فوج

اگر به اینها نبو‌ّت ننمایند رسوایی دور نخواهد شد
امروز جمعه 22 تیر 1403
تبليغات تبليغات

تورات_میكاهِ نبی,33_micah

33- میكاهِ نبی

نویسنده: میكاه

محل نگارش: یهودا

مربوط به تاریخ: 774 تا 716 ق.د.م

اتمام نگارش: 716 ق.د.م

 

میكاه فصل 1

1 كلام یَهُوَه كه بر میكاهِ مور‌َشَتی در ایام یوتام و آحاز و حِزقیا پادشاهان یهودا نازل شد و آنرا دربارة سامره و اورشلیم دید.

 

2 ای جمیع قومها بشنوید و ای زمین و هرچه در آن است گوش بدهید و سلطان تعالی یَهُوَه یعنی یَهُوَه از هیكل قدسش بر شما شاهد باشد. 3 زیرا اینك یَهُوَه از مكان خود بیرون می‌آید و نزول نموده بر مكانهای بلند زمین می‌خرامد. 4 و كوهها زیر او گداخته میشود و وادیها منشَق‌ّ میگردد مثل موم پیش آتش و مثل آب كه به نشیب ریخته شود. 5 این همه به سبب عصیان یعقوب و گناه خاندان اسرائیل است. عصیان یعقوب چیست؟ آیا سامره نیست؟ و مكانهای بلند یهودا چیست؟ آیا اورشلیم نمی‌باشد؟ 6 پس سامره را به تودة سنگ صحرا و مكان غَرس نمودن موها مبد‌ّل خواهم ساخت و سنگهایش را به در‌ّه ریخته بنیادش را منكشف خواهم نمود. 7 و همة بتهای تراشیده شدة آن خرد و همة مردهایش به آتش سوخته خواهد شد و همة تماثیلش را خراب خواهم كرد زیرا كه از مزد فاحشه آنها را جمع كرد و به مزد فاحشه خواهد برگشت. 8 به این سبب ماتم گرفته وِلولَه خواهم نمود و برهنه و عریان راه خواهم رفت و مثل شغالها ماتم خواهم گرفت و مانند شتر مرغها نوحه‌گری خواهم نمود. 9 زیرا كه جراحتهای وی علاج‌پذیر نیست چونكه به یهودا رسیده و به دروازه‌های قوم من یعنی به اورشلیم داخل گردیده است.

10 در جتّ خبر مرسانید و هرگز گریه منمایید. در خانة عفر‌َه در غبار خویشتنرا غلطانیدم. 11 ای ساكنة شافیر عریان و خجل شده بگذر. ساكنة صأنان بیرون نمی‌آید. ماتم بیت‌اِیصَل مكانش را از شما می‌گیرد. 12 زیرا كه ساكنة ماروت به جهت نیكویی درد زه می‌كشد چونكه بلا از جانب یَهُوَه به دروازة اورشلیم فرود آمده است. 13 ای ساكنة لاكیش اسب تندرو را به ارابه ببند. او ابتدای گناه دختر صَهیون بود چونكه عصیان اسرائیل در تو یافت شده است. 14 بنابراین طلاق‌نامه‌ای به مور‌َشَت جتّ خواهی داد. خانه‌های اَكذِیب چشمة فریبنده برای پادشاهان اسرائیل خواهد بود. 15 ای ساكنة مریشَه بار دیگر مالكی بر تو خواهم آورد. جلال اسرائیل تا به عد‌ُلّام خواهد آمد.

16 خویشتنرا برای فرزندان نازنین خود گَرساز و موی خود را بتراش. گری سر خود را مثل كركس زیاد كن زیرا كه ایشان از نزد تو به اسیری رفته‌اند.

