فوج

یك جسد هست و یك روح چنانكه نیز دعوت شده‌اید
امروز چهارشنبه 30 خرداد 1403
تبليغات تبليغات

انجیل_اَفَسسیان,ephesians

10- اَفَسسیان

نویسنده: پولس

محل نگارش: روم

مربوط به تاریخ: ــــــــــــ

اتمام نگارش: 60 تا 61 د.م

 

افسسیان فصل 1

 

1 پولس به ارادة خدا رسول عیسی مسیح به مقد‌ّسینی كه در اَفَسس می‌باشند و ایمانداران در مسیح عیسی.

2 فیض و سلامتی از جانب پدر ما خدا و عیسی مسیح سرور بر شما باد.

 

3 متبارك باد خدا و پدر سرور ما عیسی مسیح كه ما را مبارك ساخت به هر بركت روحانی در جایهای آسمانی در مسیح. 4 چنانكه ما را پیش از بنیاد عالم در او برگزید تا در حضور او در محبت مقد‌ّس و بی‌عیب باشیم. 5 كه ما را از قبل تعیین نمود تا او را پسر خوانده شویم بوساطت عیسی مسیح برحسب خشنودی ارادة خود 6 برای ستایش جلال فیض خود كه ما را به آن مستفیض گردانید در آن حبیب. 7 كه در وی به سبب خون او فدیه یعنی آمرزش گناهان را به اندازة دولت فیض او یافته‌ایم. 8 كه آنرا به ما به فراوانی عطا فرمود در هر حكمت و فطانت. 9 چونكه سر‌ّ ارادة خود را به ما شناسانید برحسب خشنودی خود كه در خود عزم نموده بود 10 برای انتظام كمال زمانها تا همه چیز را خواه آنچه در آسمان و خواه آنچه بر زمین است در مسیح جمع كند یعنی در او. 11 كه ما نیز در وی میراث او شده‌ایم چنانكه پیش معین گشتیم برحسب قصد او كه همة چیزها را موافق رأی ارادة خود میكند. 12 تا از ما كه او‌ّل امیدوار به مسیح می‌بودیم جلال او ستوده شود. 13 و در وی شما نیز چون كلام راستی یعنی بشارت نجات خود را شنیدید در وی چون ایمان آوردید از روح قُدوسِ وعده مختوم شدید. 14 كه بیعانة میراث ما است برای فدای آن مِلكِ خاص‌ّ او تا جلال او ستوده شود.

 

15 بنابراین من نیز چون خبر ایمان شما را در عیسی سرور و محبت شما را با همة مقد‌ّسین شنیدم 16 باز نمی‌ایستم از شكر نمودن برای شما و از یادآوردن شما در دعاهای خود 17 تا خدای سرور ما عیسی مسیح كه پدر ذوالجلال است روح حكمت و كشف را در معرفت خود به شما عطا فرماید. 18 تا چشمان دل شما روشن گشته بدانید كه امید دعوت او چیست و كدام است دولت جلال میراث او در مقد‌ّسین 19 و چه مقدار است عظمت بینهایت قو‌ّت او نسبت به ما مؤمنین برحسب عمل توانایی قو‌ّت او 20 كه در مسیح عمل كرد چون او را از مردگان برخیزانید و به دست راست خود در جایهای آسمانی نشانید 21 بالاتر از هر ریاست و قدرت و قو‌ّت و سلطنت و هر نامی كه خوانده میشود نه در این عالم فقط بلكه در عالم آینده نیز.

22 و همه چیز را زیر پایهای او نهاد و او را سر همه چیز به جماعت داد 23 كه بدن اوست یعنی پری او كه همه را در همه پر میسازد.

افسسیان فصل 2

 

