فوج

امید كامل آن فیضی را كه در مكاشفة عیسی مسیح به شما عطا خواهد
امروز جمعه 22 تیر 1403
تبليغات تبليغات

انجیل_21- او‌ّل پطرس,1_peter

21- او‌ّل پطرس

نویسنده: پطرس رسول

محل نگارش: بابل

مربوط به تاریخ: ــــــــــــ

اتمام نگارش: 62 تا 64 د.م

 

اول پطرس فصل 1

 

1 پطرس رسول عیسی مسیح

به غریبانی كه پراكنده‌اند در پنطُس و غَلاطیه و قَپدوقیه و آسیا و بطانیه 2 برگزیدگان برحسب علم سابق خدای پدر به تقدیس روح برای اطاعت و پاشیدن خون عیسی مسیح.

فیض و سلامتی برشما افزون باد

 

3 متبارك بادخدا و پدر سرور ما عیسی مسیح كه بحسب رحمت عظیم خود ما را بوساطت برخاستنِ عیسی مسیح از مردگان از نو تولید نمود برای امید زنده 4 بجهت میراث بی‌فساد و بی‌آلایش و ناپژمرده كه نگاه داشته شده است در آسمان برای شما 5 كه به قو‌ّت خدا محروس هستید به ایمان برای نجاتی كه مهیا شده است تا در ایام آخر ظاهر شود. 6 و در آن وجد می‌نمایید هرچند در حال اندكی از راه ضرورت در تجربه‌های گوناگون محزون شده‌اید 7 تا آزمایشِ ایمانِ شما كه از طلای فانی با آزموده شدن در آتش گرانبهاتر است برای تسبیح و جلال و اکرام یافت شود در حین ظهور عیسی مسیح. 8 كه او را اگر چه ندیده‌اید محبت می‌نمایید و الآن اگر چه او را نمی‌بینید لكن بر او ایمان آورده وجد می‌نمایید با خر‌ّمی‌ای كه نمیتوان بیان كرد و پر از جلال است. 9 و انجام ایمان خود یعنی نجات‌ِ جانِ خویشرا می‌یابید. 10 كه دربارة این نجات انبیایی كه از فیضی كه برای شما مقر‌ّر بود اِخبار نمودند تفتیش و تفحص میكردند 11 و دریافت می‌نمودند كه كدام و چگونه زمان است كه روح مسیح كه در ایشان بود از آن خبر میداد چون از زحماتی كه برای مسیح مقر‌ّر بود و جلالهایی كه بعد از آنها خواهد بود شهادت میداد 12 و بدیشان مكشوف شد كه نه به خود بلكه به ما خدمت میكردند در آن اموری كه شما اكنون از آنها خبر یافته‌اید از كسانی كه بهروح القدسكه از آسمان فرستاده شده است بشارت داده‌اند و فرشتگان نیز مشتاق هستند كه در آنها نظر كنند.

 

13 لهذا كمر دلهای خود را ببندید و هشیار شده امید كامل آن فیضی را كه در مكاشفة عیسی مسیح به شما عطا خواهد شد بدارید. 14 و چون ابنای اطاعت هستید مشابه مشوید بدان شهواتی كه در ایام جهالت میداشتید. 15 بلكه مثل آن قد‌ّوس كه شما را خوانده است خودِ شما نیز در هر سیرت مقد‌ّس باشید. 16 زیرا مكتوب است “مقد‌ّس باشید زیرا كه من قد‌ّوسم.”

17 و چون او را پدر میخوانید كه بدون ظاهربینی برحسب اعمال هركس داوری می‌نماید پس هنگام غربت خود را با ترس صرف نمایید. 18 زیرا میدانید كه خریده شده‌اید از سیرتِ باطلی كه از پدران خود یافته‌اید نه به چیزهای فانی مثل نقره و طلا 19 بلكه به خون گرانبها چون خون بر‌ّة بی‌عیب و بی‌داغ یعنی خون مسیح 20 كه پیش از بنیاد عالم معین شد لكن در زمان آخر برای شما ظاهر گردید 21 كه بوساطت او شما بر آن خدایی كه او را از مردگان برخیزانید و او را جلال داد ایمان آورده‌اید تا ایمان و امید شما برخدا باشد.