میكاه فصل 2

 

1 وای بر آنانی كه بر بسترهای خود ظلم را تدبیر می‌نمایند و مرتكب شرارت میشوند. در روشنایی صبح آنرا بجا می‌آورند چونكه در قو‌ّت دست ایشان است. 2 بر زمینها طمع می‌ورزند و آنها را غصب می‌نمایند و بر خانه‌ها نیز و آنها را می‌گیرند و بر مرد و خانه‌اش و شخص و میراثش ظلم می‌نمایند. 3 بنابراین یَهُوَه چنین میگوید: هان من بر این قبیله بلایی را تدبیر می‌نمایم كه شما گردن خود را از آن نتوانید بیرون آورد و متكبرانه نخواهید خرامید زیرا كه آن زمان زمان بد است. 4 در آنروز بر شما مثَل خواهند زد و مرثیة سوزناك خواهند خواهند و خواهند گفت بالّكل هلاك شده‌ایم. نصیب قوم مرا به دیگران داده است. چگونه آنرا از من دور میكند و زمینهای مرا به مرتد‌ّان تقسیم می‌نماید. 5 بنابراین برای تو كسی نخواهد بود كه ریسمان را به قرعه در جماعت یَهُوَه بكَشَد.

 

6 ایشان نبو‌ّت كرده میگویند نبو‌ّت مكنید. اگر به اینها نبو‌ّت ننمایند رسوایی دور نخواهد شد. 7 ای كه به خاندان یعقوب مسمی هستی آیا روح یَهُوَه قاصر شده است و آیا اینها اعمال او می‌باشد؟ آیا كلام من برای هر كه به استقامت سالك می‌باشد نیكو نیست؟ 8 لكن قوم من در این روزها به دشمنی برخاسته‌اند. شما ردا را از رخت آنانی كه به اطمینان میگذرند و از جنگ روگردانند می‌كَنید. 9 و زنان قوم مرا از خانه‌های مرغوب ایشان بیرون میكند و زینت مرا از اطفال ایشان تا به ابد میگیرید. 10 برخیزید و بروید زیرا كه این آرامگاه شما نیست چونكه نجس شده است. شما را به هلاكت سخت هلاك خواهد ساخت. 11 اگر كسی به بطالت و دروغ سالك باشد و كاذبانه گوید كه من برای تو دربارة شراب و مسكِرات نبو‌ّت خواهم نمود هرآینه او نبی این قوم خواهد بود.

 

12 ای یعقوب من البته تمامی اهل تو را جمع خواهم نمود و بقیة اسرائیل را فراهم آورده ایشانرا مثل گوسفندان بصر‌َه در یكجا خواهم گذاشت. ایشان مثل گله ای كه در آغل خود باشد به سبب كثرت مردمان غوغا خواهند كرد. 13 رخنه كنند پیش روی ایشان برآمده است. ایشان رخنه نموده و از دروازه عبور كرده از آن بیرون رفته‌اند و پادشاه ایشان پیش روی ایشان و یَهُوَه بر سر ایشان پیش رفته است.

میكاه فصل 3

1 و گفتم: ای رؤسای یعقوب و ای داوران خاندان اسرائیل بشنوید! آیا بر شما نیست كه انصاف را بدانید؟ 2 آنانی كه از نیكویی نفرت دارند و بر بدی مایل می‌باشند و پوست را از تن مردم و گوشت را از استخوانهای ایشان می‌كَنند 3 و كسانی كه گوشت قوم مرا میخورند و پوست ایشانرا از تن ایشان می‌كَنَند و استخوانهای ایشانرا خُرد كرده آنها را گویا در دیگ و مثل گوشت در پاتیل می‌ریزند 4 آنگاه نزد یَهُوَه استغاثه خواهند نمود و ایشانرا اجابت نخواهد نمود بلكه روی خود را در آنزمان از ایشان خواهد پوشانید چونكه مرتكب اعمال زشت شده‌اند.