1 و شما را كه در خطایا و گناهان مرده بودید زنده گردانید 2 كه در آنها قبل رفتار میكردید برحسب دورة این جهان بر وفق رئیس قدرت هوا یعنی آن روحی كه الحال در فرزندان معصیت عمل میكند. 3 كه در میان ایشان همة ما نیز در شهوات جسمانی خود قبل از این زندگی میكردیم و هوسهای جسمانی و افكار خود را بعمل می‌آوردیم و طبعاَ فرزندان غضب بودیم چنانكه دیگران. 4 لیكن خدا كه در رحمانیت دولتمند است از حیثیتِ محبتِ عظیمِ خود كه با ما نمود 5 ما را نیز كه درخطایا مرده بودیم با مسیح زنده گردانید زیرا كه محض فیض نجات یافته‌اید. 6 و با او برخیزانید و در جایهای آسمانی در مسیح عیسی نشانید. 7 تا در عالمهای آینده دولت بینهایت فیض خود را به لطفی كه بر ما در مسیح عیسی دارد ظاهر سازد. 8 زیرا كه محض فیض نجات یافته‌اید بوسیلة ایمان و این از شما نیست بلكه بخشش خداست 9 و نه از اعمال تا هیچكس فخر نكند. 10 زیرا كه صنعت او هستیم آفریده شده در مسیح عیسی برای كارهای نیكو كه خدا قبل مهیا نمود تا در آنها سلوك نماییم.

 

11 لهذا به یاد آورید كه شما در زمان سلف (ای امتهای در جسم كه آنانی كه به اهل ختنه نامیده میشوند اما ختنة ایشان در جسم و ساخته شدة به دست است شما را نامختون میخوانند) 12 كه شما در آنزمان از مسیح جدا و از وطنیتِ خاندانِ اسرائیل اجنبی و از عهدهای وعده بیگانه و بی‌امید و بی‌خدا در دنیا بودید. 13 لیكن الحال در مسیح عیسی شما كه در آنوقت دور بودید به خون مسیح نزدیك شده‌اید. 14 زیرا كه او سلامتی ما است كه هر دو را یك گردانید و دیوار جدایی را كه در میان بود منهدم ساخت 15 و عداوت یعنی شریعت احكام را كه در فرایض بود به جسم خود نابود ساخت تا كه مصالحه كرده از هر دو یك انسان جدید در خود بیافریند. 16 و تا هر دو را در یك جسد با خدا مصالحه دهد بوساطت صلیب خود كه بر آن عداوت را كُشت 17 و آمده بشارت مصالحه را رسانید به شما كه دور بودید و مصالحه را به آنانی كه نزدیك بودند. 18 زیرا كه بوسیلة او هر دو نزد پدر در یك روح دخول داریم.

19 پس از این به بعد غریب و اجنبی نیستید بلكه هموطن مقد‌ّسین هستید و از اهل خانة خدا. 20 و بر بنیاد رسولان و انبیا بنا شده‌اید كه خودِ عیسی مسیح سنگ زاویه است. 21 كه در وی تمامی عمارت با هم مرتّب شده به هیكل مقد‌ّس در یَهُوَه نمو میكند. 22 و در وی شما نیز با هم بنا كرده میشوید تا در روح مسكن خدا شوید.

افسسیان فصل 3

 

1 از این سبب من كه پولس هستم و اسیر مسیح عیسی برای شما ای امتها – 2 اگر شنیده باشید تدبیر فیض خدا را كه بجهت شما به من عطا شده است 3 كه این سر‌ّ از راه كشف بر من اعلام شد چنانكه مختصراَ پیش نوشتم 4 و از مطالعة آن میتوانید ادراك مرا در سر‌ّ مسیح بفهمید. 5 كه آن در قرنهای گذشته به بنی‌آدم آشكار نشده بود بطوریكه الحال بر رسولان مقد‌ّس و انبیای او به روح مكشوف گشته است 6 كه امتها در میراث و در بدن و در بهرة وعدة او در مسیح بوساطت انجیل شریك هستند. 7 كه خادم آن شدم بحسب عطای فیض خدا كه برحسب عمل قو‌ّت او به من داده شده است. 8 یعنی به من كه كمتر از كمترین همة مقد‌ّسینم این فیض عطا شد كه در میان امتها به دولت بی‌قیاس مسیح بشارت دهم 9 و همه را روشن سازم كه چیست انتظام آن سِر‌ّی كه از بنای عالمها مستور بود در خدایی كه همه چیز را بوسیلة عیسی مسیح آفرید. 10 تا آنكه الحال بر ارباب ریاستها و قدرتها در جایهای آسمانی حكمتِ گوناگون خدا بوسیلة جماعت معلوم شود 11 برحسب تقدیر ازلی كه در سرور ما مسیح عیسی نمود 12 كه در وی جسارت و دخولِ بااعتماد داریم به سبب ایمان وی. 13 لهذا استدعا دارم كه از زحمات من به جهت شما خسته خاطر مشوید كه آنها فخر شما است.

