فوج

شكر میكنم سرور خود مسیح عیسی را كه مرا تقویت داد چونكه امین شمرده
امروز چهارشنبه 30 خرداد 1403
تبليغات تبليغات

انجیل_او‌ّل تیموتاؤس,1_timothy

15- او‌ّل تیموتاؤس

نویسنده: پولس

محل نگارش: مكادونیه

مربوط به تاریخ: ــــــــــــــ

اتمام نگارش: 61-64 د.م

 

او‌ّل تیموتاؤس فصل 1

1 پولس رسول عیسی مسیح به حكم نجات‌دهندة ما خدا و مسیح عیسی سرور كه امید ما است

2 به فرزند حقیقی خود در ایمان تیموتاؤس. فیض و رحم و سلامتی از جانب خدای پدر و سرور ما مسیح عیسی بر تو باد.

 

3 چنانكه هنگامی كه عازم مكادونیه بودم به شما التماس نمودم كه در اَفَسس بمانی تا بعضی را امر كنی كه تعلیمی دیگر ندهند 4 و افسانه‌ها و نسب‌نامه‌های نامتناهی را اِصغا ننمایند كه اینها مباحثات را نه آن تعمیر الهی را كه در ایمان است پدید می‌آورد. 5 اما غایتِ حكم محبت است از دل پاك و ضمیر صالح و ایمان بی‌ریا. 6 كه از این امور بعضی منحرف گشته به بیهوده‌گویی توجه نموده‌اند 7 و میخواهند معلمان شریعت بشوند و حال آنكه نمی‌فهمند آنچه میگویند و نه آنچه به تأكید اظهار می‌نمایند.

8 لیكن میدانیم كه شریعت نیكو است اگر كسی آنرا برحسب شریعت بكار بر‌‌َد. 9 و این بداند كه شریعت بجهت عادل موضوع نمیشود بلكه برای سركشان و طاغیان و بی‌دینان و گناهكاران و ناپاكان و حرامكاران و قاتلان پدر و قاتلان مادر و قاتلان مردم 10 و زانیان و لو‌ّاطان و مردم دزدان و دروغگویان و قسم دروغ‌خوران و برای هر عمل دیگری كه برخلاف تعلیم صحیح باشد 11 برحسب انجیل جلال خدای متبارك كه به من سپرده شده است.

 

12 و شكر میكنم سرور خود مسیح عیسی را كه مرا تقویت داد چونكه امین شمرده به این خدمتم ممتاز فرمود 13 كه سابقاَ كفرگو و مضّر و سقَط‌گو بودم لیكن رحم یافتم از آنرو كه از جهالت در بی‌ایمانی كردم. 14 اما فیض سرور ما بینهایت افزود با ایمان و محبتی كه در مسیح عیسی است.

15 این سخن امین است و لایق قبول تام‌ّ كه مسیح عیسی به دنیا آمد تا گناهكاران را نجات بخشد كه من بزرگترین آنها هستم. 16 بلكه از این جهت بر من رحم شد تا اول در من مسیح عیسی كمال حلم را ظاهر سازد تا آنانی را كه بجهت حیات جاودانی به وی ایمان خواهند آورد نمونه باشم. 17 باری پادشاه سرمدی و باقی و نادیده را خدای حكیم وحید را اکرام و جلال تا ابدالآباد باد. آمین.

18 ای فرزند تیموتاؤس این وصیت را به تو می‌سپارم برحسب نبو‌ّتهایی كه سابقاَ بر تو شد تا در آنها جنگ نیكو كنی 19 و ایمان و ضمیر صالح را نگاه داری كه بعضی این را از خود دور انداخته مر ایمان را شكسته كشتی شدند. 20 كه از آن جمله هیمیناؤس و اسكندر میباشند كه ایشانرا به شیطان سپردم تا تأدیب شده دیگر كفر نگویند.

