فوج

برادران خود میدانید كه ورود ما در میان شما باطل نبود
امروز سه شنبه 01 خرداد 1403
تبليغات تبليغات

انجیل_تسالونیكیان,1_thessalonians

13- اول تَسالونیكیان

نویسنده: پولس

محل نگارش: قُرنتُس

مربوط به تاریخ: ــــــــــــ

اتمام نگارش: 50 د.م

 

او‌ّل تسالونیكیان فصل 1

1 پولس و سِلوانُس و تیموتاؤس

به جماعت تَسالونیكیان كه در خدای پدر و عیسی مسیح سرور می‌باشید.

فیض و سلامتی از جانب پدر ما خدا و عیسی مسیح سرور با شما باد.

 

2 پیوسته دربارة جمیع شما خدا را شكر میكنیم و دائماَ در دعاهای خود شما را ذكر می‌نماییم 3 چون اعمالِ ایمانِ شما و محنتِ محبت و صبر امید شما را در سرور ما عیسی مسیح در حضور خدا و پدر خود یاد میكنیم.

4 زیرا كه ای برادران و ای عزیزانِ خدا از برگزیده شدنِ شما مطلّع هستیم 5 زیرا كه انجیل ما بر شما محض سخن وارد نشده بلكه با قو‌ّت وروح القدسو یقین كامل چنانكه میدانید كه در میان شما بخاطر شما چگونه مردمان شدیم. 6 و شما به ما و به سرور اقتدا نمودید و كلام را در زحمتِ شدید با خوشیروح القدسپذیرفتید. 7 به حد‌ّی كه شما جمیع ایمانداران مكادونیه و اَخائیه را نمونه شدید 8 بنوعی كه از شما كلام یَهُوَه نه فقط در مكادونیه و اَخائیه نواخته شد بلكه در هرجا ایمان شما به خدا شیوع یافت بقسمی كه احتیاج نیست كه ما چیزی بگوییم 9 زیرا خود ایشان دربارة ما خبر میدهند كه چه قسم وارد به شما شدیم و به چه نوع شما از بتها بسوی خدا بازگشت كردید تا خدای حی‌ِّ حقیقی را بندگی نمایید 10 و تا پسر او را از آسمان انتظار بكشید كه او را از مردگان برخیزانید یعنی عیسی كه ما را از غضب آینده می‌رهاند.

او‌ّل تسالونیكیان فصل 2

 

1 زیرا ای برادران خود میدانید كه ورود ما در میان شما باطل نبود. 2 بلكه هرچند قبل از آن در فیلپی زحمت كشیده و بی‌احترامی دیده بودیم چنانكه اطلاع دارید لیكن در خدای خود دلیری كردیم تا انجیل خدا را با جد‌ّ و جهدِ شدید به شما اعلام نماییم. 3 زیرا كه نصیحت ما از گمراهی و خباثت و ریا نیست 4 بلكه چنانكه مقبول خدا گشتیم كه وكلای انجیل بشویم همچنین سخن میگوییم و طالب رضامندی مردم نیستیم بلكه رضامندی خدایی كه دلهای ما را می‌آزماید. 5 زیرا هرگز سخن تملّق آمیز نگفتیم چنانكه میدانید و نه بهانة طمع كردیم خدا شاهد است 6 و نه بزرگی از خلق جستیم نه از شما و نه از دیگران هرچند چون رسولان مسیح بودیم میتوانستیم سنگین باشیم. 7 بلكه در میان شما به ملایمت بسر می‌بردیم مثل دایه‌ای كه اطفال خود را می‌پرورد. 8 بدین طرز شایق شما شده راضی می‌بودیم كه نه همان انجیل خدا را به شما دهیم بلكه جانهای خود را نیز از بس كه عزیز ما بودید. 9 زانرو كه ای برادران محنت و مشقّت ما را یاد میدارید زیرا كه شبانه‌روز در كار مشغول شده به انجیل خدا شما را موعظه میكردیم كه مبادا بر كسی از شما بار نهیم.

