فوج

ای یهودا با تو چه كنم؟
امروز دوشنبه 07 اسفند 1402
تبليغات تبليغات

تورات_هوشع,28_hosea

29- هوشع نبی

نویسنده: هوشع

محل نگارش: سامره

مربوط به تاریخ: 811 تا 745 ق.د.م

اتمام نگارش: 745 ق.د.م

 

هوشع فصل 1

1 كلام یَهُوَه كه در ایام عز‌ّیا و یوتام و آحاز و حِزقیا پادشاهان یهودا و در ایام یربعام بن‌یوآش پادشاه اسرائیل بر هوشع بن‌بئیری نازل شد.

 

2 ابتدای كلام یَهُوَه به هوشع. یَهُوَه به هوشع گفت: “برو و زنی زانیه و اولاد زناكار برای خود بگیر زیرا كه این زمین از یَهُوَه برگشته سخت زناكار شده‌اند.” 3 پس رفت و جومر دختر دبلایم را گرفت و او حامله شده پسری برایش زایید. 4 و یَهُوَه وی را گفت: “او را یزرعیل نام بنه زیرا كه بعد از اندك زمانی انتقام خون یزرعیل را از خاندان ییهو خواهم گرفت و مملكت خاندان اسرائیل را تلف خواهم ساخت. 5 و در آنروز كمان اسرائیل را در وادی یزرعیل خواهم شكست.”

6 پس بار دیگر حامله شده دختری زایید و او وی را گفت: “او را لُوروحامه نام بگذار زیرا بار دیگر بر خاندان اسرائیل رحمت نخواهم فرمود بلكه ایشانرا از میان بالكل‌ّ خواهم برداشت. 7 لیكن بر خاندان یهودا رحمت خواهم فرمود و ایشانرا به یَهُوَه خدای ایشان نجات خواهم داد و ایشانرا به كمان و شمشیر و جنگ و اسبان و سواران نخواهم رهانید.”

8 و چون لُوروحامه را از شیر بازداشته بود حامله شده پسری زایید. 9 و او گفت: “نام او را لُوعمی بخوان زیرا كه شما قوم من نیستید و من (خدای) شما نیستم. 10 لیكن شمارة بنی‌اسرائیل مثل ریگ دریا خواهد بود كه نتوان پیمود و نتوان شمرد و در مكانی كه به ایشان گفته میشد شما قوم من نیستید در آنجا گفته خواهد شد پسران خدای حی‌ّ می‌باشید. 11 و بنی‌یهودا و بنی‌اسرائیل با هم جمع خواهند شد و یك رئیس به جهت خود نصب نموده از آن زمین برخواهند آمد زیرا كه روز یزرعیل روز عظیمی خواهد بود.”

هوشع فصل 2

 

1 به برادران خود عمی بگویید و به خواهران خویش ر‌ُوحامه! 2 محاجه نمایید! با مادر خود محاجه نمایید زیرا كه او زن من نیست و من شوهر او نیستم. لهذا زنای خود را از پیش رویش و فاحشگی خویشرا از میان پستانهایش رفع بنماید. 3 مبادا رخت او را كنده وی را برهنه نمایم و او را مثل روز ولادتش گردانیده مانند بیابان واگذارم و مثل زمین خشك گردانیده به تشنگی بكُشَم. 4 و بر پسرانش رحمت نخواهم فرمود چونكه فرزندان زنا می‌باشند. 5 زیرا مادر ایشان زنا نموده و والدة ایشان بی‌شرمی كرده است كه گفت: “در عقب عاشقان خود كه نان و آب و پشم و كتان و روغن و شربت به من داده‌اند خواهم رفت.” 6 بنابراین راه تو را به خارها خواهم بست و گرد او دیواری بنا خواهم نمود تا راههای خود را نیابد. 7 و هر چند عاشقان خود را تعاقب نماید به ایشان نخواهد رسید و هر چند ایشانرا بطلبد نخواهد یافت. پس خواهد گفت: “میروم و نزد شوهر نخستین خود برمیگردم زیرا در آنوقت از كنون مرا خوشتر میگذشت.”

8 اما او نمیدانست كه من بودم كه گندم و شیره و روغن را به او میدادم و نقره و طلایی را كه برای بعل صرف میكردند برایش می‌افزودم. 9 پس من گندم خود را در فصلش و شیرة خویش را در موسمش باز خواهم گرفت و پشم و كتان خود را كه می‌بایست برهنگی او را بپوشاند برخواهم داشت. 10 و الآن قباحت او را به نظر عاشقانش منكَشِف خواهم ساخت و احدی او را از دست من نخواهد رهانید. 11 و تمامی شادی او و عیدها و هلالها و سبَت‌ها و جمیع مواسمش را موقوف خواهم ساخت. 12 و موها و انجیرهایش را كه گفته بود اینها اجرت من می‌باشد كه عاشقانم به من داده‌اند ویران خواهم ساخت و آنها را جنگل خواهم گردانید تا حیوانات صحرا آنها را بخورند.

