فوج

خدا و پدر سرور خود عیسی مسیح را شكر میكنیم
امروز سه شنبه 01 خرداد 1403
تبليغات تبليغات

انجیل_ كُولُسیان,colossians

12- كُولُسیان

نویسنده: پولس

محل نگارش: روم

مربوط به تاریخ: ـــــــــــ

اتمام نگارش: 60 تا 61 د.م

 

كولسیان فصل 1

1 پولس به ارادة خدا رسولِ مسیح عیسی و تیموتاؤس برادر

2 به مقد‌ّسان در كُولُسی و برادران امین در مسیح فیض و سلامتی از جانب پدر ما خدا و عیسی مسیح سرور بر شما باد.

 

3 خدا و پدر سرور خود عیسی مسیح را شكر میكنیم و پیوسته برای شما دعا می‌نماییم 4 چونكه ایمان شما را در مسیح عیسی و محبتی را كه با جمیع مقد‌ّسان می‌نمایید شنیدیم 5 به سبب امیدی كه بجهت شما در آسمان گذاشته شده است كه خبر آنرا در كلام راستی انجیل سابقاًً شنیدید 6 كه به شما وارد شد چنانكه در تمامی عالم نیز و میوه می‌آورد و نمو میكند چنانكه در میان شما نیز از روزی كه آنرا شنیدید و فیض خدا را در راستی دانسته‌اید. 7 چنانكه از اِپفراس تعلیم یافتید كه همخدمت عزیز ما و خادم امین مسیح برای شما است. 8 و او ما را نیز از محبت شما كه در روح است خبر داد.

9 و از آن جهت ما نیز از روزی كه اینرا شنیدیم باز نمی‌ایستیم از دعا كردن برای شما و مسألت نمودن تا از كمال معرفت ارادة او در هر حكمت و فهم روحانی پر شوید 10 تا شما به طریق شایستة یَهُوَه به كمال رضامندی رفتار نمایید و در هر عمل نیكو بار آورید و به معرفت كامل خدا نمو كنید 11 و به اندازة توانایی جلال او به قو‌ّت تمام زورآور شوید تا صبر كامل و تحمل را با شادمانی داشته باشید 12 و پدر را شكر گزارید كه ما را لایق بهرة میراث مقد‌ّسان در نور گردانیده است 13 و ما را از قدرت ظلمت رهانیده به ملكوت پسر محبت خود منتقل ساخت 14 كه در وی فدیة خود یعنی آمرزش گناهان خویش را یافته‌ایم.

 

15 و او صورت خدای نادیده است نخستزادة تمامی آفریدگان. 16 زیرا كه در او همه چیز آفریده شده آنچه در آسمان و آنچه بر زمین است از چیزهای دیدنی و نادیدنی و تختها و سلطنتها و ریاسات و قو‌ّات همه بوسیلة او و برای او آفریده شده. 17 و او قبل از همه است و در وی همه چیز قیام دارد. 18 و او بدن یعنی جماعت را سر است زیرا كه او ابتدا است و نخستزاده از مردگان تا در همه چیز او مقد‌ّم شود. 19 زیرا خدا رضا بدین داد كه تمامی پری در او ساكن شود 20 و اینكه بوساطت او همه چیز را با خود مصالحه دهد چونكه به خون صلیب وی سلامتی را پدید آورد. بلی بوسیلة او خواه آنچه بر زمین و خواه آنچه در آسمان است. 21 و شما را كه سابقاً از نیت دل در اعمال بد خویش اجنبی و دشمن بودید بالفعل مصالحه داده است 22 در بدن بشری خود بوسیلة موت تا شما را در حضور خود مقد‌ّس و بی‌عیب و بی‌ملامت حاضر سازد 23 به شرطی كه در ایمان بنیاد نهاده و قایم بمانید و جنبش نخورید از امید انجیل كه در آن تعلیم یافته‌اید و به تمامی خلقتِ زیر آسمان بدان موعظه شده است و من پولس خادم آن شده‌ام.

 

24 الآن از زحمتهای خود در راه شما شادی میكنم و نقصهای زحمات مسیح را در بدن خود به كمل میرسانم برای بدن او كه جماعت است 25 كه من خادم آن گشته‌ام برحسب نظارت خدا كه به من برای شما سپرده شد تا كلام خدا را به كمال رسانم 26 یعنی آن سر‌ّی كه از دهرها و قرنها مخفی داشته شده بود لیكن الحال به مقد‌ّسان او مكشوف گردید 27 كه خدا اراده نمود تا بشناساند كه چیست دولت جلال این سر‌ّ در میان امتها كه آن مسیح در شما و امید جلال است. 28 و ما او را اعلان می‌نماییم در حالتیكه هر شخص را تنبیه میكنیم و هركس را به هر حكمت تعلیم میدهیم تا هركس را كامل در مسیح عیسی حاضر سازیم. 29 و برای این نیز محنت می‌كشم و مجاهده می‌نمایم بحسب عمل او كه در من به قو‌ّت عمل میكند.

