فوج

به آن آزادی كه مسیح ما را به آن آزاد كرد استوار باشید
امروز سه شنبه 01 خرداد 1403
تبليغات تبليغات

انجیل غلاطیان,galatians

9- غلاطیان

نویسنده: پولس

محل نگارش: قُرنتُس یا انطاكیة سوریه

مربوط به تاریخ: ـــــــــــ

اتمام نگارش: 50 تا 52 د.م

 

غلاطیان فصل 1

1 پولس رسول نه از جانب انسان و نه بوسیلة انسان بلكه به عیسی مسیح و خدای پدر كه او را از مردگان برخیزانید 2 و همة برادرانی كه با من می‌باشند به جماعت غلاطیه

3 فیض و سلامتی از جانب خدای پدر و سرور ما عیسی مسیح با شما باد 4 كه خود را برای گناهان ما داد تا ما را از این عالم حاضر شریر بحسب ارادة خدا و پدر ما خلاصی بخشد 5 كه او را تا ابدالآباد جلال باد. آمین.

 

6 تعجب میكنم كه بدین زودی از آنكس كه شما را به فیض مسیح خوانده است برمیگردید بسوی انجیلی دیگر 7 كه (انجیلی) دیگر نیست. لكن بعضی هستند كه شما را مضطرب میسازند و میخواهند انجیل مسیح را تبدیل نمایند. 8 بلكه هرگاه ما هم یا فرشته‌ای از آسمان انجیلی غیر از آنكه ما به آن بشارت دادیم به شما رساند اَناتیما باد. 9 چنانكه پیش گفتیم الآن هم باز میگویم: اگر كسی انجیلی غیر از آنكه پذیرفتید بیاورد اَناتیما باد. 10 آیا الحال مردم را در رأی خود می‌آورم یا خدا را؟ یا رضامندی مردم را می‌طلبم؟ اگر تابحال رضامندی مردم را میخواستم غلام مسیح نمی‌بودم.

11 اما ای برادران شما را اعلام میكنم از انجیلی كه من بدان بشارت دادم كه به طریق انسان نیست. 12 زیرا كه من آنرا از انسان نیافتم و نیاموختم مگر به كشف عیسی مسیح. 13 زیرا سرگذشت سابق مرا در دین یهود شنیده‌اید كه بر جماعت خدا بینهایت جفا می‌نمودم و آنرا ویران میساختم 14 و در دین یهود از اكثر همسالان قوم خود سبقت می‌جستم و در تقالید اجداد خود بغایت غیور می‌بودم. 15 اما چون خدا كه مرا از شكم مادر برگزید و به فیض خود مرا خواند رضا بدین داد 16 كه پسر خود را در من آشكار سازد تا در میان امتها بدو بشارت دهم در آنوقت با جسم و خون مشورت نكردم 17 و به اورشلیم هم نزد آنانی كه از قبل از من رسول بودند نرفتم بلكه به عر‌َب شدم و باز به دمشق مراجعت كردم.

18 پس بعد از سه سال برای ملسرورت پطرس به اورشلیم رفتم و پانزده روز با وی بسر بردم. 19 اما از سایر رسولان جز یعقوب برادر سرور را ندیدم. 20 اما دربارة آنچه به شما مینویسم اینك در حضور خدا دروغ نمیگویم. 21 بعد ازآن به نواحی سوریه و قیلیقیه آمدم. 22 و به جماعتهای یهودیه كه در مسیح بودند صورتاَ غیر معروف بودم 23 جز اینكه شنیده بودند كه “آنكه پیشتر بر ما جفا مینمود الحال بشارت میدهد به همان ایمانی كه قبل از این ویران میساخت.” 24 و خدا را در من تمجید نمودند.

غلاطیان فصل 2

 

1 پس بعد از چهارده سال با برنابا باز به اورشلیم رفتم و تیطس را همراه خود بردم. 2 ولی به الهام رفتم و انجیلی را كه در میان امتها بدان موعظه میكنم به ایشان عرضه داشتم اما در خلوت به معتبرین مبادا عبث بدوم یا دویده باشم. 3 لیكن تیطُس نیز كه همراه من و یونانی بود مجبور نشد كه مختون شود. 4 و این به سبب برادران كَذَبه بود كه ایشان را خُفیتاَ در آوردند و خفیتاَ درآمدند تا آزادی ما را كه در مسیح عیسی داریم جاسوسی كنند و تا ما را به بندگی درآورند. 5 كه ایشانرا یكساعت هم به اطاعت در این امر تابع نشدیم تا راستی انجیل در شما ثابت ماند.