13 و یَهُوَه میگوید كه انتقام روزهای بعلیم را از او خواهم كشید كه برای آنها بخور میسوزانید و خویشتنرا به گوشوارها و زیورهای خود آرایش داده از عقب عاشقان خود میرفت و مرا فراموش كرده بود. 14 بنابراین اینك او را فریفته به بیابان خواهم آورد و سخنان دلاویز به او خواهم گفت. 15 و تاكستانهایش را از آنجا به وی خواهم داد و وادی عخور را به دروازة امید (مبد‌ّل خواهم ساخت) و در آنجا مانند ایام جوانی‌اش و مثل روز بیرون آمدنش از زمین مصر خواهد سرایید.

16 و یَهُوَه میگوید كه “در آنروز مرا ایشی (یعنی شوهر من) خواهد خواند و دیگر مرا بعلی نخواهد گفت 17 زیرا كه نامهای بعلیم را از دهانش دور خواهم كرد كه بار دیگر به نامهای خود مذكور نشوند. 18 و در آنروز به جهت ایشان با حیوانات صحرا و مرغان هوا و حشرات زمین عهد خواهم بست و كمان و شمشیر و جنگ را از زمین خواهم شكست و ایشانرا به امنیت خواهم خوابانید. 19 و تو را تا به ابد نامزد خود خواهم ساخت و تو را به عدالت و انصاف و رأفت و رحمانیت نامزد خود خواهم گردانید. 20 و چون تو را به امانت نامزد خود ساختم آنگاه یَهُوَه را خواهی شناخت.”

21 و یَهُوَه میگوید: “من خطاب خواهم كرد آسمانها را خطاب خواهم كرد و آنها زمین را خطاب خواهند كرد. 22 و زمین گندم و شیره و روغن را خطاب خواهد كرد و آنها یزر‌َعیل را خطاب خواهند كرد. 23 و او را برای خود در زمین خواهم كِشت و بر لُور‌ُوحامه رحمت خواهم فرمود و به لُوعمی خواهم گفت تو قوم من هستی و او جواب خواهد داد تو خدای من می‌باشی.”

هوشع فصل 3

 

1 و یَهُوَه مرا گفت: “بار دیگر برو و زنی كه محبوبة شوهر خود و زانیه می‌باشد دوست بدار چنانكه یَهُوَه بنی‌اسرائیل را دوست میدارد با آنكه ایشان به خدایان غیر مایل می‌باشند و قرصهای كشمش را دوست میدارند.” 2 پس او را برای خود به پانزده مثقال نقره و یك حومر و نصف حومر جو خریدم 3 و او را گفتم: “برای من روزهای بسیار توقّف خواهی نمود و زنا مكن و از آن مرد دیگر مباش و من نیز از آن تو خواهم بود.”

4 زیرا كه بنی‌اسرائیل ایام بسیاری بدون پادشاه و بدون رئیس و بدون قربانی و بدون تمثال و بدون ایفود و ترافیم خواهند ماند. 5 و بعد از آن بنی‌اسرائیل بازگشت نموده یَهُوَه خدای خویش و پادشاه خود داود را خواهند طلبید. و در ایام بازپسین بسوی یَهُوَه و احسان او با ترس خواهند آمد.

هوشع فصل 4

 

1 ای بنی‌اسرائیل كلام یَهُوَه را بشنوید زیرا یَهُوَه را با ساكنان زمین محاكمه‌ای است چونكه نه راستی و نه رأفت و نه معرفت خدا در زمین می‌باشد. 2 بلكه لعنت و دروغ و قتل و دزدی و زناكاری و تعد‌ّی می‌نمایند و خونریزی به خونریزی ملحق میشود. 3 بنابراین زمین ماتم میكند و همة ساكنانش با حیوانات صحرا و مرغان هوا كاهیده میشوند و ماهیان دریا نیز تلف میگردند. 4 اما احدی مجادله ننماید و احدی توبیخ نكند زیرا كه قوم تو مثل مجادله كنندگان با کاهنان می‌باشند. 5 و تو در وقت روز خواهی لغزید و نبی نیز با تو در وقت شب خواهد لغزید و من مادر تو را هلاك خواهم ساخت.