 

14 از این سبب زانو میزنم نزد آن پدر 15 كه از او هر خانواده‌ای در آسمان و بر زمین مسمی میشود 16 كه بحسب دولت جلال خود به شما عطا كند كه در انسانیت باطنی خود از روح او به قو‌ّت زورآور شوید 17 تا مسیح به وساطت ایمان در دلهای شما ساكن شود 18 و در محبت ریشه كرده و بنیاد نهاده استطاعت یابید كه با تمامی مقد‌ّسین ادراك كنید كه عرض و طول و عمق و بلندی چیست 19 و عارف شوید به محبت مسیح كه فوق از معرفت است تا پر شوید تا تمامی پری خدا.

20 الحال او را كه قادر است كه بكند بینهایت زیادتر از هرآنچه بخواهیم یا فكر كنیم بحسب آن قو‌ّتی كه در ما عمل میكند 21 مر او را در جماعت و در مسیح عیسی تا جمیع قرنها تا ابدالآباد جلال باد. آمین.

افسسیان فصل 4

 

1 لهذا من كه در سرور اسیر می‌باشم از شما استدعا دارم كه به شایستگی آن دعوتی كه به آن خوانده شده‌اید رفتار كنید 2 با كمال فروتنی و تواضع و حلم و متحمل یكدیگر در محبت باشید 3 و سعی كنید كه یگانگی روح را در رشتة سلامتی نگاه دارید. 4 یك جسد هست و یك روح چنانكه نیز دعوت شده‌اید در یك امیدِ دعوت خویش. 5 یك سرور یك ایمان یك تعمید 6 یك خدا و پدر همه كه فوق همه و در میان همه و در همة شما است. 7 لیكن هریكی از ما را فیض بخشیده شد بحسب اندازة بخشش مسیح. 8 بنابراین میگوید: “چون او به اعلی‌علیین صعود نمود اسیری را به اسیری برد و بخششها به مردم داد.” 9 اما این صعود نمود چیست؟ جز اینكه او‌ّل نزول هم كرد به اَسفَل زمین. 10 آنكه نزول نمود همان است كه صعود نیز كرد بالاتر از جمیع افلاك تا همة چیزها را پر كند. 11 و او بخشید بعضی رسولان و بعضی انبیا و بعضی مبشرین و بعضی شبانان و معلّمان را 12 برای تكمیل مقد‌ّسین برای كار خدمت برای بنای جسد مسیح 13 تا همه به یگانگی ایمان و معرفتِ تّامِ پسر خدا و به انسانِ كامل به اندازة قامت پری مسیح برسیم. 14 تا بعد از این اطفال متِمو‌ّج و رانده شده از باد هر تعلیم نباشیم از دغابازی مردمان در حیله‌اندیشی برای مكرهای گمراهی 15 بلكه در محبت پیروی راستی نموده در هر چیز ترقّی نماییم در او كه سر است یعنی مسیح 16 كه از او تمام بدن مركّب و مرتّب گشته به مدد هر مفصلی و برحسب عمل به اندازة هر عضوی بدن را نمو‌ّ میدهد برای بنای خویشتن در محبت.

 

17 پس اینرا میگویم و در سرور شهادت میدهم كه شما دیگر رفتار منمایید چنانكه امتها در بطالتِ ذهنِ خود رفتار می‌نمایند. 18 كه در عقل خود تاریك هستند و از حیات خدا محروم به سبب جهالتی كه بجهت سخت‌دلی ایشان در ایشان است. 19 كه بی‌فكر شده خود را به فجور تسلیم كرده‌اند تا هر قسم ناپاكی را به حرص بعمل آورند.

20 لیكن شما مسیح را به اینطور نیاموخته‌اید. 21 هرگاه او را شنیده‌اید و در او تعلیم یافته‌اید به نهجی كه راستی در عیسی است. 22 تا آنكه شما از جهت رفتار گذشتة خود انسانیت كهنه را كه از شهوات فریبنده فاسد میگردد از خود بیرون كنید. 23 و به روح ذهن خود تازه شوید. 24 و انسانیت تازه را كه بصورت خدا در عدالت و قد‌ّوسیت حقیقی آفریده شده است بپوشید.