او‌ّل تیموتاؤس فصل 2

 

1 پس از همه چیز اول سفارش میكنم كه صلوات و دعاها و مناجات و شكرها را برای جمیع مردم بجا آورند 2 بجهت پادشاهان و جمیع صاحبان منصب تا به آرامی و استراحت و با كمال دینداری و وقار عمر خود را بسر بریم. 3 زیرا كه این نیكو و پسندیده است در حضور نجات‌دهندة ما خدا 4 كه میخواهد جمیع مردم نجات یابند و به معرفت راستی گرایند. 5 زیرا خدا واحد است و در میان خدا و انسان یك متوسطی است یعنی انسانی كه مسیح عیسی باشد 6 كه خود را در راه همه فدا داد شهادتی در زمان معین. 7 و برای این من واعظ و رسول و معلّم امتها در ایمان و راستی مقر‌ّر شدم. در مسیح راست میگویم و دروغ نی.

8 پس آرزوی این دارم كه مردان دستهای مقد‌ّس را بدون غیظ و جدال برافراخته در هرجا دعا كنند. 9 و همچنین زنان خویشتنرا بیارایند به لباس مزین به حیا و پرهیز نه به زلفها و طلا و مروارید و رخت گرانبها 10 بلكه چنانكه زنانی را می‌شاید كه دعوی دینداری میكنند به اعمال صالحه. 11 زن با سكوت. به كمال اطاعت تعلیم گیرد. 12 و زن را اجازت نمی‌دهم كه تعلیم دهد یا بر شوهر مسلّط شود بلكه در سكوت بماند. 13 زیرا كه آدم اول ساخته شد و بعد حو‌ّا. 14 و آدم فریب نخورد بلكه زن فریب خورده در تقصیر گرفتار شد. 15 اما به زاییدن رستگار خواهد شد اگر در ایمان در محبت و قد‌ّوسیت و تقوا ثابت بمانند.

او‌ّل تیموتاؤس فصل 3

 

1 این سخن امین است كه اگر كسی منصب اسقفی را بخواهد كار نیكو می‌طلبد. 2 پس اسقف باید بی‌ملامت و صاحب یك زن و هشیار و خردمند و صاحب نظام و مهمان‌نواز و راغب به تعلیم باشد 3 نه میگسار یا زننده یا طماع سود قبیح بلكه حلیم و نه جنگجو و نه زرپرست. 4 مد‌َبر اهل خانة خود به نیكویی و فرزندان خویشرا در كمال وقار مطیع گرداند 5 زیرا هرگاه كسی نداند كه اهل خانة خود را تدبیر كند چگونه جماعت خدا را نگاهبانی می‌نماید؟ 6 و نه جدید‌الایمان كه مبادا غرور كرده به حكم ابلیس بیفتد. 7 اما لازم است كه نزد آنانی كه خارجند هم نیك‌نام باشد كه مبادا در رسوایی و دام ابلیس گرفتار شود.

8 همچنین شماسان باوقار باشند نه دو زبان و نه راغب به شراب زیاده و نه طماعِ سود قبیح 9 دارندگان سر‌ّ ایمان در ضمیر پاك. 10 اما باید اول ایشان آزموده شوند و چون بی‌عیب یافت شدند كار شماسی را بكنند. 11 و به همینطور زنان نیز باید باوقار باشند و نه غیبت‌گو بلكه هشیار و در هر امری امین. 12 و شماسان صاحب یك زن باشند و فرزندان و اهل خانة خویش را نیكو تدبیر نمایند 13 زیرا آنانی كه كار شماسی را نیكو كرده باشند درجة خوب برای خویشتن تحصیل میكنند و جلادت كامل در ایمانی كه به مسیح عیسی است.

