فوج

به ضد‌ّ من سخنان سخت گفته‌اید
امروز جمعه 31 فروردین 1403
تبليغات تبليغات

تورات_ملاكی نبی,39_malachi

39- ملاكی نبی

نویسنده: ملاكی

محل نگارش: اورشلیم

مربوط به تاریخ: ـــــــــــ

اتمام نگارش: 443 ق.د.م

 

ملاكی فصل 1

1 وحی كلام یَهُوَه دربارة اسرائیل به واسطة ملاكی.

 

2 یَهُوَه میگوید كه شما را دوست داشته‌ام. اما شما میگویید: چگونه ما را دوست داشته‌ای؟ آیا عیسو برادر یعقوب نبود؟ و یَهُوَه میگوید كه یعقوب را دوست داشتم 3 و از عیسو نفرت نمودم و كوههای او را ویران و میراث وی را نصیب شغالهای بیابان گردانیدم. 4 چونكه اَدوم میگوید: منهدم شده‌ایم اما خواهیم برگشت و مخروبه‌ها را بنا خواهیم نمود. یَهُوَه صبایوت چنین میفرماید: ایشان بنا خواهند نمود اما من منهدم خواهم ساخت و ایشانرا به سرحد‌ّ شرارت و به قومی كه یَهُوَه بر ایشان تا به ابد غضبناك می‌باشد مسمی خواهند ساخت. 5 و چون چشمان شما این را بیند خواهید گفت: یَهُوَه از حدود اسرائیل متعظّم باد!

 

6 پسر پدر خود و غلام آقای خویش را احترام می‌نماید. پس اگر من پدر هستم احترام من كجا است؟ و اگر من آقا هستم هیبت من كجا است؟ یَهُوَه صبایوت به شما تكلّم میكند. ای کاهنانی كه اسم مرا حقیر میشمارید و میگویید چگونه اسم تو را حقیر شمرده‌ایم؟ 7 نان نجس بر مذبح من میگذرانید و میگویید چگونه تو را بی‌حرمت نموده‌ایم؟ از اینكه میگویید خوان یَهُوَه محقّر است. 8 و چون كور را برای قربانی میگذرانید آیا قبیح نیست؟ و چون لنگ یا بیمار را میگذرانید آیا قبیح نیست؟ آنرا به حاكم خود هدیه‌بگذران و آیا او از تو راضی خواهد شد یا تو را مقبول خواهد داشت؟ قول یَهُوَه صبایوت این است. 9 و الآن از خدا مسألت نما تا بر ما ترحم نماید. یَهُوَه صبایوت میگوید این از دست شما واقع شده است پس آیا هیچكدام از شما را مستجاب خواهد فرمود؟

10 كاش كه یكی از شما می‌بود كه درها را ببندد تا آتش بر مذبح من بیجا نیفروزید. یَهُوَه صبایوت میگوید: در شما هیچ خوشی ندارم و هیچ هدیه از دست شما قبول نخواهم كرد. 11 زیرا كه از مطلع آفتاب تا مغربش اسم من در میان امتها عظیم خواهد بود و بخور و هدیة طاهر در هر جا به اسم من گذرانیده خواهد شد زیرا یَهُوَه صبایوت میگوید كه اسم من در میان امتها عظیم خواهد بود. 12 اما شما آنرا بی‌حرمت میسازید چونكه میگویید كه خوان یَهُوَه نجس است و ثمرة آن یعنی طعامش محقّر است. 13 و یَهُوَه صبایوت میفرماید كه شما میگویید اینك این چه زحمت است و آنرا اهانت میكنید و چون (حیوانات) دریده شده و لنگ و بیمار را آورده آنها را برای هدیه میگذرانید آیا من آنها را از دست شما قبول خواهم كرد؟ قول یَهُوَه این است. 14 پس ملعون باد هركه فریب دهد و با آنكه نرینه‌ای در گلة خود دارد معیوبی برای یَهُوَه نذر كرده آنرا ذبح نماید. زیرا كه یَهُوَه صبایوت میگوید: من پادشاه عظیم می‌باشم و اسم من در میان امتها مهیب خواهد بود.