22 چون نَفسهای خود را به اطاعت راستی طاهر ساخته‌اید تا محبت برادرانة بی‌ریا داشته باشید پس یكدیگر را از دل بشد‌ّت محبت بنمایید. 23 از آنرو كه تولّد تازه یافتید نه از تخم فانی بلكه از غیر فانی یعنی به كلام خدا كه زنده و تا ابدالآباد باقی است. 24 زیرا كه “هر بشری مانند گیاه است و تمام جلال او چون گُل گیاه. گیاه پژمرده شد و گُلش ریخت. 25 لكن كلمة یَهُوَه تا ابدالآباد باقی است.” و اینست آن كلامی كه به شما بشارت داده شده است.

اول پطرس فصل 2

1 لهذا هر نوع كینه و هر مكر و ریا و حسد و هر قسم بدگویی را ترك كرده 2 چون اطفال نوزاده مشتاق شیر روحانی و بی‌غشّ باشید تا از آن برای نجات نمو كنید 3 اگر فی‌الواقع چشیده‌اید كه سرور مهربان است.

 

4 و به او تقر‌ّب جسته یعنی به آن سنگ زندة رد‌ّ شدة از مردم لكن نزد خدا برگزیده و مكر‌ّم. 5 شما نیز مثل سنگهای زنده بنا كرده می‌شوید به عمارت روحانی و کهانت مقد‌ّس تا قربانیهای روحانی و مقبول خدا را بواسطة عیسی مسیح بگذرانید. 6 بنابراین در كتاب مكتوب است كه “اینك می‌نهم در صهیون سنگی سر زاویة برگزیده و مكر‌ّم و هركه به وی ایمان آو‌َر‌َد خجل نخواهد شد.”

7 پس شما را كه ایمان دارید اکرام است لكن آنانی را كه ایمان ندارند “آن سنگی كه معماران رد‌ّ كردند همان سر زاویه گردید.” 8 و “سنگ لغزش دهنده و صخرة مصادم” زیرا كه اطاعت كلام نكرده لغزش میخورند كه برای همین معین شده‌اند.

9 لكن شما قبیلة برگزیده و کهانت ملوكانه و امت مقد‌ّس و قومی كه مِلك خاصِّ خدا باشد هستید تا فضایل او را كه شما را از ظلمت به نور عجیب خود خوانده است اعلام نمایید. 10 كه سابقاَ قومی نبودید و الآن قوم خدا هستید. آن وقت از رحمت محروم اما الحال رحمت كرده شده‌اید.

11 ای محبوبان استدعا دارم كه چون غریبان و بیگانگان از شهوات جسمی كه با نفس در نزاع هستند اجتناب نمایید 12 و سیرت خود را در میان امتها نیكو دارید تا در همان امری كه شما را مثل بدكاران بد میگویند از كارهای نیكوی شما كه ببینند در روز تفقّد خدا را تمجید نمایند.

 

13 لهذا هر منصب بشَری را بخاطر سرور اطاعت كنید خواه پادشاه را كه فوق همه است 14 و خواه حكّام را كه رسولان وی هستند بجهت انتقام كشیدن از بدكاران و تحسین نیكوكاران. 15 زیرا كه همین است ارادة خدا كه به نیكوكاری خود جهالت مردمان بی‌فهم را ساكت نمایید 16 مثل آزادگان اما نه مثل آنانی كه آزادی خود را پوشش شرارت میسازند بلكه چون بندگان خدا. 17 همة مردمان را احترام كنید. برادران را محبت نمایید. از خدا بترسید. پادشاه را احترام نمایید.

18 ای نوكران مطیع سروریان خود باشید با كمال ترس و نه فقط صالحان و مهربانان را بلكه كج‌خُلقان را نیز. 19 زیرا این ثواب است كه كسی بجهت ضمیری كه چشم بر خدا دارد در وقتیكه ناحق‌ّ زحمت می‌كشد دردها را متحمل شود. 20 زیرا چه فخر دارد هنگامی كه گناهكار بوده تازیانه خورید و متحمل آن شوید. لكن اگر نیكوكار بوده زحمت كشید و صبر كنید این نزد خدا ثواب است. 21 زیرا كه برای همین خوانده شده‌اید چونكه مسیح نیز برای ما عذاب كشید و شما را نمونه‌ای گذاشت تا در اثر قدمهای وی رفتار نمایید 22 “كه هیچ گناه نكرد و مكر در زبانش یافت نشد.” 23 چون او را دشنام میدادند دشنام پس نمیداد و چون عذاب می‌كشید تهدید نمی‌نمود بلكه خویشتنرا به داور عادل تسلیم كرد. 24 كه خود گناهان ما را در بدن خویش بردار متحمل شد تا از گناه مرده شده به عدالت زیست نمایید كه به ضربهای او شفا یافته‌اید. 25 از آنرو كه مانند گوسفندانِ گمشده بودید لكن الحال به سوی شبان و اسقفِ جانهای خود برگشته‌اید.

