فوج

همین فكر در شما باشد كه در مسیح عیسی نیز بود
امروز سه شنبه 29 خرداد 1403
تبليغات تبليغات

انجیل_فیلپیان,philippians

11- فیلپیان

نویسنده: پولس

محل نگارش: روم

مربوط به تاریخ: ـــــــــــ

اتمام نگارش: 60 تا 61 د.م

 

فیلپیان فصل 1

1 پولس و تیموتاؤس غلامان عیسی مسیح به همة مقد‌ّسین در مسیح عیسی كه در فیلّپی می‌باشند با اُسقُفان و شَماسان.

2 فیض و سلامتی از جانب پدر ما خدا و عیسی مسیح سرور بر شما باد.

 

3 در تمامی یادگاری شما خدای خود را شكر میگزارم 4 و پیوسته در هر دعای خود برای جمیع شما به خوشی دعا میكنم 5 به سبب مشاركت شما برای انجیل از روز او‌ّل تابحال. 6 چونكه به این اعتماد دارم كه او كه عمل نیكو را در شما شروع كرد آنرا تا روز عیسی مسیح به كمال خواهد رسانید. 7 چنانكه مرا سزاوار است كه دربارة همة شما همین فكر كنم زیرا كه شما را در دل خود میدارم كه در زنجیرهای من و در حجت و اثبات انجیل همة شما با من شریك در این نعمت هستید. 8 زیرا خدا مرا شاهد است كه چقدر در احشای عیسی مسیح مشتاق همة شما هستم.

9 و برای این دعا میكنم تا محبت شما در معرفت و كمال فهم بسیار افزونتر شود. 10 تا چیزهای بهتر را برگزینید و در روز مسیح بی‌غش‌ّ و بی‌لغزش باشید 11 و پر شوید از میوة عدالت كه بوسیلة عیسی مسیح برای تمجید و حمد خداست.

 

12 اما ای برادران میخواهم شما بدانید كه آنچه بر من واقع گشت برعكس به ترقّی انجیل انجامید 13 بحد‌ّی كه زنجیرهای من آشكارا شد در مسیح در تمام فوج خاص‌ّ و به همة دیگران. 14 و اكثر از برادران در سرور از زنجیرهای من اعتماد بهم رسانیده بیشتر جرأت میكنند كه كلام خدا را بی‌ترس بگویند. 15 اما بعضی از حسد و نزاع به مسیح موعظه میكنند ولی بعضی هم از خشنودی. 16 اما آنان از تعصب نه از اخلاص به مسیح اعلام میكنند و گمان می‌برند كه به زنجیرهای من زحمت می‌افزایند. 17 ولی اینان از راه محبت چونكه میدانند كه من بجهتِ حمایتِ انجیل معین شده‌ام.

18 پس چه؟ جز اینكه به هر صورت خواه به بهانه و خواه به راستی به مسیح موعظه میشود و از این شادمانم بلكه شادی هم خواهم كرد 19 زیرا میدانم كه به نجات من خواهد انجامید بوسیلة دعای شما و تأیید روح عیسی مسیح 20 برحسب انتظار و امید من كه در هیچ چیز خجالت نخواهم كشید بلكه در كمال دلیری چنانكه همیشه الآن نیز مسیح در بدن من جلال خواهد یافت خواه در حیات و خواه در موت. 21 زیرا كه مرا زیستن مسیح است و مردن نفع. 22 و لیكن اگر زیستن در جسم همان ثمر كار من است پس نمیدانم كدام را اختیار كنم. 23 زیرا در میان این دو سخت گرفتار هستم چونكه خواهش دارم كه رحلت كنم و با مسیح باشم زیرا این بسیار بهتر است. 24 لیكن در جسم ماندن برای شما لازم‌تر است. 25 و چون این اعتماد را دارم میدانم كه خواهم ماند و نزد همة شما توقف خواهم نمود بجهت ترقی و خوشی ایمان شما 26 تا فخر شما در مسیح عیسی در من افزوده شود بوسیلة آمدن من بار دیگر نزد شما.