14 اینرا به تو می‌نویسم به امید آنكه بزودی نزد تو آیم. 15 لیكن اگر تأخیر اندازم تا بدانی كه چگونه باید در خانة خدا رفتار كنی كه جماعت خدای حی‌ّ و ستون و بنیاد راستی است. 16 و بالاجماع سر‌ّ دینداری عظیم است كه او در جسم ظاهر شد و در روح تصدیق كرده شد و به فرشتگان مشهود گردید و به امتها موعظه كرده و در دنیا ایمان آورده و به جلال بالا برده شد.

او‌ّل تیموتاؤس فصل 4

 

1 و لیكن روح صریحاَ میگوید كه در زمان آخر بعضی از ایمان برگشته به ارواح مضِل‌ّ و تعالیم شیاطین اِصغا خواهند نمود 2 به ریاكاری دروغگویان كه ضمایر خود را داغ كرده‌اند 3 كه از مزاوجت منع میكنند و حكم می‌نمایند به احتراز از خوراكهایی كه خدا آفرید برای مؤمنین و عارفینِ حق‌ّ تا آنها را به شكرگزاری بخورند. 4 زیرا كه هر مخلوق خدا نیكو است و هیچ چیز را رد‌ّ نباید كرد اگر به شكرگزاری پذیرند 5 زیرا كه از كلامِ خدا و دعا تقدیس میشود.

6 اگر این امور را به برادران بسپاری خادم نیكوی مسیح عیسی خواهی بود تربیت یافته در كلام ایمان و تعلیم خوب كه پیروی آنرا كرده‌ای. 7 لیكن از افسانه‌های حرام عجوزها احترازنما و در دینداری ریاضت بكش. 8 كه ریاضت بدنی اندك فایده ای دارد لیكن دینداری برای هرچیز مفید است كه وعدة زندگی حال و آینده را دارد.

9 این سخن امین است و لایق قبول تام‌ّ 10 زیرا كه برای این زحمت و بی‌احترامی می‌كشیم زیرا امید داریم به خدای زنده كه جمیع مردمان علی‌الخصوص مؤمنین را نجات‌دهنده است.

11 این امور را حكم و تعلیم فرما. 12 هیچكس جوانی تو را حقیر نشمارد بلكه مؤمنین را در كلام و سیرت و محبت و ایمان و عصمت نمونه باش. 13 تا مادامی كه نه آیم خود را به قرائت و نصیحت و تعلیم بسپار. 14 زنهار از آن كرامتی كه در تو است كه بوسیلة نبو‌ّت با نهادن دستهای كشیشان به تو داده شد بی‌اعتنایی منما. 15 در این امور تأمل نما و در اینها راسخ باش تا ترقّی تو بر همه ظاهر شود. 16 خویشتنرا و تعلیم را احتیاط كن و در این امور قائم باش كه هرگاه چنین‌كنی خویشتنرا و شنوندگان خویشرا نیز نجات خواهی داد.

او‌ّل تیموتاؤس فصل 5

 

1 مرد پیر را توبیخ منما بلكه چون پدر او را نصیحت كن و جوانان را چون برادران 2 زنان پیر را چون مادران و زنان جوانرا مثل خواهران با كمال عفّت 3 بیوه‌زنان را اگر فی‌الحقیقت بیوه باشند محترم‌دار. 4 اما اگر بیوه‌زنی فرزندان یا نواده‌ها دارد آموخته بشوند كه خانة خود را با دینداری نگاه دارند و حقوق اجداد خود را ادا كنند كه این در حضور خدا نیكو و پسندیده است. 5 اما زنی كه فی‌الحقیقت بیوه و بی‌كس است به خدا امیدوار است و در صلوات و دعاها شبانه‌روز مشغول می‌باشد. 6 لیكن زن عیاش در حال حیات مرده است. 7 و به این معانی امر فرما تا بی‌ملامت باشند. 8 ولی اگر كسی برای خویشان و علی‌الخصوص اهل خانة خود تدبیر نكند منكر ایمان و پست‌تر از بی‌ایمان است.