اول پطرس فصل 3

 

1 همچنین ای زنان شوهران خود را اطاعت نمایید تا اگر بعضی نیز مطیع كلام نشوند سیرتِ زنان ایشانرا بدون كلام دریابد 2 چونكه سیرتِ طاهر و خداترس شما را بینند. 3 و شما را زینت ظاهری نباشد از بافتن موی و متحلّی شدن به طلا و پوشیدن لباس 4 بلكه انسانیتِ باطنی قلبی در لباس غیر فاسدِ روح حلیم و آرام كه نزد خدا گرانبهاست. 5 زیرا بدینگونه زنانِ مقد‌ّسه در سابق نیز كه متوكّل به خدا بودند خویشتنرا زینت می‌نمودند و شوهران خود را اطاعت میكردند. 6 مانند ساره كه ابراهیم را مطیع می‌بود و او را سرور میخواند و شما دختران او شده‌اید اگر نیكویی كنید و از هیچ خوف ترسان نشوید.

7 و همچنین ای شوهران با فطانت با ایشان زیست كنید چون با ظروف ضعیف‌ترِ زنانه و ایشانرا محترم دارید چون با شما وارث فیض حیات نیز هستند تا دعاهای شما بازداشته نشود.

 

8 خلاصه همة شما یكرای و همدرد و برادر دوست و مشفِق و فروتن باشید. 9 و بدی به عوض بدی و دشنام به عوض دشنام مدهید بلكه برعكس بركت بطلبید زیرا كه میدانید برای این خوانده شده‌اید تا وارث بركت شوید. 10 زیرا “هركه میخواهد حیات را دوست دارد و ایام نیكو بیند زبان خود را از بدی و لبهای خود را از فریب‌گفتن باز بدارد 11 از بدی اعراض نماید و نیكویی را بجا آورد سلامتی را بطلبد و آنرا تعاقب نماید. 12 از آنرو كه چشمان یَهُوَه بر عادلان است و گوشهای او بسوی دعای ایشان لكن روی یَهُوَه بر بدكاران است.”

13 و اگر برای نیكویی غیور هستید كیست كه به شما ضرری برساند؟ 14 بلكه هرگاه برای عدالت زحمت كشیدید خوشابحال شما. پس از خوفِ ایشان ترسان و مضطرب مشوید. 15 بلكه سرور مسیح را در دل خود تقدیس نمایید و پیوسته مستعد باشید تا هركه سبب امیدی را كه دارید از شما بپرسد او را جواب دهید لیكن با حلم و ترس. 16 و ضمیر خود را نیكو بدارید تا آنانی كه بر سیرت نیكوی شما در مسیح طعن میزنند در همان چیزی كه شما را بد میگویند خجالت كشند 17 زیرا اگر ارادة خدا چنین است نیكوكار بودن و زحمت كشیدن بهتر است از بدكردار بودن. 18 زیرا كه مسیح نیز برای گناهان یكبار زحمت كشید یعنی عادلی برای ظالمان تا ما را نزد خدا بیاورد در حالیكه بحسب جسم مرد لكن بحسب روح زنده گشت 19 و به آن روح نیز رفت و موعظه نمود به ارواحی كه در زندان بودند 20 كه سابقاَ نافرمانبردار بودند هنگامی كه حلم خدا در ایام نوح انتظار می‌كشید وقتی كه كشتی بنا میشد كه در آن جماعتی قلیل یعنی هشت نفر به آب نجات یافتند 21 كه نمونة آن یعنی تعمید اكنون ما را نجات می‌بخشد (نه دور كردن كثافت جسم بلكه امتحان ضمیر صالح بسوی خدا) بواسطة برخاستن عیسی مسیح 22 كه به آسمان رفت و بدست راست خدا است و فرشتگان و قدرتها و قو‌ّات مطیع او شده‌اند.

