فوج

داریوش كلام یَهُوَه بواسطة حجی نبی نازل شد
امروز سه شنبه 01 خرداد 1403
تبليغات تبليغات

تورات_37_haggai,حجی نبی

37- حجی نبی

نویسنده: حجی

محل نگارش: اورشلیم

مربوط به تاریخ: 112 روز (521 ق.د.م)

اتمام نگارش: 521 ق.د.م

 

حجی فصل 1

1 در روز اول ماه ششم از سال دو‌ّم داریوش پادشاه كلام یَهُوَه به واسطة حجی نبی و به زَر‌ُّبابِل بن‌شألتِیئِیل والی یهودا و به یهوشَع بن یهوصادق رئیس كَهنه رسیده گفت: 2 یَهُوَه صبایوت تكلّم نموده چنین میفرماید: این قوم میگویند وقتِ آمدن ما یعنی وقت بنا نمودن خانة یَهُوَه نرسیده است. 3 پس كلام یَهُوَه به واسطة حجی نبی نازل شده گفت: 4 آیا وقت شماست كه شما در خانه‌های مسقَّف خود ساكن شوید و این خانه خراب بماند؟ 5 پس حال یَهُوَه صبایوت چنین میگوید دل خود را به راههای خویش مشغول سازید. 6 بسیار كاشته‌اید و اندك حاصل میكنید. میخورید اما سیر نمی‌شوید و می‌نوشید لیكن سیراب نمی‌گردید. (رخت) می‌پوشید اما گرم نمی‌شوید و آنكه مزد میگیرد مزد خویشرا در كیسة سوراخ‌دار میگذارد. 7 پس یَهُوَه صبایوت چنین میگوید: دل خود را به راههای خود مشغول سازید. 8 به كوه برآمده و چوب آورده خانه را بنا نمایید و یَهُوَه میگوید: از آن راضی شده جلال خواهم یافت. 9 منتظر بسیار بودید و اینك كم شد و چون آنرا به خانه آوردید من بر آن دمیدم. یَهُوَه صبایوت می‌پرسد كه سبب این چیست؟ سبب این است كه خانة من خراب می‌ماند و هر كدام از شما به خانة خویش می‌شتابید. 10 از این سبب آسمانها بخاطر شما از شبنم بازداشته میشود و زمین از محصولش بازداشته میگردد. 11 و من بر زمین و بر كوهها و بر غلّه و عصیر انگور و روغن زیتون و بر هرآنچه زمین می‌رویاند و بر انسان و بهایم و تمامی مشقّت‌های دستها خشكسالی را خواندم.

12 آنگاه زَر‌ُبابِل بن‌شَأَلتَیئیل و یهوشَع بن‌یهو صادق رئیس كَهنَه و تمامی بقیه قوم به قول یَهُوَه خدای خود و به كلام حجی نبی چنانكه یَهُوَه خدای ایشان او را فرستاده بود گوش دادند و قوم از یَهُوَه ترسیدند. 13 و حجی رسولِ یَهُوَه پیغام یَهُوَه را برای قوم بیان كرده گفت: یَهُوَه میگوید كه من با شما هستم. 14 و یَهُوَه روح زَر‌ُبابِل بن‌شَأَلتَیئیل والی یهودا و روح یهوشَع بن‌یهوصادق رئیس كَهنَه و روح تمامی بقیة قومرا برانگیزانید تا بروند و در خانة یَهُوَه صبایوت خدای خود به كار پردازند. 15 در روز بیست و چهارم ماه ششم از سال دو‌ّمِ داریوش پادشاه این واقع شد.

حجی فصل 2

 

