فوج

ملامت موآب و سرزنش بنی‌عمون را شنیدم كه چگونه قوم مرا ملامت میكنند
امروز سه شنبه 29 خرداد 1403
تبليغات تبليغات

تورات_صَفَنیای نبی,36_zephaniah

36- صَفَنیای نبی

نویسنده: صَفَنیا

محل نگارش: یهودا

مربوط به تاریخ: ـــــــــــ

اتمام نگارش: 648 ق.د.م

 

صفنیا فصل 1

1 كلام یَهُوَه كه در ایام یوشیا ابن‌آمون پادشاه یهودا بر صَفَنیا ابن‌كوشی ابن جد‌َلیا ابن‌اَمریا ابن حِزقِیا نازل شد.

 

2 یَهُوَه میگوید كه همة چیزها را از روی زمین بالّكل هلاك خواهم ساخت. 3 انسان و بهایم را هلاك میسازم. مرغان هوا و ماهیان دریا و سنگهای مصادم را با شریران هلاك میسازم. و انسانرا از روی زمین منقطع می‌نمایم. قول یَهُوَه این است. 4 و دست خود را بر یهودا و بر جمیع سكَنة اورشلیم دراز می‌نمایم. و بقیة بعل و اسمهای مؤبدان و کاهنان را از این مكان منقطع میسازم. 5 و آنانی را كه لشكر آسمان را بر بامها می‌پرستند و آن پرستندگان را كه به یَهُوَه قَسم میخورند و آنانی را كه به ملكوم سوگند میخورند 6 و آنانی را كه از پیروی یَهُوَه مرتَد‌ّ شده‌اند و آنانی را كه یَهُوَه را نمی‌طلبند و از او مسألت نمی‌نمایند.

7 به حضور سلطان تعالی یَهُوَه خاموش باش زیرا كه روز یَهُوَه نزدیك است چونكه یَهُوَه قربانی‌ای مهیا كرده است و دعوت‌شدگان خود را تقدیس نموده است. 8 و در روز قربانی یَهُوَه واقع خواهد شد كه من بر آقاان و پسران پادشاه و همة آنانی كه لباس بیگانه می‌پوشند عقوبت خواهم رسانید. 9 و در آنروز بر همة آنانی كه بر آستانه می‌جهند عقوب خواهم رسانید و بر آنانی كه خانة یَهُوَه خود را از ظلم و فریب پر میسازند. 10 و یَهُوَه میگوید كه در آنروز صدای نعره‌ای از دروازة ماهی و وِلوِله‌ای از محلّة دو‌ّم و شكستگی عظیمی از تلّها مسموع خواهد شد. 11 ای ساكنان مكتیش ولوله نمایید زیرا كه تمامی قوم كنعان تلف شده و همة آنانی كه نقره را برمیدارند منقطع گردیده‌اند. 12 و در آنوقت اورشلیم را به چراغها تفتیش خواهم نمود و بر آنانی كه بر د‌ُردهای خود نشسته‌اند و در دلهای خود میگویند یَهُوَه نه نیكویی میكند و نه بدی عقوبت خواهم رسانید. 13 بنابراین دولت ایشان تاراج و خانه‌های ایشان خراب خواهد شد و خانه‌ها بنا خواهند نمود اما در آنها ساكن نخواهند شد و تاكستانها غرس خواهند كرد اما شراب آنها را نخواهند نوشید.

 

14 روز عظیم یَهُوَه نزدیك است نزدیك است و بزودی هرچه تمامتر میرسد. آواز روز یَهُوَه مسموع است و مرد زورآور در آن به تلخی فریاد برخواهد آورد. 15 آنروز روز غضب است روز تنگی و اضطراب روز خرابی و ویرانی روزِ تاریكی و ظلمت روز ابرها و ظلمتِ غلیظ 16 روز كَرِنّا و هنگامة جنگ به ضد‌ّ شهرهای حصاردار و به ضد‌ّ برجهای بلند. 17 و مردمان را چنان به تنگ می‌آورم كه كورانه راه خواهند رفت زیرا كه به یَهُوَه گناه ورزیده‌اند. پس خون ایشان مثل غبار و گوشت ایشان مانند سرگین ریخته خواهد شد. 18 در روز غضبِ یَهُوَه نه نقره و نه طلای ایشان ایشانرا تواند رهانید و تمامی جهان از آتش غیرت او سوخته خواهد شد زیرا كه بر تمامی ساكنان جهان هلاكتی هولناك وارد خواهد آورد.