9 بیوه‌زنی كه كمتر از شصت ساله نباشد و یك شوهر كرده باشد باید نام او ثبت گردد 10 كه در اعمال صالح نیك‌نام باشد اگر فرزندان را پرورده و غُر‌َبا را مهمانی نموده و پایهای مقد‌ّسین را شسته و زحمتكشان را اعانتی نموده و هركار نیكو را پیروی كرده باشد. 11 اما بیوه‌های جوانتر از اینرا قبول مكن زیرا كه چون از مسیح سركش شوند خواهش نكاح دارند 12 و ملزم میشوند از اینكه ایمان نخست را برطرف كرده‌اند 13 و علاوه بر این خانه به خانه گردش كرده آموخته میشوند كه بیكار باشند و نه فقط بیكار بلكه بیهوده‌گو و فضول هم كه حرفهای ناشایسته میزننند. 14 پس رأی من اینست كه زنان جوان نكاح شوند و اولاد بزایند و كدبانو شوند و خصم را مجال مذمت ندهند 15 زیرا كه بعضی برگشتند به عقب شیطان. 16 اگر مرد یا زنِ مؤمن بیوه‌ها دارد ایشانرا بپرورد و بار بر جماعت ننهد تا آنانی را كه فی‌الحقیقت بیوه باشند پرورش نماید.

17 كشیشانی كه نیكو پیشوایی كرده‌اند مستحق‌ّ حرمت مضاعف می‌باشند علی‌الخصوص آنانی كه در كلام و تعلیم محنت می‌كشند. 18 زیرا كتاب میگوید: “گاو را وقتیكه خرمن را خرد میكند دهن مبند” و “مزدور مستحق‌ّ اجرت خود است”. 19 اد‌ّعایی بر یكی از كشیشان جز به زبان دو یا سه شاهد مپذیر. 20 آنانی كه گناه كنند پیش همه توبیخ فرما تا دیگران بترسند.

21 در حضور خدا و مسیح عیسی و فرشتگان برگزیده تو را قسم میدهم كه این امور را بدون غرض نگاهداری و هیچ كاری از روی طرفداری مكن. 22 و دستها بزودی بر هیچكس مگذار و در گناهان دیگران شریك مشو بلكه خود را طاهر نگاه دار.

23 دیگر آشامندة آب فقط مباش بلكه بجهت شكمت و ضعفهای بسیار خود شرابی كم میل فرما.

24 گناهان بعضی آشكار است و پیش روی ایشان به داوری می‌خرامد اما بعضی را تعاقب میكند. 25 و همچنین اعمال نیكو واضح است و آنهایی كه دیگرگون باشد نتوان مخفی داشت.

او‌ّل تیموتاؤس فصل 6

1 آنانی كه غلامان زیر یوغ می‌باشند سروریان خویشرا لایق كمال احترام بدانند كه مبادا نام و تعلیم خدا بد گفته شود. 2 اما كسانی كه سروریان مؤمن دارند ایشانرا تحقیر ننمایند از آنجا كه برادرانند بلكه بیشتر خدمت كنند از آنرو كه در این احسان مشاركند مؤمن و محبوبند.

 

و به این معانی تعلیم و نصیحت فرما 3 و اگر كسی بطور دیگر تعلیم دهد و كلام صحیح سرور ما عیسی مسیح و آن تعلیمی را كه به طریق دینداری است قبول ننماید 4 از غرور مست شده هیچ نمیداند بلكه در مباحثات و مجادلات دیوانه گشته است كه از آنها پدید می‌آید حسد و نزاع و كفر و ظنون شر‌ّ 5 و منازعات مردم فاسد‌العقل و مرتد‌ّ از حق‌ّ كه می‌پندارند دینداری سود است. از چنین اشخاص اعراض نما.