6 قوم من از عدم معرفت هلاك شده‌اند. چونكه تو معرفت را ترك نمودی من نیز تو را ترك نمودم كه برای من كاهن نشوی و چونكه شریعت خدای خود را فراموش كردی من نیز فرزندان تو را فراموش خواهم نمود. 7 هر قدر كه ایشان افزوده شدند همانقدر به من گناه ورزیدند. پس جلال ایشانرا به رسوایی مبد‌ّل خواهم ساخت. 8 گناهِ قوم مرا خوراك خود ساختند و دل خویشرا به عصیان ایشان مشغول نمودند. 9 و کاهنان مثل قوم خواهند بود و عقوبت راههای ایشانرا بر ایشان خواهم رسانید و جزای اعمال ایشانرا به ایشان خواهم داد. 10 و خواهند خورد اما سیر نخواهد شد و زنا خواهند كرد اما افزوده نخواهند گردید زیرا كه عبادت یَهُوَه را ترك نموده‌اند. 11 زنا و شراب و شیره دل ایشانرا می‌رباید.

12 قوم من از چوب خود مسألت میكنند و عصای ایشان بدیشان خبر میدهد. زیرا كه روح زناكاری ایشانرا گمراه كرده است و از اطاعت خدای خود زنا كرده اند. 13 بر قلّه‌های كوهها قربانی میگذرانند و بر تلّها زیر درختان بلوط و سفید‌دار و ون چونكه سایة خوب دارد بخور میسوزانند. از این جهت دختران شما زنا میكنند و عروسهای شما فاحشه‌گری می‌نمایند. 14 و من دختران شما را حینی كه زنا میكنند و عروسهای شما را حینی كه فاحشه‌گری می‌نمایند سزا نخواهم داد زیرا كه خود ایشان با زانیه‌ها عزلت می‌گزینند و با فاحشه‌ها قربانی میگذرانند. پس قومی كه فهم ندارند خواهند افتاد.

15 ای اسرائیل اگر تو زنا میكنی یهودا مرتكب جرم نشود. پس به جلجال نروید و به بیت آو‌َن برنیایید و به حیات یَهُوَه قسم نخورید. 16 به درستی كه اسرائیل مثل گاوِ سركش سركشی نموده است. الآن یَهُوَه ایشانرا مثل بره‌ها در مرتع وسیع خواهد چرانید. 17 افرایم به بتها ملصق شده است پس او را واگذارید. 18 حینی كه بزم ایشان تمام شود مرتكب زنا میشوند و حاكمان ایشان افتضاح را بسیار دوست میدارند. 19 باد ایشانرا در بالهای خود فرو خواهد پیچید و ایشان از قربانیهای خویش خجل خواهند شد.

هوشع فصل 5

 

1 ای کاهنان اینرا بشنوید و ای خاندان اسرائیل اصغا نمایید و ای خاندان پادشاهان گوش گیرید زیرا كه این فتوی برای شماست چونكه شما در مِصفَه دام شدید و توری گسترده شده بر تابور. 2 عاصیان در كشتار مبالغه نموده‌اند پس من همگی ایشانرا تأدیب خواهم نمود. 3 من افرایم را میشناسم و اسرائیل از من مخفی نیست زیرا كه حال تو ای افرایم مرتكب زنا شده‌ای و اسرائیل خویشتنرا نجس ساخته است.4 كارهای ایشان مانع میشود كه بسوی خدا بازگشت نمایند چونكه روح زناكاری در قلب ایشان است و یَهُوَه را نمیشناسند. 5 و فخر اسرائیل پیش روی ایشان شهادت میدهد. اسرائیل و افرایم در گناه خود می‌لغزند و یهودا نیز همراه ایشان خواهد لغزید. 6 گوسفندان و گاوان خود را می‌آورند تا یَهُوَه را بطلبند اما او را نخواهند یافت چونكه خود را از ایشان دور ساخته است. 7 به یَهُوَه خیانت ورزیده‌اند زیرا فرزندان اجنبی تولید نموده‌اند. الآن هلالها ایشان را با ملكهای ایشان خواهد بلعید.

8 در جبعه كَرِنّا و در رامه سرنا بنوازید و در بیت آو‌َن صدا بزنید در عقب تو ای بنیامین. 9 افرایم در روزِ عتاب خراب خواهد شد. در میان اسباط اسرائیل به یقین اعلام نمودم. 10 آقاان اسرائیل مثل نقل‌كنندگان حدود می‌باشند. پس خشم خویشرا مثل آب بر ایشان خواهم ریخت. 11 افرایم مقهور شده و در داوری كوفته گردیده است زیرا كه به پیروی تقالید خرسند می‌باشد. 12 بنابراین من برای افرایم مثل بید شده‌ام و برای خاندان یهودا مانند پوسیدگی. 13 چون افرایم بیماری خود را و یهودا جراحت خویش را دیدند افرایم به آشور رفته و نزد پادشاهی كه دشمن بود فرستاده است. اما او شما را شفا نمیتواند داد و جراحت شما را التیام نتواند نمود. 14 و من برای افرایم مثل شیر و برای خاندان یهودا مانند شیر ژیان خواهم بود. من خودم خواهم درید و رفته خواهم ربود و رهاننده‌ای نخواهد بود. 15 من روانه شده به مكان خود خواهم برگشت تا ایشان به عصیان خود اعتراف نموده روی مرا بطلبند. در تنگی خود صبح زود مرا خواهند طلبید.

