینست محبت كه موافق احكام او سلوك بنماییم و حكم همان است كه از اول شنیدید تا درآن سلوك نماییم.

7 زیرا گمراه كنندگانِ بسیار به دنیا بیرون شدند كه عیسی مسیح ظاهر شدة در جسم را اقرار نمی‌كنند. آن است گمراه كننده و دجال. 8 خود را نگاه بدارید مبادا آنچه را كه عمل كردیم بر باد دهید بلكه تا اجرت كامل بیابید. 9 هر كه پیشوایی میكند در تعلیم مسیح ثابت نیست خدا را نیافته است. اما آنكه در تعلیم مسیح ثابت ماند او هم پدر و پسر را دارد. 10 اگر كسی به نزد شما آید و این تعلیم را نیاورد او را به خانة خود مپذیرید و او را تحیت مگویید 11 زیرا هركه او را تحیت گوید در كارهای قبیحش شریك گردد.

12 چیزهای بسیار دارم كه به شما بنویسم لكن نخواستم كه به كاغذ و مركب بنویسم بلكه امیدوارم كه به نزد شما بیایم و زبانی گفتگو نمایم تا خوشی ما كامل شود.

13 فرزندانِ خواهرِ برگزیدة تو به تو سلام میرسانند. آمین.

 

 

25- سوم یوحنای

نویسنده: یوحنا

محل نگارش: فلسطین

مربوط به تاریخ: ـــــــــــــ

اتمام نگارش: 65 د.م

 

1 من پیرم

به غایس حبیب كه او را در راستی محبت می‌نمایم.

2 ای حبیب دعا میكنم كه در هر وجه كامیاب و تندرست بوده باشی چنانكه جان تو كامیاب است. 3 زیرا كه بسیار شاد شدم چون برادران آمدند و بر راستی تو شهادت دادند چنانكه تو در راستی سلوك مینمایی. 4 مرا بیش از این شادی نیست كه بشنوم كه فرزندانم در راستی سلوك مینمایند. 5 ای حبیب آنچه میكنی به برادران و خصوصاَ به غریبان به امانت میكنی 6 كه در حضور جماعت بر محبت تو شهادت دادند و هرگاه ایشانرا بطور شایستة خدا بدرقه كنی نیكویی مینمایی 7 زیرا كه بجهت اسم او بیرون رفتند و از امتها چیزی نمی‌گیرند. 8 پس بر ما واجب است كه چنین اشخاص را بپذیریم تا شریك راستی بشویم.

9 به جماعت چیزی نوشتم لكن دِیوترِفیس كه سرداری بر ایشانرا دوست میدارد ما را قبول نمیكند. 10 لهذا اگر آیم كارهایی را كه او میكند به یاد خواهم آورد زیرا به سخنان ناشایسته بر ما یاوه‌گویی میكند و به این قانع نشده برادران را خود نمی‌پذیرد و كسانی را نیز كه میخواهند مانع ایشان میشود و از جماعت بیرون میكند.

11 ای حبیب به بدی اقتدا منما بلكه به نیكویی زیرا نیكو كردار از خداست و بدكردار خدا را ندیده است. 12 همة مردم و خودِ راستی نیز بر دیمتریوس شهادت میدهند و ما هم شهادت میدهیم و آگاهید كه شهادت ما راست است.

13 مرا چیزهای بسیار بود كه به تو بنویسم لكن نمیخواهم به مركب و قلم به تو بنویسم. 14 لكن امیدوارم كه بزودی تو را خواهم دید و زبانی گفتگو كنیم.

 

سلام بر تو باد. دوستان به تو سلام میرسانند. سلام مرا به دوستان نام به نام برسان.

انجیل

دسته بندي: کتاب انلاین,کتاب عهد عتیق و جدید,
مطالب مرتبط :

ارسال نظر

کد امنیتی رفرش

مطالب تصادفي

مطالب پربازديد