6 لیكن دینداری با قناعت سود عظیمی است. 7 زیرا كه در این دنیا هیچ نیاوردیم و واضح است كه از آن هیچ نمیتوانیم برد. 8 پس اگر خوراك و پوشاك داریم به آنها قانع خواهیم بود. 9 اما آنانی كه میخواهند دولتمند شوند گرفتار میشوند در تجربه و دام و انواع شهوات بی‌فهم و مضر‌ّ كه مردم را به تباهی و هلاكت غرق میسازند. 10 زیرا كه طمع ریشة همة بدیها است كه بعضی چون در پی آن می‌كوشیدند از ایمان گمراه گشته خود را به اقسام دردها سفتند.

 

11 ولی تو ای مرد خدا از اینها بگریز و عدالت و دینداری و ایمان و محبت و صبر و تواضع را پیروی نما. 12 و جنگ نیكوی ایمانرا بكن و بدست آور آن حیات جاودانی را كه برای آن دعوت شدی و اعتراف نیكو كردی در حضور گواهان بسیار. 13 تو را وصیت میكنم به حضور آن خدایی كه همه را زندگی می‌بخشد و مسیح عیسی كه در پیش پنطیوس پیلاطُس اعتراف نیكو نمود 14 كه تو وصیت را بی‌داغ و ملامت حفظ كن تا به ظهور سرور ما عیسی مسیح. 15 كه آنرا متبارك و قادر وحید و ملك‌الملوك و رب‌ّالارباب در زمان معین به ظهور خواهد آورد. 16 كه تنها لایموت و ساكن در نوری است كه نزدیك آن نتوان شد و احدی از انسان او را ندیده و نمیتواند دید. او را تا ابدالآباد اکرام و قدرت باد. آمین.

17 دولتمندان این جهان را امر فرما كه بلند پروازی نكنند و به دولت ناپایدار امید ندارند بلكه به خدای زنده كه همه چیز را دولتمندانه برای تمتع به ما عطا میكند 18 كه نیكوكار بوده در اعمال صالحه دولتمند و سخی و گشاده‌دست باشند 19 و برای خود اساس نیكو بجهت عالم آینده نهند تا حیات جاودانی را بدست آرند.

20 ای تیموتاؤس تو آن امانت را محفوظ دار و از بیهوده‌گویی‌های حرام و از مباحثات معرفت دروغ اعراض نما 21 كه بعضی چون اد‌ّعای آن كردند از ایمان منحرف گشتند. فیض با تو باد. آمین.

 

16- دو‌ّم تیموتاؤس

نویسنده: پولس

محل نگارش: روم

مربوط به تاریخ: ــــــــــــــ

اتمام نگارش: 65 د.م

 

دوم تیموتاؤس فصل 1

1 پولس به ارادة خدا رسولِ مسیح عیسی برحسب وعدة حیاتی كه در مسیح عیسی است

2 فرزند حبیب خود تیموتاؤس را فیض و رحمت و سلامتی از جانب خدای پدر و سرور ما عیسی مسیح باد.

 

3 شكر میكنم آن خدایی را كه از اجداد خود به ضمیر خالص بندگی او را میكنم چونكه دائماَ در دعاهای خود تو را شبانه‌روز یاد میكنم 4 و مشتاق ملسرورت تو هستم چونكه اشكهای تو را بخاطر میدارم تا از خوشی سیر شوم. 5 زیرا كه یاد میدارم ایمان بی‌ریای تو را كه نخست در جد‌ّه‌ات لوئیس و مادرت افنیكی ساكن میبود و مرا یقین است كه در تو نیز هست. 6 لهذا بیاد تو می‌آورم كه آن عطای خدا را كه بوسیلة گذاشتن دستهای من بر تو است برافروزی. 7 زیرا خدا روح جبن را به ما نداده است بلكه روح قو‌ّت و محبت و تأدیب را.