6 اما از آنانی كه معتبراند كه چیزی می‌باشند - هرچه بودند مرا تفاوتی نیست خدا بر صورت انسان نگاه نمیكند – زیرا آنانی كه معتبراند به من هیچ نفع نرسانیدند. 7 بلكه به خلاف آن چون دیدند كه بشارت نامختونان به من سپرده شد چنانكه بشارت مختونان به پطرس – 8 زیرا او كه برای رسالت مختونان در پطرس عمل كرد در من هم برا امتها عمل كرد – 9 پس چون یعقوب و كیفا و یوحنا كه معتبر به اركان بودند آن فیضی را كه به من عطا شده بود دیدند دست رفاقت به من و برنابا دادند تا ما بسوی امتها برویم چنانكه ایشان بسوی مختونان 10 جز آنكه فقرا را یاد بداریم و خود نیز غیور به كردن این كار بودم.

 

11 اما چون پطرس به انطاكیه آمد او را روبرو مخالفت نمودم زیرا كه مستوجب ملامت بود 12 چونكه قبل از آمدنِ بعضی از جانب یعقوب با امتها غذا میخورد ولی چون آمدند از آنانی كه اهل ختنه بودند ترسیده بازایستاد و خویشتن را جدا ساخت. 13 و سایر یهودیان هم با وی نفاق كردند بحد‌ّی كه برنابا نیز در نفاق ایشان گرفتار شد.

14 ولی چون دیدم كه به راستی انجیل به استقامت رفتار نمی‌كنند پیش روی همه پطرس را گفتم: “اگر تو كه یهود هستی به طریق امتها و نه به طریق یهود زیست میكنی چون است كه امتها را مجبور میسازی كه به طریق یهود رفتار كنند؟” 15 ما كه طبعاَ یهود هستیم و نه گناهكاران از امتها 16 اما چونكه یافتیم كه هیچكس از اعمال شریعت عادل شمرده نمیشود بلكه به ایمان به عیسی مسیح ما هم به مسیح عیسی ایمان آوردیم تا از ایمان به مسیح و نه از اعمال شریعت عادل شمرده شویم زیرا كه از اعمال شریعت هیچ بشری عادل شمرده نخواهد شد.

17 اما اگر چون عدالت در مسیح را می‌طلبیم خود هم گناهكار یافت شویم آیا مسیح خادم گناه است؟ حاشا! 18 زیرا اگر باز بنا كنم آنچه را كه خراب ساختم هرآینه ثابت میكنم كه خود متعد‌ّی هستم. 19 زانرو كه من بواسطه شریعت نسبت به شریعت مرد‌َم تا نسبت به خدا زیست كنم. 20 با مسیح مصلوب شده‌ام ولی زندگی میكنم لیكن نه من بعد از این بلكه مسیح در من زندگی میكند. و زندگانی كه الحال در جسم میكنم به ایمانِ بر پسر خدا میكنم كه مرا محبت نمود و خود را برای من داد. 21 فیض خدا را باطل نمیسازم زیرا اگر عدالت به شریعت می‌بود هرآینه مسیح عبث مرد.

غلاطیان فصل 3

 

1 ای غلاطیانِ بی‌فهم كیست كه شما را افسون كرد تا راستی را اطاعت نكنید كه پیش چشمان شما عیسی مسیح مصلوب شده مبین گردید؟ 2 فقط اینرا میخواهم از شما بفهمم كه روح را از اعمال شریعت یافته‌اید یا از خبر ایمان؟ 3 آیا اینقدر بی‌فهم هستید كه به روح شروع كرده الآن به جسم كامل میشوید؟ 4 ایا اینقدر زحمات را عبث كشیدید اگر فی‌الحقیقه عبث باشد؟ 5 پس آنكه روح را به شما عطا میكند و قو‌ّات در میان شما به ظهور می‌آورد آیا از اعمال شریعت یا از خبر ایمان میكند؟

6 چنانكه ابراهیم به یَهُوَه ایمان آورد و برای او عدالت محسوب شد. 7 پس آگاهید كه اهل ایمان فرزندان ابراهیم هستند. 8 و كتاب چون پیش دید كه خدا امتها را از ایمان عادل خواهد شمرد به ابراهیم بشارت داد كه “جمیع امتها از تو بركت خواهند یافت.” 9 بنابراین اهل ایمان با ابراهیم ایماندار بركت می‌یابند.