10 شما شاهد هستید و خدا نیز كه به چه نوع با قد‌ّوسیت و عدالت و بی‌عیبی نزد شما كه ایماندار هستید رفتار نمودیم. 11 چنانكه میدانید كه هر یكی از شما را چون پدر فرزندان خود را نصیحت و دلداری می‌نمودیم 12 و وصیت میكردیم كه رفتار بكنید بطور شایستة خدایی كه شما را به ملكوت و جلال خود میخواند. 13 و از این جهت ما نیز دائماَ خدا را شكر میكنیم كه چون كلام خدا را كه از ما شنیده بودید یافتید. آنرا كلام انسانی نپذیرفتید بلكه چنانكه فی‌الحقیقه است كلام خدا كه در شما كه ایماندار هستید عمل میكند. 14 زیرا كه ای برادران شما اقتدا نمودید به جماعتهای خدا كه در یهودیه در مسیح عیسی می‌باشند زیرا كه شما از قوم خود همان زحمات را كشیدید كه ایشان نیز از یهود دیدند 15 كه عیسی سرور و انبیای خود را كشتند و بر ما جفا كردند و ایشان ناپسند خدا هستند و مخالف جمیع مردم 16 و ما را منع میكنند كه به امتها سخن بگوییم تا نجات یابند و همیشه گناهان خود را لبریز میكنند اما منتهای غضب ایشان را فرو گرفته است.

 

17 لیكن ما ای برادران چون به قدر ساعتی در ظاهر نه در دل از شما مهجور شدیم به اشتیاق بسیار زیادتر كوشیدیم تا روی شما را ببینیم. 18 و بدین جهت یك دو دفعه خواستیم نزد شما بیاییم یعنی من پولس لیكن شیطان ما را نگذاشت. 19 زیرا كه چیست امید و سرور و تاج فخر ما؟ مگر شما نیستید در حضور سرور ما عیسی در هنگام ظهور او؟ 20 زیرا كه شما جلال و خوشی ما هستید.

او‌ّل تسالونیكیان فصل 3

1 پس چون دیگر شكیبایی نداشتیم رضا بدین دادیم كه ما را در اَتِینا تنها واگذارند. 2 و تیموتاؤس را كه برادر ما و خادم خدا در انجیل مسیح است فرستادیم تا شما را استوار سازد و در خصوص ایمانتان شما را نصیحت كند. 3 تا هیچكس از این مصائب متزلزل نشود زیرا خود میدانید كه برای همین مقر‌ّر شده‌ایم. 4 زیرا هنگامی كه نزد شما بودیم شما را پیش خبر دادیم كه می‌باید زحمت بكشیم چنانكه واقع شد و میدانید. 5 لهذا من نیز چون دیگر شكیبایی نداشتم فرستادم تا ایمان شما را تحقیق كنم مبادا كه آن تجربه كننده شما را تجربه كرده باشد و محنت ما باطل گردد.

 

6 اما الحال چون تیموتاؤس از نزد شما به ما رسید و مژدة ایمان و محبت شما را به ما رسانید و اینكه شما پیوسته ما را نیكو یاد میكنید و مشتاق ملسرورت ما می‌باشید چنانكه ما نیز شایق شما هستیم 7 لهذا ای برادران در همة ضیق و مصیبتی كه داریم از شما به سبب ایمانتان تسلّی یافتیم. 8 چونكه الآن زیست میكنیم اگر شما در سرور استوار هستید. 9 زیرا چه شكرگزاری به خدا توانیم نمود به سبب این همه خوشی كه به حضور خدا دربارة شما داریم 10 كه شبانه‌روز بی‌شمار دعا میكنیم تا شما را روبرو ملسرورت كنیم و نقص ایمان شما را به كمال رسانیم. 11 اما خود خدا یعنی پدر ما و سرور ما عیسی مسیح راه ما را بسوی شما راست بیاورند. 12 و سرور شما را نمو دهد و در محبت با یكدیگر و با همه افزونی بخشد چنانكه ما شما را محبت می‌نماییم 13 تا دلهای شما را استوار سازد بی‌عیب در قد‌ّوسیت به حضور خدا و پدر ما در هنگام ظهور سرور ما عیسی مسیح با جمیع مقد‌ّسین خود.

او‌ّل تسالونیكیان فصل 4

 

1 خلاصه ای برادران از شما در عیسی سرور استدعا و التماس میكنیم كه چنانكه از ما یافته‌اید كه به چه نوع باید رفتار كنید و خدا را راضی سازید به همانطور زیادتر ترقی نمایید. 2 زیرا میدانید چه احكام از جانب عیسی سرور به شما دادیم. 3 زیرا كه اینست ارادة خدا یعنی قد‌ّوسیت شما تا از زنا بپرهیزید. 4 تا هركسی از شما بداند چگونه باید ظرف خویشتن را در قد‌ّوسیت و عز‌ّت دریابد 5 و نه در هوسِ شهوت مثل امتهایی كه خدا را نمی‌شناسند. 6 و تا كسی در این امر دست تطاول یا طمع بر برادر خود دراز نكند زیرا یَهُوَه از تمامی چنین كارها انتقام كشنده است. 7 چنانكه سابقاَ نیز به شما گفته و حكم كرده‌ایم زیرا خدا ما را به ناپاكی نخوانده است بلكه به قد‌ّوسیت. 8 لهذا هركه حقیر شمارد انسانرا حقیر نمی‌شمارد بلكه خدا را كه روح قد‌ّوس خود را به شما عطا كرده است.