27 باری بطور شایستة انجیل مسیح رفتار نمایید تا خواه آیم و شما را بینم و خواه غایب باشم احوال شما را بشنوم كه به یك روح برقرارید و به یك نَفس برای ایمان انجیل مجاهده میكنید. 28 و در هیچ امری از دشمنان ترسان نیستید كه همین برای ایشان دلیل هلاكت است اما شما را دلیل نجات و این از خداست. 29 زیرا كه به شما عطا شد بخاطر مسیح نه فقط ایمان آوردن به او بلكه زحمت كشیدن هم برای او. 30 و شما را همان مجاهده است كه در من دیدید و الآن هم می‌شنوید كه در من است.

فیلپیان فصل 2

1 بنابراین اگر نصیحتی در مسیح یا تسلّی محبت یا شراكت در روح یا شفقّت و رحمت هست 2 پس خوشی مرا كامل گردانید تا با هم یك فكر كنید و همان محبت نموده یك دل بشوید و یك فكر داشته باشید. 3 و هیچ چیز را از راه تعصب و عجب مكنید بلكه با فروتنی دیگران را از خود بهتر بدانید. 4 و هریك از شما ملاحظه كارهای خود را نكند بلكه هركدام كارهای دیگران را نیز.

5 پس همین فكر در شما باشد كه در مسیح عیسی نیز بود 6 او، اگر چه در شگل خدا وجود داشت، اما توجهی به تصرف نداشت به این معنی که او باید با خدا برابر باشد. 7 لیكن خود را خالی كرده صورت غلام را پذیرفت و در شباهت مردمان شد 8 و چون در شكل انسان یافت شد خویشتنرا فروتن ساخت و تا به موت بلكه تا به موت صلیب مطیع گردید. 9 از این جهت خدا نیز او را بغایت سرافراز نمود و نامی را كه فوق از جمیع نامها است بدو بخشید. 10 تا به نام عیسی هر زانویی از آنچه در آسمان و بر زمین و زیر زمین است خم شود 11 و هر زبانی اقرار كند كه عیسی مسیح سرور است برای تمجید خدای پدر.

12 پس ای عزیزانِ من چنانكه همیشه مطیع می‌بودید نه در حضور من فقط بلكه بسیار زیادتر الآن وقتی كه غایبم نجات خود را به ترس و لرز بعمل آورید. 13 زیرا خداست كه در شما برحسب رضامندی خود هم اراده و هم فعل را بعمل ایجاد میكند. 14 و هركاری را بدون همهمه و مجادله بكنید 15 تا بی‌عیب و ساده‌دل و فرزندان خدا بی‌ملامت باشید در میان قومی كج‌رو و گردنكش كه در آن میان چون نیرها در جهان می‌درخشید 16 و كلام حیات را برمی‌افرازید بجهت فخر من در روز مسیح تا آنكه عبث ندویده و عبث زحمت نكشیده باشم. 17 بلكه هرگاه بر قربانی و خدمت ایمان شما ریخته شوم شادمان هستم و با همة شما شادی میكنم. 18 و همچنین شما نیز شادمان هستید و با من شادی میكنید.

19 و در عیسی سرور امیدوارم كه تیموتاؤس را بزودی نزد شما بفرستم تا من نیز از احوال شما مطّلع شده تازه روح گردم. 20 زیرا كسی دیگر را همدل ندارم كه به اخلاص دربارة شما اندیشد. 21 زانرو كه همه نفع خود را می‌طلبند نه امور عیسی مسیح را. 22 اما دلیل او را میدانید زیرا چنانكه فرزند پدر را خدمت میكند او با من برای انجیل خدمت كرده است.23 پس امیدوارم كه چون دیدم كار من چطور میشود او را بی‌درنگ بفرستم. 24 اما در سرور اعتماد دارم كه خود هم بزودی بیایم.