هوشع فصل 6

 

1 بیایید نزد یَهُوَه بازگشت نماییم زیرا كه او دریده است و ما را شفا خواهد داد او زده است و ما را شكسته بندی خواهد نمود. 2 بعد از دو روز ما را زنده خواهد كرد. در روز سو‌ّم ما را خواهد برخیزانید و در حضور او زیست خواهیم نمود. 3 پس یَهُوَه را بشناسیم و به جد‌ّ و جهد معرفت او را تعاقب نماییم. طلوع او مثل فجر یقین است و بر ما مثل باران و مانند باران آخر كه زمین را سیراب میكند خواهد آمد.

4 ای افرایم با تو چه كنم؟ ای یهودا با تو چه كنم؟ زیرا نیكویی تو مثل ابرهای صبح و مانند شبنم است كه بزودی میگذرد. 5 بنابراین من ایشانرا بوسیلة انبیا قطع نمودم و به سخنان دهان خود ایشانرا كُشتم و داوری من مثل نور ساطع میشود. 6 زیرا كه رحمت را پسند كردم و نه قربانی را و معرفت خدا را بیشتر از قربانیهای سوختنی. 7 اما ایشان مثل آدم از عهد تجاوز نمودند و در آنجا به من خیانت ورزیدند. 8 جلعاد شهر گناهكاران و خون‌آلود است. 9 و چنانكه رهزنان برای مردم در كمین می‌باشند همچنان جمعیت کاهنان در راه شكیم می‌كُشند زیرا كه ایشان مرتكب قباحت شده‌اند. 10 در خاندان اسرائیل عملی هولناك دیدم: افرایم در آنجا مرتكب زنا شده اسرائیل خویشتنرا نجس ساخته است. 11 و برای تو نیز ای یهودا حصادی معین شده است هنگامی كه اسیری قوم خود را خواهم برگردانید.

هوشع فصل 7

1 چون اسرائیل را شفا میدادم آنگاه گناه افرایم و شرارت سامره منكشف گردید زیرا كه مرتكب فریب شده‌اند. دزدان داخل میشوند و رهزنان در بیرون تاراج می‌نمایند. 2 و در دل خود تفكر نمیكنند كه من تمامی شرارت ایشانرا به یادآورده‌ام. الآن اعمالشان ایشان را احاطه می‌نماید و آنها در نظر من واقع شده است.

3 پادشاه را به شرارت خویش و آقاان را به دروغهای خود شادمان میسازند. 4 جمیع ایشان زناكارند مثل تنوری كه خباز آنرا مشتعل سازد كه بعد از سرشتن خمیر تا مخمر شدنش از برانگیختن آتش باز می‌ایستد. 5 در یوم پادشاهِ ما آقاان از گرمی شراب خود را بیمار ساختند و او دست خود را به استهزاكنندگان دراز كرد. 6 زیرا كه دل خود را به مكاید خویش مثل تنور نزدیك آوردند و تمامی شب خباز ایشان میخوابد و صبحگاهان آن مثل آتش ملتهب مشتعل میشود. 7 جمیع ایشان مثل تنور گرم شده داوران خویشرا می‌بلعند و همة پادشاهان ایشان می‌افتند و در میان ایشان كسی نیست كه مرا بخواند. 8 افرایم با قومها مخلوط شده است. افرایم قرص نانی است كه برگردانیده نشده است. 9 غریبان قو‌ّتش را خورده‌اند و او نمیداند. سفیدی بر مویهای او پاشیده شده است و او نمیداند. 10 فخر اسرائیل پیش رویش شهادت میدهد اما ایشان به یَهُوَه خدای خود بازگشت نمی‌نمایند و با وجود این همه او را نمی‌طلبند.

11 افرایم مانند كبوترِ ساده‌دل بی‌فهم است. مصر را میخوانند و بسوی آشور میروند. 12 و چون میروند من دام خود را بر ایشان می‌گسترانم و ایشانرا مثل مرغان هوا به زیر می‌اندازم و ایشانرا بر وفق اخباری كه به جماعت ایشان رسیده است تأدیب می‌نمایم. 13 وای بر ایشان زیرا كه از من فرار كردند. هلاكت بر ایشان باد زیرا كه به من عصیان ورزیدند. اگر چه من ایشانرا فدیه دادم لكن به ضد‌ّ من دروغ گفتند. 14 و از دل خود نزد من استغاثه نمی‌نمایند بلكه بر بسترهای خود ولوله میكنند. برای روغن و شراب جمع شده بر من فتنه می‌انگیزند. 15 و اگر چه من بازوهای ایشانرا تعلیم دادم و تقویت نمودم لیكن با من بد اندیشی نمودند. 16 ایشان رجوع میكنند اما نه به حضرت اعلی. مثل كمانِ خطا كننده شده‌اند. آقاان ایشان به سبب غیظ زبان خویش به شمشیر می‌افتند و به سبب همین در زمین مصر ایشانرا استهزا خواهند نمود.