اول پطرس فصل 4

 

1 لهذا چون مسیح بحسب جسم برای ما زحمت كشید شما نیز به همان نیت مسلّح شوید زیرا آنكه بحسب جسم زحمت كشید از گناه بازداشته شده است. 2 تا آنكه بعد از آن مابقی عمر را در جسم نه بحسب شهوات انسانی بلكه موافق ارادة خدا بسر بر‌َد. 3 زیرا كه عمر گذشته كافی است برای عمل نمودن به خواهش امتها و در فجور و شهوات و می گساری و عیاشی و بزمها و بت پرستیهای حرام رفتار نمودن. 4 و در این متعجب هستند كه شما همراه ایشان بسوی همین اسراف اَوباشی نمی‌شتابید و شما را دشنام میدهند. 5 و ایشان حساب خواهند داد بدو كه مستعد است تا زندگان و مردگان را داوری نماید. 6 زیرا كه از اینجهت نیز به مردگان بشارت داده شد تا بر ایشان موافق مردم بحسب جسم حكم شود و موافق خدا بحسب روح زیست نمایند.

7 لكن انتهای همه چیز نزدیك است. پس خرداندیش و برای دعا هشیار باشید. 8 و اولِ همه با همدیگر بشد‌ّت محبت نمایید زیرا كه محبت كثرت گناهان را می‌پوشاند. 9 و یكدیگر را بدون همهمه مهمانی كنید. 10 و هریك بحسب نعمتی كه یافته باشد یكدیگر را در آن خدمت نماید مثل وكلاء امین فیض گوناگون خدا. 11 اگر كسی سخن گوید مانند اقوال خدا بگوید و اگر كسی خدمت كند بر حسب توانایی كه خدا بدو داده باشد بكند تا در همه چیز خدا بواسطة عیسی مسیح جلال یابد كه او را جلال و توانایی تا ابدالآباد هست آمین.

 

12 ای حبیبان تعجب منمایید از این آتشی كه در میان شماست و بجهت امتحان شما می‌آید كه گویا چیزی غریب بر شما واقع شده باشد. 13 بلكه بقدری كه شریك زحمات مسیح هستید خشنود شوید تا در هنگام ظهور جلال وی شادی و وجد نمایید. 14 اگر بخاطر نام مسیح رسوایی می‌كشید خوشابحال شما زیرا كه روح جلال و روح خدا بر شما آرام میگیرد. 15 پس زنهار هیچ یكی از شما چون قاتل یا دزد یا شریر یا فضول عذاب نكشد. 16 لكن اگر چون مسیحی عذاب بكشد پس شرمنده نشود بلكه به این اسم خدا را تمجید نماید. 17 زیرا این زمان است كه داوری از خانة خدا شروع شود و اگر شروع آن از ماست پس عاقبت كسانی كه انجیل خدا را اطاعت نمی‌كنند چه خواهد شد؟ 18 و اگر عادل به دشواری نجات یابد بی‌دین و گناهكار كجا یافت خواهد شد؟ 19 پس كسانی نیز كه برحسب ارادة خدا زحمت كشند جانهای خود را در نیكوكاری به خالق امین بسپارند.

اول پطرس فصل 5

 

1 پیران را در میان شما نصیحت میكنم من كه نیز با شما پیر هستم و شاهد بر زحمات مسیح و شریك در جلالی كه مكشوف خواهد شد. 2 گلة خدا را كه در میان شماست بچرانید و نظارت آن را بكنید نه به زور بلكه به رضامندی و نه بجهت سود قبیح بلكه به رغبت 3 و نه چنانكه بر قسمتهای خود سروری بكنید بلكه بجهت گله نمونه باشید 4 تا در وقتیكه رئیس شبانان ظاهر شود تاج ناپژمردة جلال را بیابید.

5 همچنین ای جوانان مطیع پیران باشید بلكه همه با یكدیگر فروتنی را بر خود ببندید زیرا خدا با متكبران مقاومت میكند و فروتنان را فیض می‌بخشد. 6 پس زیرِ دست زورآورِ خدا فروتنی نمایید تا شما را در وقت معین سرافراز نماید. 7 و تمام اندیشة خود را به وی واگذارید زیرا كه او برای شما فكر میكند. 8 هشیار و بیدار باشید زیرا كه دشمن شما ابلیس مانند شیر غر‌ّان گردش میكند و كسی را می‌طلبد تا ببلعد. 9 پس به ایمان استوار شده با او مقاومت كنید چون آگاه هستید كه همین زحمات بر برادران شما كه در دنیا هستند می‌آید.