صفنیا فصل 2

1 ای امتی كه حیا ندارید فراهم آیید و جمع بشوید! 2 قبل از آنكه حكم نتاج بیاورد و آنروز مثل كاه بگذرد قبل از آنكه حد‌ّت خشم یَهُوَه بر شما وارد آید قبل از آنكه روز خشم یَهُوَه بر شما برسد. 3 ای جمیع حلیمانِ زمین كه احكام او را بجا می‌آورید عدالت را بطلبید و تَواضع را بجویید شاید كه در روز خشم یَهُوَه مستور شوید.

 

4 زیرا كه غَزَّه متروك میشود و اَشقَلُون ویران میگردد و اَهل اَشد‌ُود را در وقت ظهر اخراج می‌نمایند و عقر‌ُون از ریشه كنده میشود. 5 وای بر امت كَریتیان كه بر ساحل دریا ساكنند. ای كنعان ای زمین فِلِسطینیان كلام یَهُوَه به ضد‌ّ شما است و من تو را چنان هلاك میكنم كه كسی در تو ساكن نخواهد بود 6 و ساحل دریا موضع مرتع‌های شبانان و آغلهای گوسفندان خواهد بود 7 و ساحل دریا برای بقیة خاندان یهودا خواهد بود تا در آن بچرند. شبگاهان در خانه‌های اَشقَلون خواهند خوابید زیرا یَهُوَه خدایشان از ایشان تفقّد نموده اسیران ایشان را باز خواهد آورد.

 

8 ملامت موآب و سرزنش بنی‌عمون را شنیدم كه چگونه قوم مرا ملامت میكنند و بر سرحد‌ِّ ایشان فخر می‌نمایند. 9 بنابراین یَهُوَه صبایوت خدای اسرائیل میگوید: به حیات خودم قَسم كه موآب مثل سدوم و بنی‌عمون مثل عموره خواهد شد. محل خارها و حفره‌های نمك و ویرانی ابدی خواهد شد. بقیة قوم من آنها را غارت خواهند نمود و بقیه امت من ایشانرا به تصر‌ّف خواهند آورد. 10 این به سبب تكبر ایشان بر ایشان وارد خواهد آمد زیرا كه قوم یَهُوَه صبایوت را ملامت نموده بر ایشان فخر كردند. 11 پس یَهُوَه به ضد‌ّ ایشان مهیب خواهد بود زیرا كه تمامی خدایان جهان را زایل خواهد ساخت و جمیع جزایر امتها هر كدام از جای خود او را عبادت خواهند كرد.

 

12 و شما نیز ای حبشیان به شمشیر من كشته خواهید شد.

 

13 و دست خود را بر زمین شمال دراز كرده آشور را هلاك خواهد كرد و نینوا را به ویرانی و به زمین خشك مثل بیابان مبد‌ّل خواهد نمود. 14 و گله‌ها و تمامی حیوانات امتها در میانش خواهند خوابید و مرغ سقّا و خارپشت بر تاجهای ستونهایش منزل خواهند گرفت و آواز سراینده از پنجره‌هایش مسموع خواهد شد و خرابی بر آستانه‌هایش خواهد بود زیرا كه چوب سرو آزادش را برهنه خواهد كرد. 15 این است شهر فرحناك كه در اطمینان ساكن می‌بود و در دل خود میگفت: “من هستم و غیر از من دیگری نیست من هستم و غیر از من دیگری نیست.” چگونه خراب شد! خوابگاه حیوانات گردیده است! هركه از آن عبور كند بر آن سخریه كرده دست خود را خواهد جنبانید!