كولسیان فصل 2

1 زیرا میخواهم شما آگاه باشید كه مرا چه نوع اجتهاد است برای شما و اهل لاو‌ُدِكِیه و آنانی كه صورت مرا در جسم ندیده‌اند 2 تا دلهای ایشان تسلّی یابد و ایشان در محبت پیوند شده به دولتِ یقینِ فهمِ تمام و به معرفت سر‌ّ خدا برسند 3 یعنی سر‌ّ مسیح كه در وی تمامی خزاین حكمت و علم مخفی است. 4 اما اینرا میگویم تا هیچكس شما را به سخنان دلاویز اغوا نكند 5 زیرا كه هرچند در جسم غایبم لیكن در روح با شما بوده شادی میكنم و نظم و استقامت ایمانتان را در مسیح نظاره میكنم.

 

6 پس چنانكه مسیح عیسی سرور را پذیرفتید در وی رفتار نمایید 7 كه در او ریشه كرده و بنا شده و در ایمان راسخ گشته‌اید بطوریكه تعلیم یافته‌اید و در آن شكرگزاری بسیار می‌نمایید. 8 باخبر باشید كه كسی شما را نرباید به فلسفه و مكر باطل برحسب تقلید مردم و برحسب اصول دنیوی نه بر حسب مسیح 9 كه در وی از جهت جسم تمامی پری الوهیت ساكن است. 10 و شما در وی تكمیل شده‌اید كه سر تمامی ریاست و قدرت است. 11 و در وی مختون شده‌اید به ختنة ناساختة به دست یعنی بیرون كردن بدن جسمانی بوسیلة اختتان مسیح.

12 و با وی در تعمید مدفون گشتید كه در آن هم برخیزانیده شدید به ایمان بر عمل خدا كه او را از مردگان برخیزانید. 13 و شما را كه در خطایا و نامختونی جسم خود مرده بودید با او زنده گردانید چونكه همة خطایای شما را آمرزید 14 و آن دستخطّی را كه ضد‌ّ ما و مشتمل بر فرایض و به خلاف ما بود محو ساخت و آنرا به صلیب خود میخ زده از میان برداشت. 15 و از خویشتن ریاسات و قو‌ّات را بیرون كرده آنها را علانیتاً آشكار نمود چون در آن بر آنها ظفر یافت.

16 پس كسی دربارة خوردن و نوشیدن و دربارة عید و هِلال و سبَت بر شما حكم نكند 17 زیرا كه اینها سایة چیزهای آینده است لیكن بدن از آنِ مسیح است. 18 و كسی انعام شما را نرباید از رغبت به فروتنی و عبادت فرشتگان و مداخلت در اموری كه دیده است كه از ذهن جسمانی خود بی‌جا مغرور شده است 19 و به سر متمسك نشده كه از آن تمامی بدن به توسط مفاصل و بندها مدد یافته و با هم پیوند شده نمو میكند به نموی كه از خداست. 20 چونكه با مسیح از اصول دنیوی مردید چگونه است كه مثل زندگانِ در دنیا بر شما فرایض نهاده میشود؟ 21 كه لمس مكن و مچش بلكه دست مگذار! 22 (كه همة اینها محض استعمال فاسد میشود) برحسب تقالید و تعالیم مردم 23 كه چنین چیزها هرچند در عبادت نافله و فروتنی و آزار بدن صورت حكمت دارد ولی فایده‌ای برای رفع تن‌پروری ندارد.

كولسیان فصل 3

 

1 پس چون با مسیح برخیزانیده شدید آنچه را كه در بالا است بطلبید در آنجایی كه مسیح است به دست راست خدا نشسته. 2 در آنچه بالا است تفكّر كنید نه در آنچه بر زمین است. 3 زیرا كه مردید و زندگی شما با مسیح در خدا مخفی است. 4 چون مسیح كه زندگی ما است ظاهر شود آنگاه شما هم با وی در جلال ظاهر خواهید شد.

5 پس اعضای خود را كه بر زمین است مقتول سازید: زنا و ناپاكی و هوی و هوس و شهوت قبیح و طمع كه بت‌پرستی است 6 كه به سبب اینها غضب خدا بر ابنای معصیت وارد می‌آید. 7 كه شما نیز سابقاً در اینها رفتار میكردید هنگامی كه در آنها زیست می‌نمودید. 8 لیكن الحال شما همه را ترك كنید یعنی خشم و غیظ و بدخویی و بدگویی و فحش را از زبان خود. 9 به یكدیگر دروغ مگویید چونكه انسانیت كهنه را با اعمالش از خود بیرون كرده‌اید 10 و تازه را پوشیده‌اید كه بصورت خالق خویش تا به معرفت كامل تازه میشود 11 كه در آن نه یونانی است نه یهود نه ختنه نه نامختونی نه بربری نه سكِیتِی نه غلام و نه آزاد بلكه مسیح همه و در همه است.