10 زیرا جمیع آنانی كه از اعمال شریعت هستند زیر لعنت می‌باشند زیرا مكتوب است: “ملعون است هركه ثابت نماند در تمام نوشته‌های كتاب شریعت تا آنها را بجا آرد.” 11 اما واضح است كه هیچكس در حضور خدا از شریعت عادل شمرده نمیشود زیرا كه “عادل به ایمان زیست خواهد نمود.” 12 اما شریعت از ایمان نیست بلكه “آنكه به آنها عمل میكند در آنها زیست خواهد نمود.” 13 مسیح ما را از لعنت شریعت فدا كرد چونكه در راه ما لعنت شد چنانكه مكتوب است “ملعون است هر كه بر دار آویخته شود.” 14 تا بركت ابراهیم در مسیح عیسی بر امتها آید و تا وعدة روح را بوسیلة ایمان حاصل كنیم.

15 ای برادران به طریق انسان سخن میگویم زیرا عهدی را كه از انسان نیز استوار میشود هیچكس باطل نمیسازد و نمی‌افزاید. 16 اما وعده‌ها به ابراهیم و به نسل او گفته شد و نمیگوید: “به نسلها” كه گویا دربارة بسیاری باشد بلكه دربارة یكی و “به نسل تو” كه مسیح است. 17 و مقصود این است عهدی را كه از خدا به مسیح بسته شده بود شریعتی كه چهارصدوسی‌ سال بعد از آن نازل شد باطل نمیسازد بطوری كه وعده نیست شود. 18 زیرا اگر میراث از شریعت بودی دیگر از وعده نبودی. لیكن خدا آنرا به ابراهیم از وعده داد.

19 پس شریعت چیست؟ برای تقصیرها بر آن افزوده شد تا هنگام آمدن آن نسلی كه وعده بدو داده شد و بوسیلة فرشتگان به دست متوسطی مرتّب گردید. 20 اما متوسط از یك نیست اما خدا یك است. 21 پس آیا شریعت به خلاف وعده‌های خداست؟ حاشا! زیرا اگر شریعتی داده میشد كه تواند حیات بخشد هرآینه عدالت از شریعت حاصل میشد. 22 بلكه كتاب همه چیز را زیر گناه بست تا وعده‌ای كه از ایمانِ به عیسی مسیح است ایمانداران را عطا شود. 23 اما قبل از آمدن ایمان زیر شریعت نگاه داشته بودیم و برای آن ایمانی كه می‌بایست مكشوف شود بسته شده بودیم. 24 پس شریعت لالای ما شد تا به مسیح برساند تا از ایمان عادل شمرده شویم. 25 لیكن چون ایمان آمد دیگر زیر دست لالا نیستیم.

 

26 زیرا همگی شما بوسیلة ایمان در مسیح عیسی پسران خدا می‌باشید. 27 زیرا همة شما كه در مسیح تعمید یافتید مسیح را در برگرفتید. 28 هیچ ممكن نیست كه یهود باشد یا یونانی و نه غلام و نه آزاد و نه مرد و نه زن زیرا كه همة شما در مسیح عیسی یك می‌باشید. 29 اما اگر شما از آنِ مسیح می‌باشید هرآینه نسل ابراهیم و برحسب وعده وارث هستید.

غلاطیان فصل 4

1 ولی میگویم مادامی كه وارث صغیر است از غلام هیچ فرق ندارد هرچند مالك همه باشد. 2 بلكه زیر دست ناظران و وكلا می‌باشد تا روزی كه پدرش تعیین كرده باشد. 3 همچنین ما نیز چون صغیر می‌بودیم زیر اصول دنیوی غلام می‌بودیم. 4 لیكن چون زمان به كمال رسید خدا پسر خود را فرستاد كه از زن زاییده شد و زیر شریعت متولّد 5 تا آنانی را كه زیر شریعت باشند فدیه كند تا آنكه پسرخواندگی را بیابیم. 6 اما چونكه پسر هستید خدا روح پسر خود را در دلهای شما فرستاد كه ندا میكند “یا ابا” یعنی “ای پدر.” 7 لهذا دیگر غلام نیستی بلكه پسر و چون پسر هستی وارث خدا نیز بوسیلة مسیح.

 

8 لیكن در آنزمان چون خدا را نمی‌شناختید آنانی را كه طبیعتاَ خدایان نبودند بندگی میكردید. 9 اما الحال كه خدا را میشناسید بلكه خدا شما را میشناسد چگونه باز برمیگردید بسوی آن اصول ضعیف و فقیر كه دیگر میخواهید از سر نو آنها را بندگی كنید؟ 10 روزها و ماهها و فصلها و سالها را نگاه میدارید. 11 دربارة شما ترس دارم كه مبادا برای شما عبث زحمت كشیده باشم.