25 ولی لازم دانستم كه اَپفر‌ُدِتُس را بسوی شما روانه نمایم كه مرا برادر و همكار و همجنگ می‌باشد اما شما را رسول و خادم حاجت من. 26 زیرا كه مشتاق همة شما بود و غمگین شد از اینكه شنیده بودید كه او بیمار شده بود. 27 و فی‌الواقع بیمار و مشرف بر موت بود لیكن خدا بر وی ترحم فرمود و نه بر او فقط بلكه بر من نیز تا مرا غمی بر غم نباشد. 28 پس به سعی بیشتر او را روانه نمودم تا از دیدنش باز شاد شوید و حزن من كمتر شود. 29 پس او را در سرور با كمال خوشی بپذیرید و چنین كسان را محترم بدارید 30 زیرا در كار مسیح مشرف بر موت شد و جان خود را به خطر انداخت تا نقص خدمت شما را برای من به كمال رساند.

فیلپیان فصل 3

1 خلاصه ای برادران من در سرور خوش باشید. همان مطالب را به شما نوشتن بر من سنگین نیست و ایمنی شما است. 2 از سگها باحذر باشید. از عاملان شریر احتراز نمایید. از مقطوعان بپرهیزید. 3 زیرا مختونان ما هستیم كه خدا را روح عبادت میكنیم و به مسیح عیسی فخر میكنیم و بر جسم اعتماد نداریم. 4 هرچند مرا در جسم نیز اعتماد است. اگر كسی دیگر گمان برد كه در جسم اعتماد دارد من بیشتر. 5 روز هشتم مختون شده و از قبیلة اسرائیل از سبط بنیامین عبرانی از عبرانیان از جهت شریعت فریسی 6 از جهت غیرت جفاكننده برجماعت از جهت عدالتِ شریعتی بی‌عیب.

7 اما آنچه مرا سود می‌بود آنرا بخاطر مسیح زیان دانستم. 8 بلكه همه چیز را نیز به سبب فضیلت معرفت سرور خود مسیح عیسی زیان میدانم كه بخاطر او همه چیز را زیان كردم و فضله شمردم تا مسیح را دریابم. 9 و در وی یافت شوم نه با عدالتِ خود كه از شریعت است بلكه با آن كه بوسیلة ایمان مسیح میشود یعنی عدالتی كه از خدا بر ایمان است. 10 و تا او را و قو‌‌ّت قیامت وی را و شراكت در رنجهای وی را بشناسم و با موت او مشابه گردم. 11 مگر به هر وجه به قیامتِ از مردگان برسم. 12 نه اینكه تا به حال به چنگ آورده یا تابحال كامل شده باشم ولی در پی آن می‌كوشم بلكه شاید آنرا بدست آورم كه برای آن مسیح نیز مرا بدست آورد.

13 ای برادران گمان نمی‌برم كه من بدست آورده‌ام لیكن یك چیز میكنم كه آنچه در عقب است فراموش كرده و بسوی آنچه در پیش است خویشتنرا كشیده 14 در پی مقصد می‌كوشم بجهت انعام دعوت بلند خدا كه در مسیح عیسی است. 15 پس جمیع ما كه كامل هستیم این فكر داشته باشیم و اگر فی‌الجمله فكر دیگر دارید خدا اینرا هم بر شما كشف خواهد فرمود. 16 اما به هر مقامی كه رسیده‌ایم به همان قانون رفتار باید كرد.

17 ای برادران باهم به من اقتدا نمایید و ملاحظه كنید آنانی را كه بحسب نمونه‌ای كه در ما دارید رفتار میكنند. 18 زیرا كه بسیاری رفتار می‌نمایند كه ذكر ایشانرا بارها برای شما كرده‌ام و حال نیز با گریه میكنم كه دشمنان صلیب مسیح می‌باشند 19 كه انجام ایشان هلاكت است و خدای ایشان شكم ایشان و فخر ایشان در ننگ ایشان و چیزهای دنیوی را اندیشه میكنند. 20 اما وطن ما در آسمان است كه از آنجا نیز نجات دهنده یعنی عیسی مسیح سرور را انتظار می‌كشیم 21 كه شكل جسد ذلیل ما را تبدیل خواهد نمود تا به صورت جسد مجید او مصّور شود برحسب عمل قو‌ّت خود كه همه چیز را مطیع خود بگرداند.