5 یَهُوَه دربارة انبیایی كه قوم مرا گمراه میكنند و به دندانهای خود میگزند و سلامتی را ندا میكنند و اگر كسی چیزی به دهان ایشان نگذارد با او تدارك جنگ می‌بینند چنین میگوید: 6 از این جهت برای شما شب خواهد بود كه رؤیا نبینید و ظلمت برای شما خواهد بود كه فالگیری ننمایید. آفتاب بر انبیاء غروب خواهد كرد و روز بر ایشان تاریك خواهد شد. 7 و راییان خجل و فالگیران رسوا شده. جمیع ایشان لبهای خود را خواهند پوشانید چونكه از جانب خدا جواب نخواهد بود. 8 و لیكن من از قو‌ّت روح یَهُوَه و از انصاف و توانایی مملّو شده‌ام تا یعقوب را از عصیان او و اسرائیل را از گناهش خبر دهم. 9 ای رؤسای خاندان یعقوب و ای داوران خاندان اسرائیل اینرا بشنوید! شما كه از انصاف نفرت دارید و تمامی راستی را منحرف میسازید 10 و صهیون را به خون و اورشلیم را به ظلم بنا می‌نمایید 11 رؤسای ایشان برای رشوه داوری می‌نمایند و کاهنان ایشان برای اجرت تعلیم میدهند و انبیای ایشان برای نقره فال میگیرند و بر یَهُوَه توكّل نموده میگویند: آیا یَهُوَه در میان ما نیست؟ پس بلا به ما نخواهد رسید. 12 بنابراین صهیون به سبب شما مثل مزرعه شیار خواهد شد و اورشلیم به توده‌های سنگ و كوه خانه به بلندیهای جنگل مبد‌ّل خواهد گردید.

میكاه فصل 4

 

1 و در ایام آخر كوهِ خانة یَهُوَه بر قلّة كوها ثابت خواهد شد و بر فوق تلّها برافراشته خواهد گردید و قومها بر آن روان خواهند شد. 2 و امتهای بسیار عزیمت كرده خواهند گفت: بیایید تا به كوه یَهُوَه و به خانة خدای یعقوب برآییم تا طریقهای خویش را به ما تعلیم دهد و به راههای وی سلوك نماییم زیرا كه شریعت از صهیون و كلام یَهُوَه از اورشلیم صادر خواهد شد. 3 و او در میان قومهای بسیار داوری خواهد نمود و امتهای عظیم را از جای دور تنبیه خواهد كرد و ایشان شمشیرهای خود را برای گاو‌آهن و نیزه‌های خویشرا برای ار‌ّه‌ها خواهند شكست و امتی بر امتی شمشیر نخواهد كشید و بار دیگر جنگرا نخواهند آموخت. 4 و هركس زیر موِ خود و زیرا انجیر خویش خواهد نشست و ترساننده‌ای نخواهد بود زیرا كه دهان یَهُوَه صبایوت تكلّم نموده است. 5 زیرا كه جمیع قومها هركدام به اسم خدای خویش سلوك می‌نمایند اما ما به اسم یَهُوَه خدای خود تا ابدالآباد سلوك خواهیم نمود.