هوشع فصل 8

 

1 كَرِنّا را به دهان خود بگذار. او مثل عقاب به ضد‌ّ خانة یَهُوَه می‌آید زیرا كه از عهد من تجاوز نمودند و به شریعت من عصیان ورزیدند. 2 اسرائیل نزد من فریاد می‌نمایند كه ای خدای ما تو را میشناسیم. 3 اسرائیل نیكویی را ترك كرده است. پس دشمن او را تعاقب خواهد نمود. 4 ایشان پادشاهان نصب نمودند اما نه از جانب من. آقاان تعیین كردند اما ایشانرا نشناختم. از نقره و طلای خویش بتها برای خود ساختند تا منقطع بشوند. 5 ای سامره او گوسالة تو را رد‌ّ نموده است. خشم من بر ایشان افروخته شد. تا به كی نمیتوانند طاهر بشوند؟ 6 زیرا كه این نیز از اسرائیل است و صنعتگر آنرا ساخته است لهذا خدا نیست. البته گوسالة سامره خرد خواهد شد.

7 به درستی كه باد را كاشتند پس گردباد را خواهند دروید. آنرا محصول نیست و خوشه‌هایش آرد نخواهد داد و اگر هم بدهد غریبان آنرا خواهند بلعید. 8 اسرائیل بلعیده خواهد شد و الآن در میان امتها مثل ظرف ناپسندیده می‌باشند. 9 زیرا كه ایشان مثل گورخر تنها و منفرد به آشور رفته‌اند و افرایم عاشقان اجیر كرده است. 10 اگر چه ایشان در میان امتها اجرت میدهند من الآن ایشانرا جمع خواهم كرد و به سبب ستم پادشاه و آقاان رو به تناقض خواهند نهاد.

11 چونكه افرایم مذبحهای بسیار برای گناه ساخت پس مذبح‌ها برایش باعث گناه شد. 12 احكام بسیارِ شریعت خود را برای او نوشتم اما آنها را مثل چیز غریب شمردند. 13 قربانیهای سوختنی مرا ذبح كردند تا گوشت بخورند و یَهُوَه آنها را قبول نكرد. الآن عصیان ایشانرا به یاد می‌آورد و عقوبت گناه را بر ایشان میرساند و ایشان به مصر خواهند برگشت. 14 اسرائیل خالق خود را فراموش كرده قصرها بنا میكند و یهودا شهرهای حصاردار بسیار میسازد. اما من آتش به شهرهایش خواهم فرستاد كه قصرهایش را بسوزاند.

هوشع فصل 9

 

1 ای اسرائیل مثل قومها شادی و وجد منما زیرا از خدای خود زنا نمودی و در همة خرمنها اجرت را دوست داشتی. 2 خرمنها و چرخشتها ایشانرا پرورش نخواهد داد و شیره در آن ضایع خواهد شد. 3 در زمین یَهُوَه ساكن نخواهند شد بلكه افرایم به مصر خواهد برگشت و ایشان در آشور چیزهای نجس خواهند خورد. 4 برای یَهُوَه شراب نخواهند ریخت و مقبول او نخواهند شد. قربانی‌های ایشان مثل خوراك ماتمیان خواهد بود و هركه از آنها بخورد نجس خواهد شد زیرا خوراك ایشان برای اشتهای ایشان است. پس آن در خانة یَهُوَه داخل نخواهد شد.

5 پس در ایام مواسم و در ایام عیدهای یَهُوَه چه خواهید كرد؟ 6 زیرا اینك از ترسِ هلاكت رفته‌اند اما مصر ایشان را جمع خواهد كرد و موف ایشان را دفن خواهد نمود. مكانهای نفیسة نقرة ایشانرا خارها به تصر‌ّف خواهند گرفت و در منازل ایشان شَوكها خواهد بود. 7 ایام عقوبت می‌آید. ایام مكافات میرسد و اسرائیل اینرا خواهند دانست. نبی احمق گردید و صاحب روح دیوانه شد به سبب گثرت گناه و فراوانی بغض تو. 8 افرایم از جانب خدای من دیده‌بان بود. دام صیاد بر تمامی طریقهای انبیا گسترده شد. در خانة خدای ایشان عداوت است. 9 مثل ایام جِبعه فساد را به نهایت رسانیده‌اند پس عصیان ایشانرا بیاد می‌آورد و گناهِ ایشانرا مكافات خواهد داد.