25 لهذا دروغ را ترك كرده هركس با همسایة خود راست بگوید زیرا كه ما اعضای یكدیگریم. 26 خشم گیرید و گناه مورزید خورشید بر غیظ شما غروب نكند. 27 ابلیس را مجال ندهید. 28 دزد دیگر دزدی نكند بلكه به دستهای خود كار نیكو كرده زحمت بكشد تا بتواند نیازمندی را چیزی دهد. 29 هیچ سخن بد از دهان شما بیرون نیاید بلكه آنچه بحسب حاجت و برای بنا نیكو باشد تا شنوندگان را فیض رساند. 30 و روح قد‌ّوس خدا را كه به او تا روز رستگاری مختوم شده‌اید محزون مسازید. 31 و هر قسم تلخی و غیظ و خشم و فریاد و بدگویی و خباثت را از خود دور كنید 32 و با یكدیگر مهربان باشید و رحیم و همدیگر را عفو نمایید چنانكه خدا در مسیح شما را هم آمرزیده است.

افسسیان فصل 5

1 پس چون فرزندان عزیز به خدا اقتدا كنید. 2 و در محبت رفتار نمایید چنانكه مسیح هم ما را محبت نمود و خویشتنرا برای ما به خدا هدیه و قربانی برای عطر خوشبوی گذرانید.

3 اما زنا و هر ناپاكی و طمع در میان شما هرگز مذكور هم نشود چنانكه مقد‌ّسین را می‌شاید. 4 و نه قباحت و بیهوده‌گویی و چرب‌زبانی كه اینها شایسته نیست بلكه شكرگزاری. 5 زیرا اینرا یقین میدانید كه هیچ زانی یا ناپاك یا طماع كه بت‌پرست باشد میراثی در ملكوت مسیح و خدا ندارد. 6 هیچكس شما را به سخنان باطل فریب ندهد زیرا كه به سبب اینها غضب خدا بر ابنای معصیت نازل میشود. 7 پس با ایشان شریك مباشید.

8 زیرا كه پیشتر ظلمت بودید لیكن الحال در سرور نور می‌باشید. پس چون فرزندان نور رفتار كنید. 9 زیرا كه میوة نور در كمال نیكویی و عدالت و راستی است. 10 و تحقیق نمایید كه پسندیدة سرور چیست. 11 و در اعمال بی‌ثمر ظلمت شریك مباشید بلكه آنها را مذمت كنید 12 زیرا كارهایی كه ایشان در خفا میكنند حتی ذكر آنها هم قبیح است. 13 لیكن هر چیزی كه مذمت شود از نور ظاهر میگردد زیرا كه هرچه ظاهر میشود نور است. 14 بنابراین میگوید ای تو كه خوابیده‌ای بیدارشده ازمردگان برخیز تا مسیح بر تو درخشد.

15 پس باخبر باشید كه چگونه به دقّت رفتار نمایید نه چون جاهلان بلكه چون حكیمان. 16 و وقت را دریابید زیرا این روزها شریر است. 17 از این جهت بی‌فهم مباشید بلكه بفهمید كه ارادة یَهُوَه چیست. 18 و مست شراب مشوید كه در آن فجور است بلكه از روح پر شوید. 19 و با یكدیگر به مزامیر و تسبیحات و سرودهای روحانی گفتگو كنید و در دلهای خود به یَهُوَه بسرایید و ترنّم نمایید. 20 و پیوسته بجهت هرچیز خدا و پدر را به نام سرور ما عیسی مسیح شكر كنید. 21 همدیگر را در خدا ترسی اطاعت كنید.

 

22 ای زنان شوهران خود را اطاعت كنید چنانكه سرور را. 23 زیرا كه شوهر سر زن است چنانكه مسیح نیز سر جماعت و او نجات‌دهندة بدن است. 24 لیكن همچنانكه جماعت مطیع مسیح است همچنین زنان نیز شوهران خود را در هر امری باشند.

