صبر از ایمان به منزله‌ی سر است از جسد پس کسی که صبر ندارد ایمان ندارد). کلیه‌ی پیغمبران و اوصیای آنها

و همچنین اغلب بزرگان جهان و مردم دیگر نیز در دوران حیات خود دچار ناملائمات و گرفتاریهای گوناگون

بوده‌اند اما هیچیک از آنان باندازه‌ی حسین (ع) صابر و شکیبا نبوده‌اند زیرا شرایط سختیهای هیچکس در سطح

شرایط ناگوار آنحضرت نبوده و آلام و مصائب احدی نیز بپایه و میزان مشکلات و…