9 اما در خصوص محبت برادرانه لازم نیست كه به شما بنویسم زیرا خود شما از خدا آموخته شده‌اید كه یكدیگر را محبت نمایید 10 و چنین هم میكنید با همة برادرانی كه در تمام مكادونیه می‌باشند. لیكن ای برادران از شما التماس داریم كه زیاد ترقّی كنید. 11 و حریص باشید در اینكه آرام شوید و به كارهای خود مشغول شده به دستهای خویش كسب نمایید چنانكه شما را حكم كردیم 12 تا نزد آنانی كه خارج‌اند بطور شایسته رفتار كنید و به هیچ چیز محتاج نباشید.

 

13 اما ای برادران نمیخواهیم شما از حالت خوابیدگان بی‌خبر باشید كه مبادا مثل دیگران كه امید ندارند محزون شوید. 14 زیرا اگر باور میكنیم كه عیسی مرد و برخاست به همینطور نیز خدا آنانی را كه در عیسی خوابیده‌اند با وی خواهد آورد. 15 زیرا اینرا به شما از كلام یَهُوَه میگوییم كه ما زنده و تا آمدن سرور باقی باشیم برخوابیدگان سبقت نخواهیم جست.

16 زیرا خودسرور با صدا و با آواز رئیس فرشتگان و با صور خدا از آسمان نازل خواهد شد و مردگان در مسیح او‌ّل خواهند برخاست. 17 آنگاه ما كه زنده و باقی باشیم با ایشان در ابرها ربوده خواهیم شد تا سرور را در هوا استقبال كنیم و همچنین همیشه با سرور خواهیم بود. 18 پس بدین سخنان همدیگر را تسلی دهید.

او‌ّل تسالونیكیان فصل 5

 1 اما ای برادران در خصوص وقتها و زمانها احتیاج ندارید كه به شما بنویسم. 2 زیرا خود شما به تحقیق آگاهید كه روز یَهُوَه چون دزد در شب می‌آید. 3 زیرا هنگامی كه میگویند سلامتی و امان است آنگاه هلاكت ایشانرا ناگهان فرو خواهد گرفت چون درد زه زن حامله را و هرگز رستگار نخواهند شد. 4 لیكن شما ای برادران در ظلمت نیستید تا آنروز چون دزد بر شما اید 5 زیرا جمیع شما پسران نور و پسران روز هستید از شب و ظلمت نیستیم. 6 بنابراین مثل دیگران به خواب نرویم بلكه بیدار و هشیار باشیم. 7 زیرا خوابیدگان در شب میخوابند و مستان در شب مست میشوند. 8 لیكن ما كه از روز هستیم هشیار بوده جوشن ایمان و محبت و خودِ امید نجات را بپوشیم. 9 زیرا خدا ما را تعیین نكرد برای غضب بلكه بجهت تحصیل نجات بوسیلة سرور ما عیسی مسیح 10 كه برای ما مرد تا خواه بیدار باشیم و خواه خوابیده همراه وی زیست كنیم. 11 پس همدیگر را تسلی دهید و یكدیگر را بنا كنید چنانكه هم میكنید.

12 اما ای برادران به شما التماس داریم كه بشناسید آنانی را كه در میان شما زحمت می‌كشند و پیشوایان شما در سرور بوده شما را نصیحت میكنند. 13 و ایشانرا در نهایت محبت به سبب عملشان محترم دارید و با یكدیگر صلح كنید. 14 لیكن ای برادران از شما استدعا داریم كه سركشان را تنبیه نمایید و كوتاه‌دلان را دلداری دهید و ضعفا را حمایت كنید و با جمیع مردم تحمل كنید. 15 زنهار كسی با كسی به سزای بدی بدی نكند بلكه دائماَ با یكدیگر و با جمیع مردم در پی نیكویی بكوشید.