25 ای شوهران زنان خود را محبت نمایید چنانكه مسیح هم جماعت را محبت نمود و خویشتنرا برای آن داد. 26 تا آنرا به غسل آب بوسیلة كلام طاهر ساخته تقدیس نماید 27 تا جماعت مجید را به نزد خود حاضر سازد كه لكّه و چین یا هیچ چیز مثل آن نداشته باشد بلكه تا مقد‌ّس و بی‌عیب باشد. 28 به همینطور باید مردان زنان خویشرا مثل بدن خود محبت نمایند زیرا هركه زوجة خود را محبت نماید خویشتنرا محبت می‌نماید. 29 زیرا هیچكس هرگز جسم خود را دشمن نداشته است بلكه آنرا تربیت و نوازش میكند چنانكه سرور نیز جماعت را. 30 زانرو كه اعضای بدن وی می‌باشیم از جسم و از استخوانهای او. 31 از اینجاست كه مرد پدر و مادر را رها كرده با زوجة خویش خواهد پیوست و آن دو یك‌تن خواهند بود. 32 این سر‌ّ عظیم است لیكن من دربارة مسیح و جماعت سخن میگویم. 33 خلاصه هریكی از شما نیز زن خود را مثل نَفس خود محبت بنماید و زن شوهر خود را باید احترام نمود.

افسسیان فصل 6

 

1 ای فرزندان والدین خود را در سرور اطاعت نمایید زیرا كه این انصاف است. 2 “ پدر و مادر خود را احترام نما” كه این حكم او‌ّل با وعده است. 3 “تا تو را عافیت باشد و عمر دراز بر زمین كنی.” 4 و ای پدران فرزندان خود را به خشم میاورید بلكه ایشانرا به تأدیب و نصیحت یَهُوَه تریبت نمایید.

 

5 ای غلامان سروریان بشری خود را چون مسیح با ترس و لرز با ساده‌دلی اطاعت كنید. 6 نه به خدمتِ حضور مثل طالبانِ رضامندی انسان بلكه چون غلامان مسیح كه ارادة خدا را از دل بعمل می‌آورند 7 و به نیت خالص یَهُوَه را بندگی میكنند نه انسانرا 8 و میدانند هركس كه عمل نیكو كند مكافات آنرا از یَهُوَه خواهد یافت خواه غلام و خواه آزاد. 9 و ای سروریان با ایشان به همین نَسق رفتار نمایید و از تهدید كردن احتراز كنید چونكه میدانید كه خودِ شما را هم سروریی هست در آسمان و او را نظر به ظاهر نیست.

 

10 خلاصه ای برادران من در سرور و در توانایی قو‌ّتِ او زورآور شوید. 11 اسلحة تمام خدا را بپوشید تا بتوانید با مكرهای ابلیس مقاومت كنید. 12 زیرا كه ما را كُشتی گرفتن با خون و جسم نیست بلكه با ریاستها و قدرتها و جهانداران این ظلمت و با فوجهای روحانی شرارت در جایهای آسمانی. 13 لهذا اسلحة تام‌ِِّ خدا را بردارید تا بتوانید در روز شریر مقاومت كنید و همه كار را بجا آورده بایستید. 14 پس كمر خود را به راستی بسته و جوشن عدالت را در بركرده بایستید. 15 و نعلینِ استعدادِ انجیلِ سلامتی را درپا كنید. 16 و بر روی این همه سپر ایمان را بكشید كه به آن بتوانید تمامی تیرهای آتشین شریر را خاموش كنید. 17 و خودِ نجات و شمشیر روح را كه كلام خداست بردارید. 18 و با دعا و التماس تمام در هر وقت در روح دعا كنید و برای همین به اصرار و التماسِ تمام بجهت همة مقد‌ّسین بیدار باشید.

19 و برای من نیز تمام كلام به من عطا شود تا با گشادگی زبان سر‌ّ انجیل را به دلیری اعلام نمایم 20 كه برای آن در زنجیرها ایلچیگری میكنم تا در آن به دلیری سخن گویم بطوریكه می‌باید گفت.

 

21 اما تا شما هم از احوال من و از آنچه میكنم مطّلع شوید تیخیكُس كه برادر عزیز و خادم امین در سرور است شما را از هر چیز خواهد آگاهانید 22 كه او را بجهت همین به نزد شما فرستادم تا از احوال ما آگاه باشید و او دلهای شما را تسلّی بخشد. 23 برادران را سلام و محبتِ با ایمان از جانب خدای پدر و عیسی مسیح سرور باد. 24 با همة كسانی كه به مسیح عیسی سرور محبت در بی‌فسادی دارند فیض باد. آمین.

انجیل

دسته بندي: کتاب انلاین,کتاب عهد عتیق و جدید,
مطالب مرتبط :

ارسال نظر

کد امنیتی رفرش

مطالب تصادفي

مطالب پربازديد