8 پس از شهادت سرور ما عار مدار و نه از من كه اسیر او می‌باشم بلكه در زحمات انجیل شریك باش برحسب قو‌ّت خدا 9 كه ما را نجات داد و به دعوت مقد‌ّس خواند نه به حسب اعمال ما بلكه برحسب ارادة خود و آن فیضی كه قبل از قدیم‌الایام در مسیح عیسی به ما عطا شد. 10 اما الحال آشكار گردید به ظهور نجات‌دهندة ما عیسی مسیح كه موت را نیست ساخت و حیات و بی‌فسادی را روشن گردانید بوسیلة انجیل 11 كه برای آن من واعظ و رسول و معلّمِ امتها مقر‌ّر شده‌ام. 12 و از این جهت این زحمات را می‌كشم بلكه عار ندارم چون میدانم به كِه ایمان آوردم و مرا یقین است كه او قادر است كه امانت مرا تا به آنروز حفظ كند.

13 نمونه‌ای بگیر از سخنان صحیح كه از من شنیدی در ایمان و محبتی كه در مسیح عیسی است. 14 آن امانت نیكو را بوسیلةروح القدسكه در ما ساكن است حفظ كن. 15 از این آگاه هستی كه همة آنانی كه در آسیا هستند از من رخ تافته‌اند كه از آنجمله فیجِلُس و هرموجنِس می‌باشند.

16 سرور اهل خانة آُنیسیفور‌ُس را ترحم كند زیرا كه او بارها دل مرا تازه كرد و از زنجیر من عار نداشت 17 بلكه چون به روم رسید مرا به كوشش بسیار تفحص كرده پیدا نمود. 18 (سرور بدو عطا كناد كه در آنروز در حضور یَهُوَه رحمت یابد.) و خدمتهایی را كه در اَفَسس كرد تو بهتر میدانی.

دوم تیموتاؤس فصل 2

1 پس تو ای فرزند من در فیضی كه در مسیح عیسی است زورآور باش. 2 و آنچه به شهود بسیار از من شنیدی به مردمان امین بسپار كه قابل تعلیم دیگران هم باشند. 3 چون سپاهی نیكوی مسیح عیسی در تحمل زحمات شریك باش. 4 هیچ سپاهی خود را در امور روزگار گرفتار نمیسازد تا رضایت آنكه او را سپاهی ساخت بجوید. 5 و اگر كسی نیز پهلوانی كند تاج را بدو نمی‌دهند اگر به قانون پهلوانی نكرده باشد. 6 برزگری كه محنت می‌كشد باید او‌ّل نصیبی از حاصل ببرد. 7 در آنچه میگویم تفكّر كن زیرا سرور تو را در همه چیز فهم خواهد بخشید.

8 عیسی مسیح را بخاطر دار كه از نسل داود بوده از مردگان برخاست برحسب بشارت من 9 كه در آن چون بدكار تا به بندها زحمت می‌كشم لیكن كلام خدا بسته نمیشود. 10 و از این جهت همة زحمات را بخاطر برگزیدگان متحمل میشوم تا ایشان نیز نجاتی را كه در مسیح عیسی است با جلال جاودانی تحصیل كنند. 11 این سخن امین است زیرا اگر با وی مردیم با او زیست هم خواهیم كرد. 12 و اگر تحمل كنیم با او سلطنت هم خواهیم كرد و هرگاه او را انكار كنیم او نیز ما را انكار خواهد كرد. 13 اگر بی‌ایمان شویم او امین می‌ماند زیرا خود را انكار نمیتواند نمود.