فیلپیان فصل 4

 

1 بنابراین ای برادران عزیز و مورد اشتیاق من و شادی و تاج من به همینطور در سرور استوار باشید ای عزیزان. 2 از اَفُودیه استدعا دارم و به سِنتیخی التماس دارم كه در سرور یك رأی باشند. 3 و از تو نیز ای همقطار خالص خواهش میكنم كه ایشانرا امداد كنی زیرا در جهاد انجیل با من شریك می‌بودند با اَكلِیمِنتُس نیز و سایر همكاران من كه نام ایشان در دفتر حیات است.

4 در سرور دائماًَ شاد باشید. و باز میگویم شاد باشید. 5 اعتدال شما بر جمیع مردم معروف بشود. سرور نزدیك است. 6 برای هیچ چیز اندیشه مكنید بلكه در هر چیز با صلات و دعا با شكرگزاری مسؤولات خود را به خدا عرض كنید. 7 و سلامتی خدا كه فوق از تمامی عقل است دلها و ذهنهای شما را در مسیح عیسی نگاه خواهد داشت.

8 خلاصه ای برادران هرچه راست باشد و هرچه مجید و هرچه عادل و هرچه پاك و هرچه جمیل و هرچه نیك‌نام است و هر فضیلت و هر مدحی كه بوده باشد در آنها تفكّر كنید. 9 و آنچه در من آموخته و پذیرفته و شنیده و دیده‌اید آنها را بعمل آرید و خدای سلامتی با شما خواهد بود.

 

10 و در سرور بسیار شاد گردیدم كه الآن آخر فكر شما برای من شكوفه آورد و در این نیز تفكّر میكردید لیكن فرصت نیافتید. 11 نه آنكه دربارة احتیاج سخن میگویم زیرا كه آموخته‌ام كه در هر حالتی كه باشم قناعت كنم. 12 و ذلّت را میدانم و دولتمندی را هم میدانم در هر صورت و در همه چیز سیری و گرسنگی و دولتمندی و افلاس را یادگرفته‌ام. 13 قو‌ّت هرچیز را دارم در مسیح كه مرا تقویت می‌بخشد. 14 لیكن نیكویی كردید كه در تنگی من شریك شدید. 15 اما ای فیلپیان شما هم آگاهید كه در ابتدای انجیل چون از مكادونیه روانه شدم هیچ جماعت در امر دادن و گرفتن با من شراكت نكرد جز شما و بس. 16 زیرا كه در تسالونیكی هم یك دو دفعه برای احتیاج من فرستادید. 17 نه آنكه طالب بخشش باشم بلكه طالب ثمری هستم كه به حساب شما بیفزاید. 18 ولی همه چیز بلكه بیشتر از كفایت دارم. پر كشته‌ام چونكه هدایای شما را از اَپفر‌ُدِتُس یافته‌ام كه عطر خوشبوی و قربانی مقبول و پسندیدة خداست. 19 اما خدای من همة احتیاجات شما را برحسب دولت خود در جلال در مسیح عیسی رفع خواهد نمود. 20 و خدا و پدر ما را تا ابدالآباد جلال باد. آمین.

 

21 هر مقد‌ّس را در مسیح عیسی سلام برسانید. و برادرانی كه با من می‌باشند به شما سلام میفرستند. 22 جمیع مقد‌ّسان به شما سلام میرسانند علی‌الخصوص آنانی كه از اهل خانة قیصر هستند. 23 فیض سرور ما عیسی مسیح با جمیع شما باد. آمین.

انجیل

دسته بندي: کتاب انلاین,کتاب عهد عتیق و جدید,
مطالب مرتبط :

ارسال نظر

کد امنیتی رفرش

مطالب تصادفي

مطالب پربازديد