ملاكی فصل 2

 

1 و الآن ای کاهنان این وصیت برای شما است! 2 یَهُوَه صبایوت میگوید كه اگر نشنوید و آنرا در دل خود جا ندهید تا اسم مرا تمجید نمایید من بر شما لعن خواهم فرستاد و بر بركات شما لعن خواهم كرد بلكه آنها را لعن كرده‌ام چونكه آنرا در دل خود جا ندادید. 3 اینك من زراعت را به سبب شما نهیب خواهم نمود و بر رویهای شما سرگین یعنی سرگین عیدهای شما را خواهم پاشید و شما را با آن خواهند برداشت. 4 و خواهید دانست كه من این وصیت را بر شما فرستاده‌ام تا عهد من با لاوی باشد. قول یَهُوَه صبایوت این است. 5 عهد من با وی عهد حیات و سلامتی می‌بود و آنها را به سبب ترسی كه از من میداشت به وی دادم و به سبب آنكه از اسم من هراسان می‌بود. 6 شریعت حق‌ّ در دهان او می‌بود و بی‌انصافی برلبهایش یافت نمیشد بلكه در سلامتی و استقامت با من سلوك می‌نمود و بسیاری را از گناه برمیگردانید. 7 زیرا كه لبهای كاهن می‌باید معرفت را حفظ نماید تا شریعت را از دهانش بطلبند چونكه او رسول یَهُوَه صبایوت می‌باشد. 8 اما یَهُوَه صبایوت میگوید كه شما از طریق تجاوز نموده بسیاری را در شریعت لغزش دادید و عهد لاوی را شكستید. 9 بنابراین من نیز شما را نزد تمامی این قوم خوار و پست خواهم ساخت زیرا كه طریق مرا نگاه نداشته و در اجرای شریعت طرفداری نموده‌اید.

 

10 آیا جمیع ما را یك پدر نیست و آیا یك خدا ما را نیافریده است؟ پس چرا عهد پدران خود را بی‌حرمت نموده با یكدیگر خیانت می‌ورزیم؟ 11 یهودا خیانت ورزیده است و رجاسات را در اسرائیل و اورشلیم بعمل آورده‌اند زیرا كه یهودا مقد‌َس یَهُوَه را كه او آن را دوست میداشت بی‌حرمت نموده دختر خدای بیگانه را به زنی گرفته است. 12 پس یَهُوَه هركس را كه چنین عمل نماید هم خواننده و هم جواب دهنده را از خیمه‌های یعقوب منقطع خواهد ساخت و هركس را نیز كه برای یَهُوَه صبایوت هدیه بگذراند. 13 و اینرا نیز بار دیگر بعمل آورده‌اید كه مذبح یَهُوَه را با اشكها و گریه و ناله پوشانیده‌اید و از این جهت هدیه را باز منظور نمیدارد و آنرا از دست شما مقبول نمی‌فرماید. 14 اما شما میگویید سببِ این چیست؟ سبب این است كه یَهُوَه در میان تو و زوجة جوانی‌ات شاهد بوده است و تو به وی خیانت ورزیده‌ای با آنكه او یار تو و زوجة هم عهد تو می‌بود. 15 و آیا او یكی را نیافرید با آنكه بقیة روح را میداشت و از چه سبب یك را (فقط آفرید)؟ از این جهت كه ذریت الهی را طلب میكرد. پس از روح‌های خود با حذر باشید و زنهار احدی به زوجة جوانی خود خیانت نورزد. 16 زیرا یَهُوَه خدای اسرائیل میگوید كه از طلاق نفرت دارم و نیز از اینكه كسی ظلم را به لباس خود بپوشاند. قول یَهُوَه صبایوت این است پس از روح‌های خود باحذر بوده زنهار خیانت نورزید.

17 شما یَهُوَه را به سخنان خود خسته نموده‌اید و میگویید: چگونه او را خسته نموده‌ایم؟ از اینكه گفته‌اید همة بدكاران به نظر یَهُوَه پسندیده می‌باشند و او از ایشان مسرور است یا اینكه خدایی كه داوری كند كجا است؟

ملاكی فصل 3

 

 1 اینك من رسول خود را خواهم فرستاد و او طریق را پیش روی من مهیا خواهد ساخت و یَهُوَهی كه شما طالب او می‌باشید ناگهان به هیكل خود خواهد آمد یعنی آن رسول عهدی كه شما از او مسرور می‌باشید. هان او می‌آید! قول یَهُوَه صبایوت این است. 2 اما كیست كه روز آمدن او را متحمل تواند شد؟ و كیست كه در حین ظهور وی تواند ایستاد؟ زیرا كه او مثل آتش قالگر و مانند صابون گازران خواهد بود. 3 و مثل قالگر و مصفّی كنندة نقره خواهد نشست و بنی‌لاوی را طاهر ساخته ایشانرا مانند طلا و نقره مصفّی خواهد گردانید تا ایشان هدیه‌ای برای یَهُوَه به عدالت بگذرانند. 4 آنگاه هدیة یهودا و اورشلیم پسندیدة یَهُوَه خواهد شد چنانكه در ایام قدیم و سالهای پیشین می‌بود. 5 و من برای داوری نزد شما خواهم آمد و به ضد‌ّ جادوگران و زناكاران و آنانی كه قَسم دروغ میخورند و كسانی كه بر مزدور در مزدش و بیوه‌زنان و یتیمان ظلم می‌نمایند و غریب را از حق‌ّ خودش دور میسازند و از من نمی‌ترسند بزودی شهادت خواهم داد. قول یَهُوَه صبایوت این است. 6 زیرا من كه یَهُوَه می‌باشم تبدیل نمی‌پذیرم و از این سبب شما ای پسران یعقوب هلاك نمی‌شوید.