12 پس مانند برگزیدگان مقد‌ّس و محبوب خدا احشای رحمت و مهربانی و تواضع و تحمل و حلم را بپوشید 13 و متحمل یكدیگر شده همدیگر را عفو كنید هرگاه بر دیگری ادعایی داشته باشید چنانكه یَهُوَه شما را آمرزید شما نیز چنین كنید. 14 و بر این همه محبت را كه كمربند كمال است بپوشید. 15 و سلامتی خدا در دلهای شما مسلّط باشد كه به آن هم در یك بدن خوانده شده‌اید و شاكر باشید. 16 كلام مسیح در شما به دولتمندی و به كمال حكمت ساكن بشود و یكدیگر را تعلیم و نصیحت كنید به مزامیر و تسبیحات و سرودهای روحانی و با فیض در دلهای خود یَهُوَه را بسرایید. 17 و آنچه كنید در قول و فعل همه را به نام عیسی سرور بكنید و خدای پدر را بوسیلة او شكر كنید.

 

18 ای زنان شوهران خود را اطاعت نمایید چنانكه در سرور می‌شاید. 19 ای شوهران زوجه‌های خود را محبت نمایید و با ایشان تلخی مكنید. 20 ای فرزندان والدین خود را در همه چیز اطاعت كنید زیرا كه این پسندیده است درسرور. 21 ای پدران فرزندان خود را خشمگین مسازید مبادا شكسته‌دل شوند. 22 ای غلامان سروریان جسمانی خود را در هر چیز اطاعت كنید نه به خدمت حضور مثل جویندگان رضامندی مردم بلكه به اخلاص قلب و از یَهُوَه بترسید. 23 و آنچه كنید از دل كنید بخاطر یَهُوَه نه بخاطر انسان. 24 چون میدانید كه از یَهُوَه مكافات میراث را خواهید یافت چونكه مسیح سرور را بندگی میكنید. 25 زیرا هركه ظلم كند آن ظلمی را كه كرد خواهد یافت و ظاهر بینی نیست.

كولسیان فصل 4

1 ای سروریان با غلامان خود عدل و انصاف را بجا آرید چونكه میدانید شما را نیز سروریی هست در آسمان.

 

2 در دعا مواظب باشید و در آن با شكرگزاری بیدار باشید. 3 و دربارة ما نیز دعا كنید كه خدا درِ كلام را به روی ما بگشاید تا سر‌ّ مسیح را كه بجهت آن در قید هم افتاده‌ام بگویم 4 و آنرا بطوریكه می‌باید تكلّم كنم و مبین سازم. 5 زمان رادریافته پیش اهل خارج به حكمت رفتار كنید. 6 گفتگوی شما همیشه با فیض باشد و اصلاح شده به نمك تا بدانید هركس را چگونه جواب باید داد.

 

7 تیخیكُس برادر عزیز و خادم امین و همخدمت من در سرور از همه احوال من شما را خواهد آگاهانید 8 كه او را به همین جهت نزد شما فرستادم تا از حالات شما آگاه شود و دلهای شما را تسلّی دهد 9 با اُنیسیمس برادرِ امین و حبیب كه از خود شماست شما را از همة گزارش اینجا آگاه خواهند ساخت. 10 اَرِستَرخُس همزندان من شما را سلام میرساند و مرقس عموزادة برنابا كه دربارة او حكم یافته‌اید هرگاه نزد شما آید او را بپذیرید 11 و یسوع ملقّب به یسطُس كه ایشان تنها از اهل ختنه برای ملكوت خدا همخدمت شده باعث تسلّی من گردیدند. 12 اِپفراس به شما سلام میرساند كه یكی از شما و غلام مسیح است و پیوسته برای شما در دعاهای خود جد‌ّ و جهد میكند تا در تمامی ارادة خدا كامل و متیقّن شوید. 13 و برای او گواهی میدهم كه دربارة شما و اهل لاو‌ُدكیه و اهل هیراپولِس بسیار محنت میكشد. 14 و لوقای طبیبِ حبیب و دیماس به شما سلام میرسانند. 15 برادرانِ در لاَو‌ُدِكیه و نِیمفاس و جماعتی را كه در خانة ایشان است سلام رسانید.

16 و چون این رساله برای شما خوانده شد مقر‌ّر دارید كه در جماعت لاودكیان نیز خوانده شود و رسالة از لاودكیه را هم شما بخوانید. 17 و به اَرخِپس گویید: “باخبر باش تا آن خدمتی را كه در سرور یافته‌ای به كمال رسانی.”

 

18 تحیت من پولس به دست خودم. زنجیرهای مرا بخاطر دارید. فیض با شما باد. آمین.

انجیل

دسته بندي: کتاب انلاین,کتاب عهد عتیق و جدید,
مطالب مرتبط :

ارسال نظر

کد امنیتی رفرش

مطالب تصادفي

مطالب پربازديد