6 یَهُوَه میگوید كه در آنروز لنگان را جمع خواهم كرد و رانده شدگان و آنانی را كه مبتلا ساخته‌ام فراهم خواهم آورد. 7 و لنگان را بقیتی و دور شدگان را قوی قو‌ّی خواهم ساخت و یَهُوَه در كوه صَهیون برایشان از الآن تا ابد‌الآباد سلطنت خواهند نمود. 8 و تو ای برج گله و ای كوه دختر صهیون این به تو خواهد رسید و سلطنت اول یعنی مملكت دختر اورشلیم خواهد آمد. 9 الآن چرا فریاد برمی‌آوری؟ آیا در تو پادشاهی نیست و آیا مشیر تو نابود شده است كه درد تو را مثل زنی كه می‌زاید گرفته است؟ 10 ای دختر صهیون مثل زنی كه می‌زاید درد زه كشیده وضع حمل نما زیرا كه الآن از شهر بیرون رفته در صحرا خواهی نشست و به بابل رفته در آنجا رهایی خواهی نشست و به بابل رفته در آنجا رهایی خواهی یافت و در آنجا یَهُوَه تو را از دست دشمنانت رهایی خواهد داد. 11 و الآن امتهای بسیار بر تو جمع شده میگویند كه صهیون نجس خواهد شد و چشمان ما بر او خواهد نگریست. 12 اما ایشان تدبیرات یَهُوَه را نمیدانند و مشورت او را نمی‌فهمند زیرا كه ایشانرا مثل بافه‌ها در خرمنگاه جمع كرده است. 13 ای دختر صهیون برخیز و پایمال كن زیرا كه شاخ تو را آهن خواهم ساخت و سمهای تو را برنج خواهم نمود و قومهای بسیار را خواهی كوبید و حاصل ایشانرا برای یَهُوَه و دولت ایشان را برای سلطان تعالی تمامی زمین وقف خواهی نمود.

میكاه فصل 5

 

1 ای دخترِ افواج الآن در فوجها جمع خواهی شد! ایشان به ضد‌ّ ما سنگرها بسته‌اند. با عصا بر رخسار داور اسرائیل خواهند زد. 2 و تو ای بیت‌لَحمِ اَفراتَه اگر چه در هزاره‌های یهودا كوچك هستی از تو برای من كسی بیرون خواهد آمد كه بر قوم من اسرائیل حكمرانی خواهد نمود و طلوعهای او از قدیم و از ایام ازل بوده است. 3 بنابراین ایشانرا تا زمانی كه زن حامله بزاید تسلیم خواهد نمود و بقیة برادرانش با بنی‌اسرائیل بازخواهند گشت. 4 و او خواهد ایستاد و در قو‌ّت یَهُوَه و در كبریایی اسم یَهُوَه خدای خویش (گلة خود را) خواهد چرانید و ایشان به آرامی ساكن خواهند شد زیرا كه او الآن تا اقصای زمین بزرگ خواهد شد. 5 و او سلامتی خواهد بود.

 

هنگامی كه آشور به زمین ما داخل شده بر قصرهای ما قدم نهد آنگاه هفت شبان و هشت آقا آدمیان را به مقابل او برپا خواهیم داشت. 6 و ایشان زمین آشور و مدخل‌های زمین نِمرود را با شمشیر حكمرانی خواهند نمود و او ما را از آشور رهایی خواهد داد هنگامی كه به زمین ما داخل شده حدود ما را پایمال كند. 7 و بقیة یعقوب در میان قومهای بسیار مثل شبنم از جانب یَهُوَه خواهد بود و مانند بارشی كه بر گیاه می‌آید كه برای انسان انتظار نمی‌كشد و به جهت بنی‌آدم صبر نمی‌نماید. 8 و بقیة یعقوب در میان امتها و در وسط قومهای بسیار مثل شیر در میان جانواران جنگل و مانند شیر ژیان در میان گله‌های گوسفندان خواهند بود كه چون عبور می‌نماید پایمال میكند و می‌د‌َر‌َد و رهاننده‌ای نمی‌باشد. 9 و دست تو بر خصمانت بلند خواهد شد و جمیع دشمنانت منقطع خواهند گردید.

10 و یَهُوَه میگوید كه در آنروز اسبان تو را از میانت منقطع و ارابه‌هایت را معدوم خواهم نمود. 11 و شهرهای ولایت تو را خراب نموده همة قلعه‌هایت را منهدم خواهم ساخت. 12 و جادوگری را از دست تو تلف خواهم نمود كه فالگیران دیگر در تو یافت نشوند. 13 و بتهای تراشیده و تمثالهای تو را از میانت نابود خواهم ساخت كه بار دیگر به صنعت دست خود سجده ننمایی. 14 و اَشیره‌هایت را از میانت كَنده شهرهایت را منهدم خواهم ساخت. 15 و با خشم و غضب از امتهایی كه نمی‌شنوند انتقام خواهم كشید.