 

7 شما از ایام پدران خود از فرایض من تجاوز نموده آنها را نگاه نداشته‌اید. اما یَهُوَه صبایوت میگوید: بسوی من بازگشت نمایید و من بسوی شما بازگشت خواهم كرد اما شما میگویید به چه چیز بازگشت نماییم. 8 آیا انسان خدا را گول زند؟ اما شما مرا گول زده‌اید و میگویید در چه چیز تو را گول زده‌ایم؟ در عشرها و هدایا. 9 شما سخت ملعون شده‌اید زیرا كه شما یعنی تمامی این امت مرا گول زده‌اید. 10 تمامی عشرها را به مخزنهای من بیاورید تا در خانة من خوراك باشد و یَهُوَه صبایوت میگوید مرا به اینطور امتحان نمایید كه آیا روزنه‌های آسمان را برای شما نخواهم گشاد و چنان بركتی بر شما نخواهم ریخت كه گنجایش آن نخواهد بود؟ 11 و یَهُوَه صبایوت میگوید: خورنده را به جهت شما منع خواهم نمود تا ثمرات زمین شما را ضایع نسازد و موِ شما در صحرا بی‌بار نشود. 12 و همة امتها شما را خوشحال خواهند خواند زیرا یَهُوَه صبایوت میگوید كه شما زمین مرغوب خواهید بود.

13 یَهُوَه میگوید: به ضد‌ّ من سخنان سخت گفته‌اید و میگویید به ضد‌ّ تو چه گفته‌ایم؟ 14 گفته‌اید: بی‌فایده است كه خدا را عبادت نماییم و چه سود از اینكه اوامر او را نگاه داریم و بحضور یَهُوَه صبایوت با حزن سلوك نماییم؟ 15 و حال متكبران را سعادتمند میخوانیم و بدكاران نیز فیروز میشوند و ایشان خدا را امتحان میكنند و (معهذا) ناجی میگردند.

16 آنگاه ترسندگان یَهُوَه با یكدیگر مكالمه كردند و یَهُوَه گوش گرفته ایشانرا استماع نمود و كتاب یادگاری به جهت ترسندگان یَهُوَه و به جهت آنانی كه اسم او را عزیز داشتند مكتوب شد. 17 و یَهُوَه صبایوت میگوید كه ایشان در آنروزی كه من تعیین نموده‌ام مِلك خاص‌ّ من خواهند بود و بر ایشان ترحم خواهم نمود چنانكه كسی بر پسرش كه او را خدمت میكند ترحم می‌نماید. 18 و شما برگشته در میان عادلان و شریران و در میان كسانی كه خدا را خدمت می‌نمایند و كسانی كه او را خدمت نمی‌نمایند تشخیص خواهید نمود.

ملاكی فصل 4

 

 

1 زیرا اینك آنروزی كه مثل تنور مشتعل می باشد خواهد آمد و جمیع متكبران و جمیع بدكاران كاه خواهند بود. و یَهُوَه صبایوت میگوید: آنروز كه می‌آید ایشانرا چنان خواهد سوزانید كه نه ریشه و نه شاخه‌ای برای ایشان باقی خواهد گذاشت. 2 اما برای شما كه از اسم من می‌ترسید آفتاب عدالت طلوع خواهد كرد و بر بالهای وی شفا خواهد بود و شما بیرون آمده مانند گوساله‌های پرورای جست و خیز خواهید كرد. 3 و یَهُوَه صبایوت میگوید: شریران را پایمال خواهید نمود زیرا در آنروزی كه من تعیین نموده‌ام ایشان زیر كف پایهای شما خاكستر خواهند بود. 4 توراتِ بندة من موسی را كه آنرا با فرایض و احكام به جهت تمامی اسرائیل در حوریب امر فرمودم بیاد آورید. 5 اینك من ایلیای نبی را قبل از رسیدن روز عظیم و مهیب یَهُوَه نزد شما خواهم فرستاد. 6 و او دل پدران را بسوی پسران و دل پسران را بسوی پدران خواهد برگردانید مبادا بیایم و زمین را به لعنت بزنم.

تورات//پایان.

 

 

 

دسته بندي: کتاب انلاین,کتاب عهد عتیق و جدید,
مطالب مرتبط :

ارسال نظر

کد امنیتی رفرش

مطالب تصادفي

مطالب پربازديد