12 ای برادران از شما استدعا دارم كه مثل من بشوید چنانكه من هم مثل شما شده‌ام. به من هیچ ظلم نكردید. 13 اما آگاهید كه به سبب ضعف بدنی او‌ّل به شما بشارت دادم. 14 و آن امتحانِ مرا كه در جسم من بود خوار نشمردید و مكروه نداشتید بلكه مرا چون فرشتة خدا و مثل مسیح عیسی پذیرفتید. 15 پس كجا است آن مبارك‌بادی شما؟ زیرا به شما شاهدم كه اگر ممكن بودی چشمان خود را بیرون آورده به من میدادید. 16 پس چون به شما راست میگویم. آیا دشمن شما شده‌ام؟ 17 شما را به غیرت می‌طلبند لیكن نه به خیر بلكه میخواهند در را بر روی شما ببندند تا شما ایشانرا به غیرت بطلبید. 18 لیكن غیرت در امر نیكو در هر زمان نیكو است نه تنها چون من نزد شما حاضر باشم. 19 از فرزندانِ من كه برای شما باز درد زه دارم تا صورت مسیح در شما بسته شود. 20 باری خواهش میكردم كه الآن نزد شما حاضر می‌بودم تا سخن خود را تبدیل كنم زیرا كه دربارة شما متحیر شده‌ام.

 

21 شما كه میخواهید زیر شریعت باشید مرا بگویید آیا شریعت را نمی‌شنوید؟ 22 زیرا مكتوب است ابراهیم را دو پسر بود یكی از كنیز و دیگری از آزاد. 23 لیكن پسر كنیز بحسب جسم تولّد یافت و پسر آزاد برحسب وعده. 24 و این امور بطور مثل گفته شد زیرا كه این دو زن دو عهد می‌باشند یكی از كوه سینا برای بندگی می‌زاید و آن هاجر است. 25 زیرا كه هاجر كوه سینا است در عر‌َب و مطابق است با اورشلیمی كه موجود است زیرا كه با فرزندانش در بندگی می‌باشد. 26 لیكن اورشلیم بالا آزاد است كه مادرِ جمیع ما می‌باشد. 27 زیرا مكتوب است: “ای نازاد كه نزاییده‌ای شاد باش! صدا كن و فریاد برآور ای تو كه درد زه ندیده‌ای زیرا كه فرزندان زن بی‌كس از اولاد شوهردار بیشتراند.” 28 لیكن ما ای برادران چون اسحاق فرزندان وعده می‌باشیم. 29 بلكه چنانكه آنوقت آنكه برحسب جسم تولّد یافت بر وی كه برحسب روح بود جفا میكرد همچنین الآن نیز هست. 30 لیكن كتاب چه میگوید؟ “كنیز و پسر او را بیرون كن زیرا پسر كنیز با پسر آزاد میراث نخواهد یافت.” 31 خلاصه ای برادران فرزندان كنیز نیستیم بلكه از زنِ آزادیم.

غلاطیان فصل 5

 

1 پس به آن آزادی كه مسیح ما را به آن آزاد كرد استوار باشید و باز در یوغ بندگی گرفتار مشوید. 2 اینك من پولس به شما میگویم كه اگر مختون شوید مسیح برای شما هیچ نفع ندارد. 3 بلی باز به هركس كه مختون شود شهادت میدهم كه مدیون است كه تمامی شریعت را بجا آورد. 4 همة شما كه از شریعت عادل میشوید از مسیح باطل و از فیض ساقط گشته‌اید. 5 زیرا كه ما بواسطة روح از ایمان مترقّب امید عدالت هستیم. 6 و در مسیح عیسی نه ختنه فایده دارد و نه نامختونی بلكه ایمانی كه به محبت عمل میكند.

7 خوب می‌دویدید! پس كیست كه شما را از اطاعت راستی منحرف ساخته است؟ 8 این ترغیب از او كه شما را خوانده است نیست. 9 خمیرمایة اندك تمام خمیر را مخَمر میسازد. 10 من در سرور بر شما اعتماد دارم كه هیچ رأی دیگر نخواهید داشت لیكن آنكه شما را مضطرب سازد هركه باشد قصاص خود را خواهد یافت. 11 اما ای برادران اگر من تابحال به ختنه موعظه میكردم چرا جفا می‌دیدم؟ زیرا كه در اینصورت لغزش صلیب برداشته میشد. 12 كاش آنانی كه شما را مضطرب میسازند خویشتنرا منقطع میساختند.

