فوج

شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی - 5
امروز سه شنبه 14 مرداد 1399
تبليغات تبليغات

شاهنامه فردوسی ب17_پادشاهی اسکندر

شاهنامه فردوسی ب17_پادشاهی اسکندر

سکندر چو بر تخت بنشست گفت****که با جان شاهان خرد باد جفت
که پیروزگر در جهان ایزدست****جهاندار کز وی نترسد بدست
بد و نیک هم بگذرد بی‌گمان****رهایی نباشد ز چنگ زمان
هرانکس که آید بدین بارگاه****که باشد ز ما سوی ما دادخواه

دسته بندي: شعر,شاهنامه فردوسی,

شاهنامه فردوسی ب16_داستان رستم و اسفندیار

شاهنامه فردوسی ب16_داستان رستم و اسفندیار

کنون خورد باید می خوشگوار****که می‌بوی مشک آید از جویبار
هوا پر خروش و زمین پر ز جوش****خنک آنک دل شاد دارد به نوش
درم دارد و نقل و جام نبید****سر گوسفندی تواند برید
مرا نیست فرخ مر آن را که هست****ببخشای بر مردم تنگدست

دسته بندي: شعر,شاهنامه فردوسی,

شاهنامه فردوسی ب15_پادشاهی دارای داراب

شاهنامه فردوسی ب15_پادشاهی دارای داراب 

چو دارا به دل سوک داراب داشت****به خورشید تاج مهی برفراشت
یکی مرد بر تیز و برنا و تند****شده با زبان و دلش تیغ کند
چو بنشست برگاه گفت ای سران****سرافراز گردان و کنداوران
سری را نخواهم که افتد به چاه****نه از چاه خوانم سوی تخت و گاه

دسته بندي: شعر,شاهنامه فردوسی,

شاهنامه فردوسی ب14_داستان بیژن و منیژه

شاهنامه فردوسی ب14_داستان بیژن و منیژه

شبی چون شبه روی شسته بقیر****نه بهرام پیدا نه کیوان نه تیر
دگرگونه آرایشی کرد ماه****بسیچ گذر کرد بر پیشگاه
شده تیره اندر سرای درنگ****میان کرده باریک و دل کرده تنگ
ز تاجش سه بهره شده لاژورد****سپرده هوا را بزنگار و گرد

دسته بندي: شعر,شاهنامه فردوسی,

شاهنامه فردوسی ب13_پادشاهی بهمن اسفندیار.پادشاهی یزدگرد

شاهنامه فردوسی ب13_پادشاهی بهمن اسفندیار.پادشاهی یزدگرد

چو بهمن به تخت نیا بر نشست****کمر با میان بست و بگشاد دست
سپه را درم داد و دینار داد****همان کشور و مرز بسیار داد
یکی انجمن ساخت از بخردان****بزرگان و کار آزموه ردان
چنین گفت کز کار اسفندیار****ز نیک و بد گردش روزگار

دسته بندي: شعر,شاهنامه فردوسی,

مطالب تصادفي

مطالب پربازديد