 

14 این چیزها را به یاد ایشان‌آور و در حضور خدا قدغن فرما كه مجادله نكنند زیرا هیچ سود نمی‌بخشد بلكه باعث هلاكت شنوندگان می‌باشند. 15 و سعی كن كه خود را مقبول خدا سازی عاملی كه خجل نشود و كلام خدا را بخوبی انجام دهد. 16 و از یاوه‌گویی‌های حرام اعراض نما زیرا كه تا به فزونی بی‌دینی ترقّی خواهد كرد. 17 و كلام ایشان چون آكله میخورد و از آنجمله هیمیناؤس و فِلیطُس می‌باشند 18 كه ایشان از حق‌ّ برگشته میگویند كه قیامت الآن شده است و بعضی را از ایمان منحرف میسازند. 19 و لیكن بنیادِ ثابتِ خدا قائم است و این مهر را دارد كه “یَهُوَه كسان خود را میشناسد” و “هركه نام یَهُوَهرا خواند از ناراستی كناره جوید.” 20 اما در خانة بزرگ نه فقط ظروف طلا و نقره می‌باشد بلكه چوبی و گلی نیز اما آنها برای عز‌ّت و اینها برای ذلّت. 21 پس اگر كسی خویشتنرا از اینها طاهر سازد ظرف عز‌ّت خواهد بود مقد‌ّس و نافع برای مالك خود و مستعد برای هر عمل نیكو.

22 اما از شهوات جوانی بگریز و با آنانی كه از قلب خالص نام سرور را میخوانند عدالت و ایمان و محبت و سلامتی را تعاقب نما. 23 لیكن از مسائل بیهوده و بی‌تأدیب اعراض نما چون میدانی كه نزاعها پدید می‌آورد. 24 اما بندة خدا نباید نزاع كند بلكه با همه كس ملایم و راغب به تعلیم و صابر در مشقّت باشد 25 و با حلم مخالفین را تأدیب نماید كه شاید خدا ایشانرا توبه بخشد تا راستی را بشناسند. 26 تا از دام ابلیس باز به هوش آیند كه به حسب ارادة او صید او شده‌اند.

دوم تیموتاؤس فصل 3

 

1 اما اینرا بدان كه در ایام آخر زمانهای سخت پدید خواهد آمد 2 زیرا كه مردمان خودپرست خواهند بود و طماع و لاف‌زن و متكبر و بدگو و نامطیع والدین و ناسپاس و ناپاك 3 و بی‌الفت و كینه‌دل و غیبت‌گو و ناپرهیز و بی‌مرو‌ّت و متنفر از نیكویی 4 و خیانتكار و تندمزاج و مغرور كه عشرت را بیشتر از خدا دوست میدارند 5 كه صورت دینداری دارند لیكن قو‌ّت آنرا انكار میكنند. از ایشان اعراض نما. 6 زیرا كه از اینها هستند آنانی كه به حیله داخل خانه‌ها گشته زنان كم‌عقل را اسیر میكنند كه بار گناهانرا می‌كشند و به انواع شهوات ربوده میشوند. 7 و دائماَ تعلیم میگیرند لكن هرگز به معرفت راستی نمیتوانند رسید. 8 و همچنان كه ینِّیس و یمبریس با موسی مقاومت كردند ایشان نیز با راستی مقاومت میكنند كه مردم فاسد‌العقل و مردود از ایمانند. 9 لیكن بیشتر ترقّی نخواهند كرد زیرا كه حماقت ایشان بر جمیع مردم واضح خواهد شد چنانكه حماقت آنها نیز شد.

 

10 لیكن تو تعلیم و سیرت و قصد و ایمان و حلم و محبت و صبر مرا پیروی نمودی 11 و زحمات و آلامِ مرا مثل آنهایی كه در انطاكیه و ایقونیه و لِستَر‌َه بر من واقع شد چگونه زحمات را تحمل مینمودم و سرور مرا از همه رهایی داد. 12 و همه كسانی كه میخواهند در مسیح عیسی به دینداری زیست كنند زحمت خواهند كشید. 13 لیكن مردمان شریر و دغاباز در بدی ترقّی خواهند كرد كه فریبنده و فریب‌خورده میباشند. 14 اما تو در آنچه آموختی و ایمان آوردی قایم باش چونكه میدانی از چه كسان تعلیم یافتی 15 و اینكه از طفولیت كتب مقد‌ّسه را دانسته‌ای كه میتواند تو را حكمت آموزد برای نجات بوسیلة ایمانی كه بر مسیح عیسی است. 16 تمامی كتب از الهام خداست و بجهت تعلیم و تنبیه و اصلاح و تربیت در عدالت مفید است 17 تا مرد خدا كامل و بجهت هر عمل نیكو آراسته بشود.