میكاه فصل 6

 

1 آنچه یَهُوَه میگوید بشنوید! برخیز و نزد كوهها مخاصمه نما و تلّها آواز تو را بشنوند. 2 ای كوهها مخاصمة یَهُوَه را بشنوید و ای اساسهای جاودانی زمین! زیرا یَهُوَه را با قوم خود مخاصمه‌ای است و با اسرائیل محاكمه خواهد كرد. 3 ای قوم من به تو چه كرده‌ام و به چه چیز تو را خسته ساخته‌ام؟ به ضد‌ّ من شهادت بده. 4 زیرا كه تو را از زمین مصر برآوردم و تو را از خانة بندگی فدیه دادم و موسی و هارون و مریم را پیش روی تو ارسال نمودم. 5 ای قوم من آنچه را كه بالاق پادشاه موآب مشورت داد و آنچه بلعام بن‌بعور او را جواب فرستاد بیادآور و آنچه را كه از شِطّیم تا جِلجال (واقع شد به خاطر دار) تا عدالت یَهُوَه را بدانی. 6 با چه چیز به حضور یَهُوَه بیایم و نزد خدای تعالی ركوع نمایم؟ آیا با قربانیهای سوختنی و با گوساله‌های یكساله به حضور وی بیایم؟ 7 آیا یَهُوَه از هزارها قوچ و از ده هزارها نهر روغن راضی خواهد شد؟ آیا نخستزادة خود را به عوض معصیتم و ثمرة بدن خویش را به عوض گناه جانم بدهم؟ 8 ای مرد از آنچه نیكو است تو را اخبار نموده است و یَهُوَه از تو چه چیز را می‌طلبد غیر از اینكه انصاف را بجاآوری و رحمت را دوست بداری و در حضور خدای خویش با فروتنی سلوك نمایی؟

 

9 آواز یَهُوَه به شهر ندا میدهد و حكمت اسم او را مشاهده می‌نماید. عصا و تعیین كنندة آنرا بشنوید. 10 آیا تا‌بحال گنجهای شرارت و ایفای ناقِص ملعون در خانة شریران می‌باشد؟ 11 آیا من با میزانهای شرارت و با كیسة سنگهای ناراست بری خواهم شد؟ 12 زیرا كه دولتمندانِ او از ظلم مملواند و ساكنانش دروغ میگویند و زبان ایشان در دهانشان فریب محض است. 13 پس من نیز تو را به سبب گناهانت به جراحات مهلك مجروح ساخته خراب خواهم نمود.

14 تو خواهی خورد اما سیر نخواهی شد و گرسنگی تو در اندرونت خواهد ماند و بیرون خواهی برد اما رستگار نخواهی ساخت و آنچه را كه رستگار نمایی من به شمشیر تسلیم خواهم نمود. 15 تو خواهی كاشت اما نخواهی دروید تو زیتون را به پا خواهی فشرد اما خویشتنرا به روغن تدهین نخواهی نمود و عصیر انگور را اما شراب نخواهی نوشید. 16 زیرا كه قوانین عمرِی و جمیع اعمال خاندان اَخآب نگاه داشته میشود و به مشورتهای ایشان سلوك می‌نمایید تا تو را به ویرانی و ساكنانش را به سخّریه تسلیم نمایم پس عار قوم مرا متحمل خواهید شد.