10 اسرائیل را مثل انگورها در بیابان یافتم. پدران شما را مثل نوبر انجیر در ابتدای موسمش دیدم. اما ایشان به بعل فَغُور رفتند و خویشتنرا برای رسوایی نذیره ساختند و مانند معشوقة خود مكروه شدند. 11 جلال افرایم مثل مرغ می‌پرد. زاییدن و حامله شدن و در رحم قرار گرفتن نخواهد شد. 12 و اگر فرزندان را بپرورانند ایشانرا بی‌اولاد خواهم ساخت به حد‌ّی كه انسانی نخواهد ماند. وای بر ایشان حینی كه من نیز از ایشان دور شوم. 13 افرایم حینی كه او را برگزیدم مثل صور در مرتع نیكو مغروس بود اما افرایم پسران خود را برای قاتل بیرون خواهد آورد. 14 ای یَهُوَه به ایشان بده. چه بدهی؟ رحم سقط‌كننده و پستانهای خشك به ایشان بده.

15 تمامی شرارت ایشان در جلجال است زیرا كه در آنجا از ایشان نفرت داشتم. پس ایشانرا به سبب اعمال زشت ایشان از خانة خود خواهم راند و ایشانرا دیگر دوست نخواهم داشت چونكه جمیع آقاان ایشان فتنه‌انگیزند. 16 افرایم خشك شده است و ریشة ایشان خشك گردیده میوه نمی‌آورند و اگر نیز بزایند نتایج مرغوب رحم ایشانرا خواهم كُشت. 17خدای من ایشانرا ترك خواهد نمود چونكه او را نشنیدند پس در میان امتها آواره خواهند شد.

هوشع فصل 10

1 اسرائیل موِ برومند است كه میوه برای خود می‌آورد. هر چه میوه زیاد می‌آورد مذبح‌ها را زیاد میسازد و هرچه زمینش نیكوتر میشود تماثیل را نیكوتر بنا میكند. 2 دل ایشان پر از نفاق است. الآن مجرم میشوند و او مذبحهای ایشانرا خراب و تماثیل ایشانرا منهدم خواهد ساخت. 3 زیرا كه الحال میگویند: “پادشاه نداریم چونكه از یَهُوَه نمی‌ترسیم پس پادشاه برای ما چه تواند كرد؟” 4 ایشان قسم‌های دروغ خورده و عهدها بسته سخنان (باطل) میگویند و عدالت مثل حنظل در شیارهای زمین می‌روید. 5 ساكنان سامره برای گوساله‌های بیت‌آو‌َن میترسند زیرا كه قومش برای آن ماتم میگیرند و کاهنانش به جهت جلال او می‌لرزند زیرا كه از آن دور شده است. 6 و آنرا نیز به آشور به جهت هدیه برای پادشاه دشمن خواهند برد. افرایم خجالت خواهد كشید و اسرائیل از مشورت خود رسوا خواهد شد. 7 پادشاه سامره مثل كف بر روی آب نابود میشود. 8 و مكانهای بلند آو‌َن كه گناه اسرائیل می‌باشد ویران خواهد شد و خار و خس بر مذبحهای ایشان خواهد رویید و به كوهها خواهد گفت كه ما را بپوشانید و به تلّها كه بر ما بیفتید.

9 ای اسرائیل از ایام جبعه گناه كرده‌ای. در آنجا ایستادند و جنگ با فرزندان شرارت در جبعه به ایشان نرسید. 10 هرگاه بخواهم ایشانرا تأدیب خواهم نمود و قومها به ضد‌ّ ایشان جمع خواهند شد هنگامی كه به دوگناه خود بسته شوند. 11 و افرایم گوسالة آموخته شده است كه كوفتن خرمن را دوست میدارد و من بر گردن نیكوی او گذر كردم و من بر افرایم یوغ میگذارم. یهودا شیار خواهد كرد و یعقوب مازو برای خود خواهد كشید.

12 برای خود به عدالت بكارید و به حسب رحمت درو نمایید و زمین ناكاشته را برای خود خیش بزنید زیرا كه وقت است كه یَهُوَه را بطلبید تا بیاید و بر شما عدالت را بباراند. 13 شرارت را شیار كردید و ظلم را درو نمودید و ثمرة دروغ را خوردید چونكه به طریق خود و به كثرت جباران خویش اعتماد نمودید. 14 لهذا هنگامه‌ای در میان قوم‌های تو خواهد برخاست و تمامی قلعه‌هایت خراب خواهد شد به نهجی كه شلمان بیت‌اَربیل را در روز جنگ خراب كرد كه مادر با فرزندانش خرد شدند. 15 همچنین بیت‌ئیل به سبب شد‌ّت شرارت شما به شما عمل خواهد نمود. در وقت طلوع فجر پادشاه اسرائیل بالكل‌ّ هلاك خواهد شد.