1 در روز بیست و یكم ماه هفتم كلام یَهُوَه بواسطة حجی نبی نازل شده گفت: 2 زَر‌ُبابِل بن‌شَأَلتَیئیل والی یهودا و یهوشع بن‌یهوصادق رئیس كَهنَه و بقیه قومرا خطاب كرده بگو: 3 كیست در میان شما كه باقی‌مانده و این خانه را در جلال نخستینش دیده باشد؟ پس الآن در نظر شما چگونه می‌نماید؟ آیا در نظر شما ناچیز نمی‌نماید؟ 4 اما الآن یَهُوَه میگوید: ای زَر‌ُبابِل قوی دل باش و ای یهوشَع بن‌یهوصادق رئیس كَهنَه قو‌ّی دل باش و ای تمامی قوم زمین قو‌ّی دل باشید و یَهُوَه میفرماید كه مشغول بشوید زیرا كه من با شما هستم. قول یَهُوَه صبایوت این است. 5 برحسب كلام آن عهدی كه در حین بیرون‌آوردن شما از مصر با شما بستم و چونكه روح من در میان شما قایم می‌باشد ترسان مباشید. 6 زیرا كه یَهُوَه صبایوت چنین میگوید: یك دفعة دیگر و آن نیز بعد از اندك زمانی آسمانها و زمین و دریا و خشكی را متزلزل خواهم ساخت. 7 و تمامی امتها را متزلزل خواهم ساخت و فضیلت جمیع امتها خواهند آمد و یَهُوَه صبایوت میگوید كه این خانه را از جلال پر خواهم ساخت. 8 یَهُوَه صبایوت میگوید: نقره از آن من و طلا از آن من است. 9 یَهُوَه صبایوت میگوید: جلالِ آخرِ این خانه از جلال نخستینش عظیم‌تر خواهد بود و در این مكان سلامتی را خواهم بخشید. قول یَهُوَه صبایوت این است.

 

10 در روز بیست و چهارم ماه نهم از سال دو‌ّم داریوش كلام یَهُوَه بواسطة حجی نبی نازل شده گفت: 11 یَهُوَه صبایوت چنین میگوید: از کاهنان دربارة شریعت سؤال كن و بپرس. 12 اگر كسی گوشت مقد‌ّس را در دامن جامة خود بردارد و دامنش به نان یا آش یا شراب یا روغن یا به هر قسم خوراك دیگر برخور‌َد آیا آن مقد‌ّس خواهد شد؟ و کاهنان جواب دادند كه نی. 13 پس حجی پرسید: اگر كسی كه از میتی نجس شده باشد یكی از اینها را لمس نماید. آیا آن نجس خواهد شد؟ و کاهنان در جواب گفتند كه نجس خواهد شد. 14 پس حجی تكلّم نموده گفت: یَهُوَه میفرماید این قوم همچنین هستند و این امت به نظر من همچنین می‌باشند و همة اعمال دستهای ایشان چنین است و هر هدیه‌ای كه در آنجا می‌برند نجس می‌باشد. 15 و الآن دل خود را مشغول سازید از این روز و قبل از این. پیش از آنكه سنگی بر سنگی در هیكل یَهُوَه گذاشته شود. 16 در تمامی این ایام چون كسی به تودة بیست (من) می‌آمد فقط ده (من) بود و چون كسی به میخانه می‌آمد تا پنجاه رطل از آن بكشَد فقط بیست رطل بود. 17 و شما را و تمامی اعمال دستهای شما را به باد سموم و یر‌َقان و تگرگ زدم. لیكن یَهُوَه میگوید بسوی من بازگشت ننمودید. 18 الآن دل خود را مشغول سازید از این رو به بعد یعنی از روز بیست و چهارم ماه نهم از روزی كه بنیاد هیكل یَهُوَه نهاده شد دل خود را مشغول سازید. 19 آیا تخم هنوز در انبار است و مو و انجیر و انار و درخت زیتون هنوز میوة خود را نیاورده‌اند؟ از این روز بركت خواهم داد.

 

 

20 و كلام یَهُوَه بار دو‌ّم در بیست و چهارم ماه بر حجی نازل شده گفت: 21 زَر‌ُبابِل والی یهودا را خطاب كرده بگو: من آسمانها و زمین را متزلزل خواهم ساخت. 22 و كرسی ممالك را واژگون خواهم نمود و قو‌ّت ممالك امتها را هلاك خواهم ساخت و ارابه‌ها و سواران آنها را سرنگون خواهم كرد و اسبها و سواران آنها به شمشیر یكدیگر خواهند افتاد. 23 یَهُوَه صبایوت میگوید: در آنروز ای بندة من زَر‌ُبابِل بن‌شَاَلتیئیل تو را خواهم گرفت و یَهُوَه میگوید كه تو را مثل نگین خاتم خواهم ساخت زیرا كه من تو را برگزیده‌ام. قول یَهُوَه صبایوت این است.

تورات

دسته بندي: کتاب انلاین,کتاب عهد عتیق و جدید,
مطالب مرتبط :

ارسال نظر

کد امنیتی رفرش

مطالب تصادفي

مطالب پربازديد