10 و خدای همة فیضها كه ما را به جلال ابدی خود در عیسی مسیح خوانده است شما را بعد از كشیدن زحمتی قلیل كامل و استوار و توانا خواهد ساخت. 11 او را تا ابدالآباد جلال و توانایی باد آمین.

 

12 به توسط سِلوانُس كه او را برادر امین شما می‌شمارم مختصری نوشتم و نصیحت و شهادت میدهم كه همین است فیض حقیقی خدا كه بر آن قائم هستید. 13 خواهر برگزیدة با شما كه در بابِل است و پسر من مرقُس به شما سلام میرسانند. 14 یكدیگر را به بوسة محبتانه سلام نمایید و همة شما را كه در مسیح عیسی هستید سلام باد آمین.

 

 

22-دو‌ّم پطرس

نویسنده: پطرس

محل نگارش: بابل

مربوط به تاریخ: ـــــــــ

اتمام نگارش: 64 د.م

 

دوم پطرس فصل 1

1 شمعون پطرس غلام و رسول عیسی مسیح

به آنانی كه ایمان گرانبها را به مساوی ما یافته‌اند در عدالت خدای ما و عیسی مسیح نجات دهنده.

2 فیض و سلامتی در معرفت خدا و سرور ما عیسی بر شما افزون باد.

3 چنانكه قو‌ّت الهیة او همة چیزهایی را كه برای حیات و دینداری لازم است به ما عنایت فرموده است به معرفت او كه ما را به جلال و فضیلت خود دعوت نموده 4 كه بوساطت آنها وعده‌های بینهایت عظیم و گرانبها به ما داده شد تا شما به اینها شریكِ طبیعتِ الهی گردید و از فسادی كه از شهوت در جهان است خلاصی یابید.

 

5 و به همین جهت كمال سعی نموده در ایمان خود فضیلت پیدا نمایید 6 و در فضیلت علم و در علم عفّت و در عفّت صبر و در صبر دینداری 7 و در دینداری محبت برادران و در محبت برادران محبت را. 8 زیرا هرگاه اینها در شما یافت شود و بیفزاید شما را نمیگذارد كه در معرفت سرور ما عیسی مسیح كاهل یا بی‌ثمر بوده باشید. 9 زیرا هركه اینها را ندارد كور و كوتاه نظر است و تطیهر گناهانِ گذشتة خود را فراموش كرده است.

10 لهذا ای برادران بیشتر جد‌ّ و جهد كنید تا دعوت و برگزیدگی خود را ثابت نمایید زیرا اگر چنین كنید هرگز لغزش نخواهید خورد. 11 و همچنین دخول در ملكوت جاودانی سرور و نجات‌دهندة ما عیسی مسیح به شما به دولتمندی داده خواهد شد.

 

12 لهذا از پیوسته یاددادن شما از این امور غفلت نخواهم ورزید هرچند آنها را میدانید و در آن راستی كه نزد شما است استوار هستید. 13 لكن اینرا صواب میدانم مادامی كه در این خیمه هستم شما را به یادآوری برانگیزانم. 14 چونكه میدانم كه وقت بیرون كردن خیمة من نزدیك است چنانكه سرور ما عیسی مسیح نیز مرا آگاهانید. 15 و برای این نیز كوشش میكنم تا شما در هر وقت بعد از رحلت من بتوانید این امور را یاد آورید. 16 زیرا كه در پی افسانه‌های جعلی نرفتیم چون از قو‌ّت و آمدن سرور ما عیسی مسیح شما را اعلام دادیم بلكه كبریایی او را دیده بودیم. 17 زیرا از خدای پدر اکرام و جلال یافت هنگامی كه آوازی از جلال كبریایی به او رسید كه “اینست پسر حبیب من كه از وی خشنودم.” 18 و این آواز را ما زمانی كه با وی در كوه مقد‌ّس بودیم شنیدیم كه از آسمان آورده شد.