13 زیرا كه شما ای برادران به آزادی خوانده شده‌اید اما زنهار آزادی خود را فرصت جسم مگردانید بلكه به محبت یكدیگر را خدمت كنید. 14 زیرا كه تمامی شریعت در یك كلمه كامل میشود یعنی در اینكه همسایة خود را چون خویشتن محبت نما. 15 اما اگر همدیگر را بگزید و بخورید باحذر باشید كه مبادا از یكدیگر هلاك شوید.

 

16 اما میگویم به روح رفتار كنید پس شهوات جسم را بجا نخواهید آورد. 17 زیرا خواهش جسم به خلاف روح است و خواهش روح به خلاف جسم و این دو با یكدیگر منازعه میكنند بطوری كه آنچه میخواهید نمیكنید. 18 اما اگر از روح هدایت شدید زیر شریعت نیستید.

19 و اعمال جسم آشكار است یعنی زنا و فسق و ناپاكی و فجور 20 و بت‌پرستی و جادوگری و دشمنی و نزاع و كینه و خشم و تعصب و شقاق و بدعتها 21 و حسد و قتل و مستی و لهو و لعب و امثال اینها كه شما را خبر میدهم چنانكه قبل از این دادم كه كنندگان چنین كارها وارث ملكوت خدا نمیشوند.

22 لیكن ثمرة روح محبت و خوشی و سلامتی و حلم و مهربانی نیكویی و ایمان و تواضع و پرهیزكاری است 23 كه هیچ شریعت مانع چنین كارها نیست. 24 و آنانی كه از آنِ مسیح می‌باشند جسم را با هوسها و شهواتش مصلوب ساخته‌اند. 25 اگر به روح زیست كنیم به روح هم رفتار بكنیم. 26 لاف‌زن مشویم تا یكدیگر را به خشم آوریم و بر یكدیگر حسد بریم.

غلاطیان فصل 6

 

1 اما ای برادران اگر كسی به خطایی گرفتار شود شما كه روحانی هستید چنین شخص را به روح تواضع اصلاح كنید. و خود را ملاحظه كن كه مبادا تو نیز در تجربه افتی. 2 بارهای سنگین یكدیگر را متحمل شوید و بدین نوع شریعت مسیح را بجا آرید. 3 زیرا اگر كسی خود را شخصی گمان برد و حال آنكه چیزی نباشد خود را می‌فریبد. 4 اما هركس عمل خود را امتحان بكند آنگاه فخر در خود به تنهایی خواهد داشت نه در دیگری 5 زیرا هركس حامل بار خود خواهد شد. 6 اما هركه در كلام تعلیم یافته باشد معلّم خود را در همة چیزهای خوب مشارك بسازد. 7 خود را فریب مدهید خدا را استهزاء نمیتوان كرد. زیرا كه آنچه آدمی بكارد همانرا درو خواهد كرد. 8 زیرا هركه برای جسم خود كارد از جسم فساد را درو كند و هركه برای روح كارد از روح حیات جاودانی خواهد دروید. 9 لیكن از نیكوكاری خسته نشویم زیراكه در موسم آن درو خواهیم كرد اگر ملول نشویم. 10 خلاصه بقدری كه فرصت داریم با جمیع مردم احسان بنماییم علی‌الخصوص با اهل بیت ایمان.

 

 

11 ملاحظه كنید چه حروف جلی بدست خود به شما نوشتم. 12 آنانی كه میخواهند صورتی نیكو در جسم نمایان سازند ایشان شما را مجبور میسازند كه مختون شوید محض اینكه برای صلیب مسیح جفا نبینند. 13 زیرا ایشان نیز كه مختون میشوند خود شریعت را نگاه نمیدارند بلكه میخواهند شما مختون شوید تا در جسم شما فخر كنند. 14 لیكن حاشا از من كه فخر كنم جز از صلیب سرور ما عیسی مسیح كه بوسیلة او دنیا برای من مصلوب شد و من برای دنیا. 15 زیرا كه در مسیح عیسی نه ختنه چیزی است و نه نامختونی بلكه خلقت تازه. 16 و آنانی كه بدین قانون رفتار میكنند سلامتی و رحمت بر ایشان باد و براسرائیل خدا. 17 بعد از این هیچكس مرا زحمت نرساند زیرا كه من در بدن خود داغهای سرور عیسی را دارم. 18 فیض سرور ما عیسی مسیح با روح شما باد ای برادران. آمین.

دسته بندي: کتاب انلاین,کتاب عهد عتیق و جدید,
مطالب مرتبط :

ارسال نظر

کد امنیتی رفرش

مطالب تصادفي

مطالب پربازديد