هوشع فصل 11

 

1 هنگامی كه اسرائیل طفل بود او را دوست داشتم و پسر خود را از مصر خواندم. 2 هر قدر كه ایشانرا بیشتر دعوت كردند بیشتر از ایشان دور رفتند و برای بعلیم قربانی گذرانیدند و به جهت بتهای تراشیده بخور سوزانیدند. 3 و من راه رفتن را به افرایم تعلیم دادم و او را به بازوها برداشتم اما ایشان ندانستند كه من ایشانرا شفا داده‌ام. 4 ایشانرا به ریسمانهای انسان و به بندهای محبت جذب نمودم و به جهت ایشان مثل كسانی بودم كه یوغ را از گردن ایشان برمیدارند و خوراك پیش روی ایشان نهادم. 5 به زمین مصر نخواهد برگشت اما آشور پادشاه ایشان خواهد شد چونكه از بازگشت نمودن ابا كردند. 6 شمشیر بر شهرهایش هجوم خواهد آورد و پشت‌بندهایش را به سبب مشورتهای ایشان معدوم و نابود خواهد ساخت. 7 و قوم من جازم شدند كه از من مرتد‌ّ گردند. و هر چند ایشانرا بسوی حضرت اعلی دعوت نمایند لكن كسی خویشتنرا برنمی‌افرازد.

8 ای افرایم چگونه تو را ترك كنم و ای اسرائیل چگونه تو را تسلیم نمایم؟ چگونه تو را مثل اَدمه نمایم و تو را مثل صبوئیم سازم؟ دل من در اندرونم منقلب شده و رقّت‌های من با هم مشتعل شده است. 9 حد‌ّت خشم خود را جاری نخواهم ساخت و بار دیگر افرایم را هلاك نخواهم نمود زیرا خدا هستم و انسان نی و در میان تو قد‌ّوس هستم پس به غضب نخواهم آمد.

10 ایشان یَهُوَه را پیروی خواهند نمود. او مثل شیر غر‌ّش خواهد نمود و چون غر‌ّش نماید فرزندان از مغرب به لرزه خواهند آمد.

11 مثل مرغان از مصر و مانند كبوتران از زمین آشور لرزان خواهند آمد. یَهُوَه میگوید كه ایشانرا در خانه‌های ایشان ساكن خواهم گردانید.

 

12 افرایم مرا به دروغها و خاندان اسرائیل به مكرها احاطه كرده‌اند و یهودا هنوز با خدا و با قد‌ّوس امین ناپایدار است.

هوشع فصل 12

1 افرایم باد را میخورد و باد شرقی را تعاقب میكند. تمامی روز دروغ و خرابی را می‌افزاید و ایشان با آشور عهد می‌بندند و روغن (به جهت هدیه) به مصر برده میشود. 2 یَهُوَه را با یهودا مخاصمه‌ای است و یعقوب را برحسب راههایش عقوبت رسانیده بر وفق اعمالش او را جزا خواهد داد. 3 او پاشنة برادر خود را در ر‌َحِم گرفت و در حین قو‌ّتش با خدا مجاهده نمود. 4 با فرشته مجاهده نموده غالب آمد. گریان شده نزد وی تضر‌ّع نمود. در بیت‌ئیل او را یافت و در آنجا با ما تكلّم نمود. 5 اما یَهُوَه خدای لشكرهاست و یادگاری او یَهُوَه است. 6 اما تو بسوی خدای خود بازگشت نما و رحمت و راستی را نگاه داشته دائماً منتظر خدای خود باش. 7 او سوداگری است كه میزان فریب در دست او می‌باشد و ظلم را دوست میدارد. 8 و افرایم میگوید: “به درستی كه دولتمند شده‌ام و توانگری را برای خود تحصیل نموده‌ام و در تمامی كسب من بی‌انصافی‌ای كه گناه باشد در من نخواهند یافت.” 9 اما من از زمین مصر (تا حال) یَهُوَه خدای تو هستم و تو را بار دیگر مثل ایام مواسم در خیمه‌ها ساكن خواهم گردانید. 10 به انبیا نیز تكلم نمودم و رؤیاها افزودم و بواسطة انبیا مثَلها زدم. 11 به درستی كه ایشان در جلعاد محض گناه و بطالت گردیدند و در جلجال گاوها قربانی كردند. و مذبح‌های ایشان نیز مثل توده‌های سنگ در شیارهای زمین می‌باشد.

12 و یعقوب به زمین اَرام فرار كرد و اسرائیل به جهت زن خدمت نمود و برای زن شبانی كرد. 13 و یَهُوَه اسرائیل را بواسطة نبی از مصر برآورد و او به دست نبی محفوظ گردید. 14 افرایم خشم بسیار تلخی به هیجان آورد پس یَهُوَهش خون او را بر سرش واگذاشت و عار او را بر وی رد نمود.