صفنیا فصل 3

 

1 وای بر شهر فتنه‌انگیزِ نجسِ ظلم‌كننده! 2 آواز را نمی‌شنود و تأدیب را نمی‌پذیرد و بر یَهُوَه توكّل نمی‌نماید و بر خدای خود تقر‌ّب نمی‌جوید. 3 آقاانش در اندرونش شیران غر‌ّان و داورانش گرگان شب كه چیزی تا صبح باقی نمی‌گذارند. 4 انبیایش مغرور و خیانتكارند. کاهنانش قدس را نجس میسازند و به شریعت مخالفت می‌ورزیدند. 5 یَهُوَه در اندرونش عادل است و بی‌انصافی نمی‌نماید. هر بامداد حكم خود را روشن میسازد و كوتاهی نمیكند اما مرد ظالم حیا را نمیداند. 6 امتها را منقطع ساخته‌ام كه برجهای ایشان خراب شده است و كوچه‌های ایشان را چنان ویران كرده‌ام كه عبوركننده‌ای نباشد. شهرهای ایشان چنان منهدم گردیده است كه نه انسانی و نه ساكنی باقی مانده است. 7 و گفتم: كاش كه از من می‌ترسیدی و تأدیب را می‌پذیرفتی. تا آنكه مسكن او معدوم نمی‌شد موافق هرآنچه بر او تعیین نموده بودم. لكن ایشان صبح زود برخاسته اعمال خود را فاسد گردانیدند.

8 بنابراین یَهُوَه میگوید: برای من منتظر باشید تا روزی كه به جهت غارت برخیزم زیرا كه قصد من این است كه امتها را جمع نمایم و ممالك را فراهم آورم تا غضب خود و تمامی حد‌ّت خشم خویشرا بر ایشان بریزم زیرا كه تمامی جهان به آتش غیرت من سوخته خواهد شد. 9 زیرا كه در آن زمان زبان پاك به امتها باز خواهم داد تا جمیع ایشان اسم یَهُوَه را بخوانند و به یك دل او را عبادت نمایند. 10 از ماورای نهر حبش پرستندگانم یعنی دختر پراكندگانم هدیه‌ای برای من خواهند آورد. 11 در آنروز از همة اعمالت كه به من عصیان ورزیده‌ای خجل نخواهی شد زیرا كه در آن زمان آنانی را كه از تكبر تو مسرورند از میانت دور خواهم كرد و بار دیگر در كوه مقد‌ّس من تكبر نخواهی نمود. 12 اما در میان تو قومی ذلیل و مسكین باقی خواهم گذاشت و ایشان بر اسم یَهُوَه توكّل خواهند نمود. 13 و بقیة اسرائیل بی‌انصافی نخواهند نمود و دروغ نخواهند گفت و در دهان ایشان زبان فریبنده یافت نخواهد شد زیرا كه ایشان چرا كرده به آرامی خواهند خوابید و ترساننده‌ای نخواهد بود.

 

14 ای دختر صهیون ترنّم نما! ای اسرائیل آواز شادمانی بده! ای دختر اورشلیم به تمامی دل شادمان شو و وجد نما! 15 یَهُوَه عقوبتهای تو را برداشته و دشمنانت را دور كرده است. یَهُوَه پادشاه اسرائیل در میان تو است پس بار دیگر بلا را نخواهی دید. 16 در آنروز به اورشلیم گفته خواهد شد كه مترس! ای صهیون دستهای تو سست نشود! 17 یَهُوَه خدایت در میان تو قدیر است و نجات خواهد داد. او بر تو شادی بسیار خواهد نمود و در محبت خود آرامی خواهد یافت و با سرودها بر تو شادی خواهد نمود. 18 آنانی را كه به جهت عیدها محزون می‌باشند و از آن تو هستند جمع خواهم نمود كه عار بر ایشان بار سنگین می‌بود. 19 اینك در آن زمان بر همة آنانی كه بر تو ظلم میكردند مكافات خواهم رسانید و لنگان را خواهم رهانید و رانده شدگان را جمع خواهم كرد و آنانی را كه عار ایشان در تمامی زمین می‌بود محل تسبیح و اسم خواهم گردانید. 20 در آن زمان شما را درخواهم آورد و در آن زمان شما را جمع خواهم كرد زیرا یَهُوَه میگوید: حینی كه اسیران شما را بنظر شما بازآورم آنگاه شما را در میان تمامی قومهای زمین محل اسم و تسبیح خواهم گردانید.

تورات

دسته بندي: کتاب انلاین,کتاب عهد عتیق و جدید,
مطالب مرتبط :

ارسال نظر

کد امنیتی رفرش

مطالب تصادفي

مطالب پربازديد