19 و كلام انبیا را نیز محكمتر داریم كه نیكو میكند اگر در آن اهتمام كنید مثل چراغی درخشنده در مكان تاریك تا روز بشكافد و ستارة صبح در دلهای شما طلوع كند. 20 و اینرا نخست بدانید كه هیچ نبو‌ّتِ كتاب از تفسیر خود نبی نیست. 21 زیرا كه نبو‌ّت به ارادة انسان هرگز آورده نشد بلكه مردمان به روح القدس مجذوب شده از جانب خدا سخن گفتند.

دوم پطرس فصل 2

 

1 لكن در میان قوم انبیای كَذَبِه نیز بودند چنانكه در میان شما هم معلّمان كَذَبه خواهند بود كه بدعتهای مهلك را خُفیفتاَ خواهند آورد و آن سروریی را كه ایشانرا خرید انكار خواهند نمود و هلاكت سریع را بر خود خواهند كشید 2 و بسیاری فجور ایشانرا متابعت خواهند نمود كه به سبب ایشان طریق حق مورد ملامت خواهد شد. 3 و از راه طمع به سخنان جعلی شما را خرید و فروش خواهند كرد كه عقوبت ایشان از مد‌ّت مدید تأخیر نمیكند و هلاكت ایشان خوابیده نیست.

4 زیرا هرگاه خدا بر فرشتگانی كه گناه كردند شفقت ننمود بلكه ایشانرا به جهنم انداخته به زنجیرهای ظلمت سپرد تا برای داوری نگاه داشته شوند 5 و بر عالمِ قدیم شفقت نفرمود بلكه نوح واعظِ عدالت را با هفت نفر دیگر محفوظ داشته طوفان را بر عالم بی‌دینان آورد 6 و شهرهای سدوم و عموره را خاكستر نموده حكم به واژگون شدن آنها فرمود و آنها را برای آنانی كه بعد از این بی‌دینی خواهند كرد عبرتی ساخت 7 و لوطِ عادل را كه از رفتار فاجرانه بی‌دینان رنجیده بود رهانید. 8 زیرا كه آن مرد عادل در میانشان ساكن بوده از آنچه می‌دید و می‌شنید دل صالح خود را به كارهای قبیح ایشان هرروزه رنجیده میداشت. 9 پس یَهُوَه میداند كه عادلان را از تجربه رهایی دهد و ظالمان را تا به روز جزا در عذاب نگاه دارد. 10 خصوصاَ آنانی كه در شهوت نجاست در پی جسم میروند و سروری را حقیر میدانند.

اینها جسور و متكبرند و از تهمت‌زدن بر بزرگان نمی‌لرزند. 11 و حال آنكه فرشتگانی كه در قدرت و قو‌ّت افضل هستند پیش یَهُوَه بر ایشان حكم افترا نمی‌زنند. 12 لكن اینها چون حیوانات غیر ناطق كه برای صید و هلاكت طبعاَ متولّد شده‌اند ملامت میكنند بر آنچه نمیدانند و در فساد خود هلاك خواهند شد. 13 و مزد ناراستی خود را خواهند یافت كه عیش و عشرت یكروزه را سرور خود میدانند. لكّه‌ها و عیبها هستند كه در ضیافتهای محبتانة خود عیش و عشرت می‌نمایند وقتی كه با شما شادی میكنند.

14 چشمهای پر از زنا دارند كه از گناه بازداشته نمیشود و كسان ناپایدار را به دام می‌كشند ابنای لعنت كه قلب خود را برای طمع ریاضت داده‌اند 15 و راه مستقیم را ترك كرده گمراه شدند و طریق بلعام بن‌بصور را كه مزد ناراستی را دوست میداشت متابعت كردند. 16 لكن او از تقصیر خود توبیخ یافت كه حمار گنگ به زبان انسان متنطّق شده دیوانگی نبی را توبیخ نمود.

17 اینها چشمه‌های بی‌آب و مِه‌های رانده شده به بادِ شدید هستند كه برای ایشان ظلمتِ تاریكی جاودانی مقر‌ّر است. 18 زیرا كه سخنان تكبرآمیز و باطل میگویند و آنانی را كه از اهل ضلالت تازه رستگار شده‌اند در دام شهوات به فجور جِسمی می‌كشند 19 و ایشانرا به آزادی وعده میدهند و حال آنكه خود غلام فساد هستند زیرا هرچیزی كه بركسی غلبه یافته باشد او نیز غلام آن است. 20 زیرا هرگاه به معرفت سرور و نجات‌دهندة ما عیسی مسیح از آلایش دنیوی رستند و بعد از آن بار دیگر گرفتار و مغلوب آن گشتند اواخر ایشان از اوایل بدتر میشود. 21 زیرا كه برای ایشان بهتر می‌بود كه راه عدالت را ندانسته باشند از اینكه بعد از دانستن بار دیگر از آن حكم مقد‌ّس كه بدیشان سپرده شده بود برگردند. 22 لكن معنی مثَل حقیقی بر ایشان راست آمد كه “سگ به قی خود رجوع كرده است و خَنزیرِ شسته شده به غلطیدن در گِل.”