هوشع فصل 13

 

1 هنگامی كه افرایم به لرزه سخن گفت خویشتنرا در اسرائیل مرتفع نمود اما چون در امر بعل مجرم شد بمرد. 2 و الآن گناهان می‌افزایند و از نقرة خود بتهای ریخته شده و تماثیل موافق عقل خود میسازند كه همة آنها عمل صنعتگران می‌باشد و دربارة آنها میگویند كه اشخاصی كه قربانی میگذرانند گوساله‌ها را ببوسند. 3 بنابراین ایشان مثل ابرهای صبح و مانند شبنمی كه بزودی میگذرد هستند. و مثل كاه از خرمن پراكنده شود و مانند دود كه از روزن برآید.

4 اما من از زمین مصر (تا حال) یَهُوَه خدای تو هستم و غیر از من خدای دیگر را نمی‌شناسی و سوای من نجات‌دهنده‌ای نیست. 5 من تو را در بیابان در زمین بسیار خشك شناختم. 6 چون چریدند سیر شدند و چون سیر شدند دل ایشان مغرور گردید و از این جهت مرا فراموش كردند. 7 پس من برای ایشان مثل شیر خواهم بود و مانند پلنگ به سر راه در كمین خواهم نشست. 8 و مثل خرسی كه بچه‌هایش را از وی ربوده باشد بر ایشان حمله خواهم آورد و پردة دل ایشانرا خواهم درید و مثل شیر ایشانرا در آنجا خواهم خورد و حیوانات صحرا ایشانرا خواهند درید.

9 ای اسرائیل هلاك شدی اما معاونتِ تو با من است. 10 الآن پادشاه تو كجاست تا تو رادر تمامی شهرهایت معاونت كند و داورانت (كجایند) كه دربارة آنها گفتی پادشاه و آقاان به من بده؟ 11 از غضبِ خود پادشاهی به تو دادم و از خشمِ خویش او را برداشتم. 12 عصیان افرایم بسته شده و گناه او مخزون گردیده است. 13 دردهای زه مثل زنی كه می‌زاید بر وی آمده است و او پسری نادانشمند است زیرا در وقتش در جای تولدِ فرزندان نمی‌ایستد.

14 من ایشانرا از دست هاویه فدیه خواهم داد و ایشانرا از موت نجات خواهم بخشید. ای موت ضربات تو كجاست و ای هاویه هلاكت تو كجا است؟ پشیمانی از چشمان من مستور شده است. 15 اگر چه در میان برادرانش ثمر آو‌َر‌َد اما باد شرقی می‌وزد و باد یَهُوَه از بیابان برمی‌آید و منبع او خشك میگردد و چشمه‌اش می‌خشكد و او گنجِ تمامی اسبابِ نفیسة وی را تاراج می‌نماید. 16 سامره متحمل گناه خود خواهد شد زیرا به خدای خود فتنه انگیخته است. ایشان به شمشیر خواهند افتاد و اطفال ایشان خرد و زنان حاملة ایشان شكم دریده خواهند شد.

هوشع فصل 14

 

1 ای اسرائیل بسوی یَهُوَه خدای خود بازگشت نما زیرا به سبب گناه خود لغزیده‌ای. 2 با خود سخنان گرفته بسوی یَهُوَه بازگشت نمایید و او را گویید: “تمامی گناه را عفو فرما و ما را به لطف مقبول فرما پس گوساله‌های لبهای خویشرا ادا خواهیم نمود. 3 آشور ما را نجات نخواهد داد و بر اسبان سوار نخواهیم شد و بار دیگر به عمل دستهای خود نخواهیم گفت كه شما خدایان ما هستید چونكه از تو یتیمان رحمت می‌یابند.”

 

4 ارتداد ایشانرا شفا داده ایشانرا مجاناً دوست خواهم داشت زیرا خشم من از ایشان برگشته است. 5 برای اسرائیل مثل شبنم خواهم بود و او مانند سوسنها گل خواهد كرد و مثل لبنان ریشه‌های خود را خواهد دوانید. 6 شاخه‌هایش منتشر شده زیبایی او مثل درخت زیتون و عطرش مانند لبنان خواهد بود. 7 آنانی كه زیر سایه‌اش ساكن می‌باشند مثل گندم زیست خواهند كرد و مانند موها گل خواهند آورد. انتشار او مثل شراب لبنان خواهد بود. 8 افرایم خواهد گفت: مرا دیگر با بتها چه كار است؟ و من او را اجابت كرده منظور خواهم داشت. من مثل صنوبر تر و تازه می‌باشم. میوة تو از من یافت میشود. 9 كیست مرد حكیم كه این چیزها را بفهمد و فهیمی كه آنها را بداند؟ زیرا طریقهای یَهُوَه مستقیم است و عادلان در آنها سلوك می‌نمایند اما خطاكاران در آنها لغزش میخورند.

تورات_هوشع,28_hosea

دسته بندي: کتاب انلاین,کتاب عهد عتیق و جدید,
مطالب مرتبط :

ارسال نظر

کد امنیتی رفرش

مطالب تصادفي

مطالب پربازديد