16 پیوسته شادمان باشید. 17 همیشه دعا كنید. 18 در هر امری شاكر باشید كه این است ارادة خدا در حق‌ّ شما در مسیح عیسی. 19 روح را اطفا مكنید. 20 نبو‌ّتها را خوار مشمارید. 21 همه چیز را تحقیق كنید و به آنچه نیكو است متمسك باشید. 22 از هر نوع بدی احتراز نمایید.

23 اما خودِ خدای سلامتی شما را بالكّل مقد‌ّس گرداناد و روح و نَفس و بدن شما تماماَ بی‌عیب محفوظ باشد در وقت آمدن سرور ما عیسی مسیح. 24 امین است دعوت‌كنندة شما كه اینرا هم خواهد كرد.

25 ای برادران برای ما دعا كنید. 26 جمیع برادران را به بوسة مقد‌ّسانه تحیت نمایید. 27 شما را به سرور قسم میدهم كه این رساله برای جمیع برادران مقد‌ّس خوانده شود.

28 فیض سرور ما عیسی مسیح با شما باد. آمین.

 

14- دو‌ّم تسالونیكیان

نویسنده: پولس

محل نگارش: قُرنتس

مربوط به تاریخ: ــــــــــــ

اتمام نگارش: 51 د.م

 

دو‌ّم تسالونیكیان فصل 1

1 پولس و سِلوانُس و تیموتاؤس

به جماعت تسالونیكیان كه در خدای پدر ما و عیسی مسیح سرور می‌باشید.

2 فیض و سلامتی از جانب پدر ما خدا و عیسی مسیح سرور برشما باد.

 

3 ای برادران می‌باید همیشه بجهت شما خدا را شكر كنیم چنانكه سزاوار است از آنجا كه ایمان شما بغایت نمو میكند و محبت هریكی از شما جمیعاَ با همدیگر می‌افزاید 4 بحد‌ّی كه خود ما در خصوص شما در جماعتهای خدا فخر میكنیم به سبب صبر و ایمانتان در همة مصایب شما و عذابهایی كه متحمل آنها میشوید 5 كه دلیل است بر داوری عادلِ خدا تا شما مستحق‌ّ ملكوت خدا بشوید كه برای آن هم زحمت می‌كشید. 6 زیرا كه این انصاف است نزد خدا كه عذاب‌كنندگانِ شما را عذاب دهد. 7 و شما را كه عذاب می‌كشید با ما راحت بخشد در هنگامی كه عیسی سرور از آسمان با فرشتگان قو‌ّت خود ظهور خواهد نمود 8 در آتش مشتعل و انتقام خواهد كشید از آنانی كه خدا را نمی‌شناسند و انجیل سرور ما عیسی مسیح را اطاعت نمی‌كنند 9 كه ایشان به قصاص هلاكت جاودانی خواهند رسید از حضور سرور و جلال قو‌ّت او 10 هنگامی كه آید تا در مقد‌ّسان خود جلال یابد و در همة ایمانداران از او تعجب كنند در آنروز زیرا كه شما شهادت ما را تصدیق كردید.

11 و برای این هم پیوسته بجهت شما دعا میكنیم كه خدای ما شما را مستحق‌ّ این دعوت شمارد و تمام مسر‌ّت نیكویی و عمل ایمانرا با قو‌ّت كامل گرداند 12 تا نام سرور ما عیسی مسیح در شما تمجید یابد و شما در وی بحسب فیض خدای ما و عیسی مسیحسرور.

دو‌ّم تسالونیكیان فصل 2

 

1 اما ای برادران از شما استدعا میكنیم دربارة آمدن سرور ما عیسی مسیح و جمع شدن ما به نزد او 2 كه شما از هوش خود بزودی متزلزل نشوید و مضطرب نگردید نه از روح و نه از كلام و نه از رساله‌ای كه گویا از ما باشد بدین مضمون كه روز یَهُوَه رسیده است. 3 زنهار كسی به هیچ‌وجه شما را نفریبد زیرا كه تا آن ارتداد اول واقع نشود و آن مرد شریر یعنی فرزند هلاكت ظاهر نگردد آنروز نخواهد آمد 4 كه او مخالفت میكند و خود را بلندتر میسازد از هرچه به خدا یا به معبود مسمی شود بحد‌ّی كه مثل خدا در هیكل خدا نشسته خود را می‌نماید كه خداست.