دوم تیموتاؤس فصل 4

1 تو را در حضور خدا و مسیح عیسی كه بر زندگان و مردگان داوری خواهد كرد قسم میدهم و به ظهور و ملكوت او 2 كه به كلام موعظه كنی و در فرصت و غیر فرصت مواظب باشی و تنبیه و توبیخ و نصیحت نمایی باكمال تحمل و تعلیم. 3 زیرا ایامی می‌آید كه تعلیم صحیح را متحمل نخواهند شد بلكه برحسب شهوات خود خارش گوشها داشته معلّمان را بر خود فراهم خواهند آورد 4 و گوشهای خود را از راستی برگردانیده بسوی افسانه‌ها خواهند گرایید. 5 لیكن تو در همه چیز هشیار بوده متحمل زحمات باش و عملِ مبشّر را بجا آور و خدمت خود را به كمال رسان.

6 زیرا كه من الآن ریخته میشوم و وقت رحلت من رسیده است. 7 به جنگِ نیكو جنگ كرده‌ام و دورة خود را به كمال رسانیده ایمانرا محفوظ داشته‌ام. 8 بعد از این تاج عدالت برای من حاضر شده است كه سرور داورِ عادل در آنروز به من خواهد داد و نه به من فقط بلكه نیز به همة كسانی كه ظهور او را دوست میدارند.

9 سعی كن كه بزودی نزد من آیی 10 زیرا كه دیماس برای محبت این جهانِ حاضر مرا ترك كرده به تَسالونیكی رفته است و كَرِیسكیس به غلاطیه و تیطُس به دلماطیه. 11 لوقا تنها با من است. مرقس را برداشته با خود بیاور زیرا كه مرا بجهت خدمت مفید است. 12 اما تیخیكُس را به اَفَسس فرستادم. 13 ردایی را كه در تروآس نزد كرپس گذاشتم وقت آمدنت بیاور و كتب را نیز و خصوصاَ رقوق را. 14 اسكندر مِسگر با من بسیار بدیها كرد. یَهُوَه او را بحسب افعالش جزا خواهد داد. 15 و تو هم از او باحذر باش زیرا كه با سخنان ما بشد‌ّت مقاومت نمود. 16 در محاجة او‌ّلِ من هیچكس با من حاضر نشد بلكه همه مرا ترك كردند. مبادا كه این بر ایشان محسوب شود. 17 لیكن سرور با من ایستاده به من قو‌ّت داد تا موعظه بوسیلة من به كمال رسد و تمامی امتها بشنوند و از دهان شیر رستم. 18 و سرور مرا از هر كار بد خواهد رهانید و تا به ملكوت آسمانی خود نجات خواهد داد. او را تا ابدالآباد جلال باد. آمین.

 

 

19 فِرِسكا و اَكیلا و اهل خانة اُنیسیفور‌ُس را سلام رسان. 20 اَر‌َستُس در قُرِنتُس ماند اما تَر‌ُفیمس را در میلیتُس بیمار واگذاردم. 21 سعی كن كه قبل از زمستان بیایی. اَفبولُس و پودِیس و لینُس و كَلادیه و همة برادران تو را سلام میرسانند. 22 عیسی مسیح سرور با روح تو باد. فیض بر شما باد. آمین.

دسته بندي: کتاب انلاین,کتاب عهد عتیق و جدید,
مطالب مرتبط :

ارسال نظر

کد امنیتی رفرش

مطالب تصادفي

مطالب پربازديد