میكاه فصل 7

 

1 وای بر من زیرا كه مثل جمع كردن میوه‌ها و مانند چیدن انگورهایی شده‌ام كه نه خوشه‌ای برای خوراك دارد و نه نوبر انجیری كه جان من آنرا میخواه. 2 مرد متّقی از جهان نابود شده و راست كردار از میان آدمیان معدوم گردیده است. جمع ایشان برای خون كمین میگذارند و یكدیگر را به دام صید می‌نمایند. 3 دستهای ایشان برای شرارت چالاك است رئیس طلب میكند و داور رشوه میخواهد و مرد بزرگ به هوای نفس خود تكلّم مینماید پس ایشان آنرا به هم می‌بافند. 4 نیكوترین ایشان مثل خار می‌باشد و راست كردار ایشان از خاربست بدتر. روز پاسبانانت و (روز) عقوبت تو رسیده است الآن اضطراب ایشان خواهد بود. 5 بر یار خود اعتماد مدار و بر دوست خالص خویش توكّل منما و درِ دهان خود را از هم آغوش خود نگاه‌دار. 6 زیرا كه پسر پدر را افتضاح میكند و دختر با مادر خود و عروس با خارسوی خویش مقاومت می‌نمایند و دشمنان شخص اهل خانة او می‌باشند. 7 اما من بسوی یَهُوَه نگرانم و برای خدای نجات خود انتظار میكشم و خدای من مرا اجابت خواهد نمود.

 

8 ای دشمن تو بر من شادی منما زیرا اگر چه بیفتم خواهم برخاست و اگر چه در تاریكی بنشینم یَهُوَه نور من خواهد بود. 9 غضب یَهُوَه را متحمل خواهم شد زیرا به او گناه ورزیده‌ام تا او دعوی مرا فیصل كند و داوری مرا بجا آورد. پس مرا به روشنایی بیرون خواهد آورد و عدالت او را مشاهده خواهم نمود. 10 دشمنم اینرا خواهد دید و خجالت او را خواهد پوشانید زیرا به من میگوید: یَهُوَه خدای تو كجا است؟ چشمانم بر او خواهد نگریست و او الآن مثل گِل كوچه‌ها پایمال خواهد شد. 11 و روز بنا نمودن دیوارهایت در آنروز شریعت دور خواهد شد. 12 در آنروز از آشور و از شهرهای مصر و از مصر تا نهر (فرات) و از دریا تا دریا و از كوه تا كوه نزد تو خواهند آمد. 13 و زمین به سبب ساكنانش به جهت نتیجة اعمالشان ویران خواهد شد.

 

14 قوم خود را به عصای خویش شبانی كن و گوسفندان میراث خود را كه در جنگل و در میان كَرمل به تنهایی ساكن می‌باشند. ایشان مثل ایام سابق در باشان و جِلعاد بچرند. 15 مثل ایامی كه از مصر بیرون آمدی كارهای عجیب به او نشان خواهم داد. 16 امتها چون اینرا بینند از تمامی توانایی خویش خجل خواهند شد و دست بر دهان خواهند گذاشت و گوشهای ایشان كر خواهد شد. 17 مثل مار خاك را خواهند لیسید و مانند حشراتِ زمین از سوراخهای خود با لرزه بیرون خواهند آمد و بسوی یَهُوَه خدای ما با خوف خواهند آمد و از تو خواهند ترسید. 18 كیست خدایی مثل تو كه عصیان را می‌آمرزد و از تقصیر بقیة میراث خویش درمی‌گذرد. او خشم خود را تا به ابد نگاه نمی‌دارد زیرا رحمت را دوست میدارد. 19 او باز رجوع كرده. بر ما رحمت خواهد نمود و عصیان ما را پایمال خواهد كرد و تو جمیع گناهان ایشانرا به عمقهای دریا خواهی انداخت. 20 امانت را برای یعقوب و رأفت را برای ابراهیم بجا خواهی آورد چنانكه در ایام سلَف برای پدران ما قَسم خوردی.

تورات

دسته بندي: کتاب انلاین,کتاب عهد عتیق و جدید,
مطالب مرتبط :

ارسال نظر

کد امنیتی رفرش

مطالب تصادفي

مطالب پربازديد