دوم پطرس فصل 3

 

1 این رسالة دو‌ّم را ای حبیبان الآن به شما می‌نویسم كه به این هر دو. دلِ پاك شما را به طریق یادگاری برمی‌انگیزانم 2 تا بخاطر آرید كلماتی كه انبیای مقد‌ّس پیش گفته‌اند و حكم سرور و نجات‌دهنده را كه به رسولان شما داده شد.

3 و نخست اینرا میدانید كه در ایام آخر مستهزئین با استهزا ظاهر خواهند شد كه بر وفق شهوات خود رفتار نموده 4 خواهند گفت: “كجاست وعدة آمدن او؟ زیرا از زمانی كه پدران بخواب رفتند هرچیز به همینطوری كه از ابتدای آفرینش بود باقی است.” 5 زیرا كه ایشان عمداَ از این غافل هستند كه به كلام خدا آسمانها از قدیم بود و زمین از آب و به آب قائم گردید. 6 و به این هردو عالمی كه آنوقت بود در آب غرق شده هلاك گشت. 7 لكن آسمان و زمین الآن به همان كلام برای آتش ذخیره شده و تا روز داوری و هلاكت مردم بی‌دین نگاه داشته شده‌اند.

8 لكن ای حبیبان این یك چیز از شما مخفی نماند كه یكروز نزد یَهُوَه چون هزار سال است و هزار سال چون یكروز. 9 یَهُوَه در وعدة خود تأخیر نمی‌نماید چنانكه بعضی تأخیر می‌پندارند بلكه بر شما تحمل می‌نماید چون نمیخواهد كه كسی هلاك گردد بلكه همه به توبه گرایند. 10 لكن روز یَهُوَه چون دزد خواهد آمد كه در آن آسمانها به صدای عظیم زایل خواهند شد و عناصر سوخته شده از هم خواهد پاشید و زمین و كارهایی كه در آن است سوخته خواهد شد.

11 پس چون جمیع اینها متفر‌ّق خواهند گردید شما چطور مردمان باید باشید در هر سیرتِ مقد‌ّس و دینداری؟ 12 و آمدن روز یَهُوَه را انتظار بكشید و آنرا بشتابانید كه در آن آسمانها سوخته شده از هم متفر‌ّق خواهند شد و عناصر از حرارت گداخته خواهد گردید. 13 ولی بحسب وعدة او منتظر آسمانهای جدید و زمین جدید هستیم كه در آنها عدالت ساكن خواهد بود. 14 لهذا ای حبیبان چون انتظار این چیزها را می‌كشید جد‌ّ و جهد نمایید تا نزد او بی‌داغ و بی‌عیب در سلامتی یافت شوید. 15 و تحملِ سرور ما را نجات بدانید چنانكه برادر حبیب ما پولس نیز برحسب حكمتی كه به وی داده شد به شما نوشت. 16 و همچنین در سایر رساله‌های خود این چیزها را بیان می‌نماید كه در آنها بعضی چیزهاست كه فهمیدن آنها مشكل است و مردمان بی‌علم و ناپایدار آنها را مثل سایر كتب تحریف میكنند تا به هلاكت خود برسند.

 

17 پس شما ای حبیبان چون این امور را از پیش میدانید باحذر باشید كه مبادا به گمراهی بی‌دینان ربوده شده از پایداری خود بیفتید. 18 بلكه در فیض و معرفت سرور و نجات‌دهندة ما عیسی مسیح ترقّی كنید كه او را از كنون تا ابدالآباد جلال باد. آمین.

انجیل

دسته بندي: کتاب انلاین,کتاب عهد عتیق و جدید,
مطالب مرتبط :

ارسال نظر

کد امنیتی رفرش

مطالب تصادفي

مطالب پربازديد