5 آیا یاد نمیكنید كه هنگامی كه هنوز نزد شما می‌بودم اینرا به شما میگفتم؟ 6 و الآن آنچه را كه مانع است میدانید تا او در زمان خود ظاهر بشود. 7 زیرا كه آن سر‌ّ بی‌دینی الآن عمل میكند فقط تا وقتی كه آنكه تا به حال مانع است از میان برداشته شود. 8 آنگاه آن بی‌دین ظاهرخواهد شد كه عیسی سرور او را به نَفَس دهان خود هلاك خواهد كرد و به تجلّی ظهورِ خویش او را نابود خواهد ساخت 9 كه ظهور او بعمل شیطان است با هر نوع قو‌ّت و آیات و عجایب دروغ 10 و به هر قسم فریب ناراستی برای هالكین از آنجا كه محبت راستی را نپذیرفتند تا نجات یابند. 11 و بدین جهت خدا به ایشان عمل گمراهی میفرستد تا دروغ را باور كنند 12 و تا فتوایی شود بر همة كسانی كه راستی را باور نكردند بلكه به ناراستی شاد شدند.

13 اما ای برادران و ای عزیزان‌ِ یَهُوَه می‌باید ما همیشه برای شما خدا را شكر نماییم كه از ابتدا خدا شما را برگزید برای نجات به تقدیس روح و ایمانِ به راستی. 14 و برای آن شما را دعوت كرد بوسیلة بشارت ما برای تحصیل جلال سرور ما عیسی مسیح. 15 پس ای برادران استوار باشید و آن روایات را كه خواه از كلام و خواه از رسالة ما آموخته‌اید نگاه دارید. 16 و خود سرور ما عیسی مسیح و خدا و پدر ما كه ما را محبت نمود و تسلّی ابدی و امید نیكو را به فیض خود به ما بخشید 17 دلهای شما را تسلّی عطا كناد و شما را در هر فعل و قول نیكو استوار گرداناد.

دو‌ّم تسالونیكیان فصل 3

 

1 خلاصه ای برادران برای ما دعا كنید تا كلام یَهُوَه جاری شود و جلال یابد چنانكه در میان شما نیز 2 و تا از مردم ناشایستة شریر برهیم زیرا كه همه را ایمان نیست. 3 اما امین است آن سروری كه شما را استوار و از شریر محفوظ خواهد ساخت. 4 اما بر شما در سرور اعتماد داریم كه آنچه به شما امر كنیم بعمل می‌آورید و نیز خواهید آورد. 5 و سرور دلهای شما را به محبت خدا و به صبر مسیح هدایت كناد.

 

6 ولی ای برادران شما را به نام سرور خود عیسی مسیح حكم میكنیم كه از هر برادری كه بی‌نظم رفتار میكند و نه برحسب آن قانونی كه از ما یافته‌اید اجتناب نمایید. 7 زیرا خود آگاه هستید كه به چه قسم به ما اقتدا می‌باید نمود چونكه در میان شما بی‌نظم رفتار نكردیم 8 و نان هیچكس را مفت نخوردیم بلكه به محنت و مشقّت شبانه‌روز به كار مشغول می‌بودیم تا بر احدی از شما بار ننهیم. 9 نه آنكه اختیار نداریم بلكه تا خود را نمونه برای شما سازیم تا به ما اقتدا نمایید. 10 زیرا هنگامی كه نزد شما هم می‌بودیم اینرا به شما امر فرمودیم كه اگر كسی خواهد كار نكند خوراك هم نخورد. 11 زیرا شنیدیم كه بعضی در میان شما بی‌نظم رفتار میكنند كه كاری نمیكنند بلكه فضول هستند. 12 اما چنین اشخاص را در سرور ما عیسی مسیح حكم و نصیحت میكنیم كه به آرامی كار كرده نان خود را بخورند. 13 اما شما ای برادران از نیكوكاری خسته خاطر مشوید. 14 ولی اگر كسی سخن ما را در این رساله اطاعت نكند بر او نشانه گذارید و با وی معاشرت مكنید تا شرمنده شود. 15 اما او را دشمن مشمارید بلكه چون برادر او را تنبیه كنید.

 

 

16 اما خود سرور سلامتی شما را پیوسته در هر صورت سلامتی عطا كناد و سرور با همگی شما باد. 17 تحیت به دست من پولس كه علامت در هر رساله است بدینطور مینویسم: 18 فیض سرور ما عیسی مسیح با جمیع شما باد. آمین.

انجیل

دسته بندي: کتاب انلاین,کتاب عهد عتیق و جدید,
مطالب مرتبط :

ارسال نظر

کد امنیتی رفرش

مطالب تصادفي

مطالب پربازديد